KINH MỤC LIÊN SÁM PHÁP: PHẦN NGHI THỨC TỤNG KINH VÀ PHẦN CHÁNH KINH

MỤC LIÊN SÁM PHÁP

PHẦN NGHI LỄ

(Chủ  Sám xướng) Hết thảy cung kính… (Mọi người hòa theo)

Dốc lòng kính lễ Thường-Trụ Tam Bảo khắp pháp giới mười phương. (3 lễ và 3 tiếng chuông)

(Mọi người quì đọc nguyện hương)

Nguyện xin khói hương này

Như mây tỏa mười phương

Trong vô biên cõi Phật

Hóa vô lượng diệu hương

Cúng dàng ba ngôi báu

Trang nghiêm cả mọi đường

Trọn vẹn Bồ Tát đạo

Thành tựu Như Lai hương.

(Mọi người đều vái xuống, rồi thỉnh 3 tiếng chuông)

(Chủ  Sám xướng)

Cúng dàng rồi, hết thảy cung kính….

(Đại chúng hòa theo)

Dốc lòng kính lễ Thường-Trụ Tam Bảo khắp pháp giới mười phương. (1 lễ, 3 tiếng chuông)

(Đồng quỳ đọc bài sám hối)

Chúng con xin dốc lòng sám hối:

Xưa kia gây nên bao  nghiệp ác

Đều vì ba độc tham, sân, si,

Từ thân miệng, ý phát sinh ra,

Hết thảy con nay xin sám hối,

Bao nghiệp chướng gây nên như thế

Đều tiêu tan một chút không còn

Niệm niệm tràn lan trong pháp giới

Độ chúng sanh khắp cả không lui.

(3 tiếng chuông, đồng đứng dậy)

(Chú  sám xướng) Sám hối rồi… (Đại chúng hòa theo)

Quy mệnh lễ đức Phật A-Di-Đà cùng ngôi Tam-Bảo khắp mười phương. (1 lễ, 3 tiếng chuông)

(Mọi người cùng ngồi tụng, chuông mõ bắt đầu)

Lò hương vừa đốt

Cõi Pháp thơm lây

Chư Phật bốn biển đều xa hay

Thấu tâm thành này

Chư Phật hiện thân ngay.

Nam-mô Hương-Vân-Cái Bồ-Tát Ma-ha-tát. (3 lần, 1 tiếng chuông)

KỆ KHAI KINH

Pháp Phật cao sâu rất nhiệm mầu,

Nghìn muôn ức kiếp dễ hay đâu

Con nay nghe, thấy xin vâng giữ

Chân nghĩa Như-Lai hiểu thật sâu.

Nam-mô Bản-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật (3lần, 3 tiếng chuông)

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC KIỀN LIÊN BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)

NAM MÔ CẦU SÁM HỐI BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần)

.

.

TỤNG QUYỂN I(KÍCH VÀO ĐÂY)

CỬ TÁN

Mục Liên Tôn Giả,

thay Phật tuyên hành,

gậy vàng vừa gõ,

cửa ngục tự mở.

Mọi người thoát tội,

Tịnh Độ hóa sinh,

phúc tuệ mãi an lành.

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần)

.

.

TỤNG QUYỂN II (KÍCH VÀO ĐÂY)

CỬ  TÁN

Mục Liên Tôn giả,

thay Phật tuyên hành,

gậy vàng vừa gõ,

cửa ngục băng thanh.

Mọi người thoát tội,

Tịnh Độ hoá sanh,

phúc tuệ mãi an lành.

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần)

.

.

TỤNG QUYỂN III (KÍCH VÀO ĐÂY)

CỬ TÁN

Mục Liên Tôn Giả,

thay Phật tuyên hành,

gậy vàng vừa gõ,

cửa ngục tự mở.

Mọi người thoát tội,

Tịnh Độ hóa sinh,

phúc tuệ mãi an lành.

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần)

.

.

TÂM KINH BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

Bồ Tát Quán Tự Tại

Khi quán chiếu thâm sâu

Bát nhã Ba la mật

(Tức diệu pháp trí độ)

Bỗng soi thấy năm uẩn

Đều không có tự tánh.

Thực chứng điều ấy xong

Ngài vượt thoát tất cả

Mọi khổ đau ách nạn.” (O)

Nghe đây Xá Lợi Tử:

Sắc chẳng khác gì không,

Không  chẳng khác gì sắc.

Sắc chính thự là không,

Không chính thực là sắc.

Còn lại bốn uẩn kia

Cũng đều như vậy cả. (O)

Xá Lợi Tử nghe đây:

Thể mọi pháp đều không,

Không sanh cũng không diệt,

Không nhơ cũng không sạch

Không thêm cũng không bớt.

Cho nên trong tánh không

Không có sắc, thọ, tưởng

Cũng không có hành thức.

Không có nhãn nhĩ, tỷ,

Thiệt, thân, ý  (sáu căn).

Không có sắc, thanh, hương,

Vị, xúc, pháp (sáu trần).

Không có mười  tám giới

Từ nhãn đến ý thức

Không hề có vô minh.

Không có hết vô minh.

Cho đến không lão tử.

Không khổ, tập, diệt đạo.

Không trí, cũng không đắc

Vì  không có sở đắc

Khi một vị Bồ Tát

Nương diệu pháp Trí Độ

(Bát nhã Ba la mật)

Thì tâm không chướng ngại.

Vì tâm không chướng ngại

Nên không có sợ hãi,

Xa lìa mọi điên đảo

Đạt Niết bàn tuyệt đối. (O)

Chư Phật trong ba đời

Y diệu pháp Trí  Độ

(Bát nhã Ba la mật)

Nên đắc vô thượng giác.

Vậy nên phải biết rằng

Bát nhã Ba la mật

Là linh chú đại  thần,

Là linh chú đại minh,

Là linh chú vô thượng,

Là linh chú tuyệt đỉnh,

Là chân lý bất vọng.

Có năng lực tiêu trừ

Tất cả mọi khổ nạn.

Cho nên tôi muốn thuyết

Câu thần chú Trí Độ

Bát nhã Ba la mật.”

Nói xong đức Bồ Tát

Liền đọc thần chú rằng: (O)

Yết đế, yết đế

Ba la yết đế,

Ba la tăng yết đế

Bồ đề Tát bà ha

Ma ha Bát nhã Ba la mật đa. (3 lần, 1 tiếng chuông)

SÁM HỐI HỒI HƯỚNG

Đệ tử chúng con… Vì sức nghiệp ma, tâm thần rối loạn, căn tính mê mờ, bỗng nhiên lại nghĩ, thay đổi lung tung, tráo trở chất chồng, xem văn mờ ý, nhầm chữ sai câu. Trái với chính âm trong đục, nệ vào tà kiến giải bầy. Hoặt vì việc đoạt mất chí, tâm chẳng để vào kinh, đương khi tụng niệm, ngồi dậy, bỏ dở câu, cách quãng. Ngồi lâu trễ nải, nhân việc giận hời, chốn nghiêm tịnh để vướng bụi nhơ, nơi kính cẩn hoặc làm cẩu thả. Thân, khẩu mặc, dùng nhếch nhác. Xiêm y, lễ mão lôi thôi, cung chẳng như nghi, ngồi không đúng chỗ. Mở, cuốn rối ren, rớt rơi, dơ, nát. Hết thẩy chẳng chuyên, chẳng thành. Thật là đáng thẹn, đáng sợ.

Kính xin chư Phật, Bồ Tát trong cõi hư không pháp giới, hết thẩy Hiền thánh, Thiện thần, Thiên. Long, Hộ pháp, từ bi thương xót, sám rửa lỗi lầm, khiến cho công đức tụng kinh đều được chu viên thành tựu. (1 tiếng chuông)

Đệ tử chúng con nguyện tâm hồi hướng, còn e hoặc khi dịch nhuận lỗi nhầm, hoặc lúc giải chua thiếu xót, truyền thụ sai thù, âm thích lẫn lộn.

Những lỗi so sánh đổi thay, những nhầm cắt, in, viết chép; dù thầy, dù thợ đều xin sám hối. Nhờ sức thấn của chư Phật, khiến cho tội lỗi tiêu tan. Thường quay xe pháp, cứu vớt hàm linh. Nguyện đem công đức trì chú, tụng kinh hồi hướng về Hộ pháp, Long, Thiên, Thánh chúng, Thần núi, Thần sông linh thiêng trong tam giới, vị chủ tể thủ hộ chốn già lam, cầu mong được hưởng phúc thiện bình an, trang nghiêm đạo quả bồ đề. Nguyện cho khắp cả pháp giới chúng sinh, cùng được vào biển Như Lai pháp tính. (1 tiếng chuống)

KINH LĂNG NGHIÊM

CHƯƠNG NIỆM PHẬT CỦA

BỒ TÁT ĐẠI THÊ CHÍ

Đức Đại Thế Chí Pháp Vương Tử, có năm mươi hai vị Bồ Tát đồng hàng với Ngài, liền từ tòa ngồi đứng dậy, lễ dưới chân Phật, mà bạch Phật rằng: Con nhớ về hằng hà sa kiếp xưa kia, có đức Phật ra đời, hiệu là Vô Lượng Quang, trong một kiếp mười hai đức Như Lai nối nhau ra đời. Đức Phật sau cùng hiệu là Siêu Nhật Nguyệt Quang, Ngài dạy con pháp niệm Phật Tam muội.

Ví như có người: một người chuyên nhớ, một người chuyên quên. Hai người như thế, dù có gặp nhau, cũng như không gặp, hoặc có thấy nhau, cũng như không thấy. Hai người nhớ nhau, thời hai nhớ in sâu, cứ như thế mãi, từ kiếp này qua kiếp khác, như bóng in hình, chẳng xa trái nhau.

Mười phương Như Lai thương nhớ chúng sinh, như mẹ nhớ con, nếu con trốn tránh, mẹ nhớ ích gì? Con nhớ mẹ, như khi mẹ nhớ con, mẹ con trải qua nhiều kiếp chẳng xa trái nhau.

Nếu tâm chúng sinh, nhớ Phật niệm Phật, đời này đời sau, quyết định thấy Phật, cách Phật chẳng xa, chẳng phải nhờ phép phương tiện, mà tự mở ngộ tâm mình. Ví như người nhiễm mùi hương, mình có hơi hương, như thế gọi là Hương Quang Trang Nghiêm. Nhân địa con xưa, nhờ tâm niệm Phật, được vào pháp Nhẫn Vô Sinh. Nay ở cõi này, tiếp người niệm Phật về cõi tịnh.

Đức Phật hỏi pháp Viên Thông, con không hề lựa chọn, mà chỉ thu nhiếp sáu căn, nối liền tịnh niệm, được vào nơi chính định, đó là bậc nhất.   (1 tiếng chuông)

TÁN PHẬT

Thân Phật Di Đà mầu sắc vàng

Tướng tốt sáng ngời, không gì sánh.

Bạch hào uyển chuyển năm Tu Di

Mắt biếc lắng trong bốn biển lớn.

Vô số hóa Phật trong hào quang

Chúng hóa Bồ Tát cũng vô biên.

Bốn mươi tám nguyện độ chúng sinh

Chín phẩm đều cùng lên ngàn giác. (1 tiếng chuông)

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. (3 lượt, 1 tiếng chuông)

Nam Mô A Di Đà Phật. (10 lượt hay 1 tràng, 1 tiếng chuông)

Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. (3 hay 10 lượt, 1 tiếng chuông)

Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. (3 hay 10 lượt, 1 tiếng chuông)

Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. (3 hay 10 lượt, 1 tiếng chuông)

Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (3 hay 10 lượt, 3 tiếng chuông)

CHÍ  TÂM ĐẢNH LỄ

Nam Mô A Di Đà Như Lai, nguyện chúng con được tiêu trừ tội chướng. (1 lễ, 1 tiếng chuông)

Nam Mô A Di Đà Như Lai, nguyện chúng con được thiện căn tăng trưởng. (1 lễ, 1 tiếng chuông)

Nam Mô A Di Đà Như Lai, nguyện chúng con được tam muội hiện tiền. (1 lễ, 1 tiếng chuông)

Nam Mô A Di Đà Như Lai, nguyện chúng con được thấy Ngài thọ ký cho. (1 lễ, 1 tiếng chuông)

Nam Mô A Di Đà Như Lai, nguyện chúng con được biết trước ngày giờ lâm chung. (1 lễ, 1 tiếng chuông)

Nam Mô A Di Đà Như Lai, nguyện chúng con được vãng sinh Cực Lạc quốc. (1 lễ, 1 tiếng chuông)

Nam Mô A Di Đà Như Lai, nguyện  chúng con được thân cúng dường Như Lai và chư Thánh Chúng. (1 lễ, 1 tiếng chuông)

Nam Mô A Di Đà Như Lai, nguyện  chúng con được viên mãn Bồ Đề đạo. (1 lễ, 1 tiếng chuông)

Nam Mô A Di Đà Như Lai, nguyện  chúng con độ tất cả chúng sinh. (1 lễ, 1 tiếng chuông)

Nam Mô Liên Trì Hội Thượng Phật Bồ Tát  Ma ha tát. (1 lễ, 1 tiếng chuông)

Con nay vì hết thảy bốn ơn, ba cõi pháp giới chúng sinh, nguyện dứt bỏ hết ba chướng, xin chí thành phát nguyện. (1 lễ, 3 tiếng chuông)

PHÁT NGUYỆN SÁM HỐI

Đệ tử kính lạy đức Phật Thích Ca

Phật A Di Đà,

Mười phương chư Phật,

Vô lượng Phật Pháp,

Cùng Thánh Hiền Tăng

Đệ tử lâu đời lâu kiếp

Nghiệp chướng nặng nề

Tham giận kiêu căng

Si mê lầm lạc

Ngày nay nhờ Phật,

Biết sự lỗi lầm

Thành tâm sám hối

Thề tránh điều dữ

Nguyện làm việc lành

Ngửa trong ơn Phật

Từ bi gia hộ

Thân không bệnh tật

Tâm không phiền não

Hằng ngày an vui tu tập

Pháp Phật nhiệm mầu

Để mau ra khỏi luân hồi

Minh tâm kiến tánh

Trí tuệ sáng suốt

Thần thông tự tại

Đặng cứu độ các bậc tôn trưởng

Cha mẹ anh em

Thân bằng quyến thuộc

Cùng tất cả chúng sinh

Đồng thành Phật đạo.

SÁM  NGUYỆN

Đệ tử chúng con từ vô thủy

Gây bao nghiệp chướng bởi lầm mê

Vào sinh ra tử biết bao lần

Nay đến trước đài Vô thượng giác

Biển trần khổ lâu đời trôi giạt

Hôm nay trông thấy đạo huy hoàng

Con hướng về theo ánh từ quang

Lạy Phật Tổ soi đường dẫn bước

Bao tội khổ trong đời ác trược

Vì tham sân si mạn gây nên

Hôm nay đây khẩn thiết thệ nguyện

Xin sám hối để lòng thanh thoát

Trí tuệ quang minh như nhật nguyệt

Từ bi vô lượng cứu quần sinh

Con nhất tâm nguyện sống đời lành

Đem thân mạng nương nhờ Tam Bảo

Lên thuyền Từ vượt qua bể khổ

Cầm đuốc thiêng ra khỏi rừng mê

Văn Tư Tu xin quyết hành trì

Thân Miệng ý noi về chính kiến

Đi đứng nằm ngồi trong chính niệm

Vào ra cười nói tướng đoan nghiêm

Mỗi khi tâm buồn giận lo phiền

Nguyện nhiếp niệm trở về hơi thở

Mỗi bước chân đi vào tịnh độ

Mỗi cái nhìn thấy được Pháp Thân

Khi sáu căn tiếp xúc sáu trần

Đem ý thức tinh chuyên phòng hộ

Tập khí năm xưa rồi chuyển hóa

Vườn tâm tuệ giác nở trăm hoa

Niềm an vui đem khắp mọi nhà

Hạt giống tốt gieo về muôn lối

Cùng tăng thân xin nguyện ở lại

Nơi cõi đời làm việc độ sinh

Giờ phút này sông núi chứng minh

Cúi xin đức Từ Bi tiếp độ.

HỒI  HƯỚNG

Trì tụng kinh thâm diệu

Tạo công đức vô biên

Đệ tử xin hồi hướng

Cho chúng sinh mọi miền

Pháp môn xin nguyện học

Ân nghĩa xin nguyện đền

Phiền não xin nguyện đoạn

Phật quả xin chứng nên. (3 tiếng chuông)

TAM  QUY

Con quy Phật rồi, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, mở lòng tuyệt vời. (1 lễ, 1 tiếng chuông)

Con quy Pháp rồi, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu nghĩa kinh, trí tuệ như hải. (1 lễ, 1 tiếng chuông)

Con quy Tăng rồi, nguyện cho chúng sinh, hợp đạo đồng tình, không gì trở ngại. (1 lễ, 3 tiếng chuông)

HỒI HƯỚNG

Nguyện đem công đức này,

hướng về khắp tất cả,

đệ tử và chúng sinh,

đều trọn thành Phật đạo.

(Mọi người đều vái xuống)

One thought on “KINH MỤC LIÊN SÁM PHÁP: PHẦN NGHI THỨC TỤNG KINH VÀ PHẦN CHÁNH KINH

Quý vị có thể để lại nhận xét, ý kiến hoặc lời nhắn tại ô này. Thanh Tịnh Lưu Ly xin thành kính tri ân và ghi nhận mọi đóng góp ý kiến từ quý vị

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s