KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA, PHẨM PHỔ MÔN QUAN THẾ ÂM THỨ 25 (bản Hán văn)

Mời kích vào hình tam giác ( ► ) dưới đây để nghe kinh

TÁN PHẬT

Pháp vương vô-thượng tôn
Tam-giới vô luân thất
Thiên nhơn chi Ðạo-sư
Tứ-sanh chi từ-phụ
Ư nhứt niệm quy-y
Năng diệt tam-kỳ nghiệp
Xưng dương nhược tán-thán
Ức kiếp mạc năng tận.

QUÁN TƯỞNG

Năng lễ, sở lễ tánh không tịch,
Cảm ứng đạo-giao nan tư nghì,
Ngã thử đạo tràng như Ðế-châu,
Thập phương chư Phật ảnh hiện trung,
Ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền,
Ðầu diện tiếp túc quy mạng lễ.

Chí tâm đảnh lễ: Nam-mô Tận hư không, biến pháp giới, quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền, Thánh, Tăng, thường trú Tam Bảo (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ: Nam-mô Ta-bà Giáo-chủ Bổn-sư Thích-ca Mâu-ni Phật, đương lai hạ sanh Di-Lặc tôn Phật, Đại-trí Văn-Thù Sư-Lợi Bồ-tát, Đại-hạnh Phổ-Hiền Bồ-tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ-tát, Linh-Sơn Hội-Thượng Phật Bồ-tát (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ: Nam-mô Tây-phương Cực-lạc thế-giới Đại từ Đại-bi A-Di-Đà Phật, Đại-bi Quán-Thế-Âm Bồ-tát, Đại-thế-chí Bồ-tát, Đại-nguyện Địa-Tạng-Vương Bồ-tát, Thanh-tịnh Đại-Hải-Chúng Bồ-tát (1 lạy)

TÁN HƯƠNG

Chiên đàn hải ngạn
Lư nhiệt danh hương
Da du tử mẫu lưởng vô ương
Hỏa nội đắc thanh lương
Chí tâm kim tương
Nhứt chú biến thập phương.

Nam-mô Hương-Vân-Cái Bồ-tát (2 lần)
Nam-mô Hương-Vân-Cái Bồ-tát Ma-ha-tát

TỤNG CHÚ ĐẠI BI

Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại-bi tâm đà la ni.

Nam-mô hắc ra đát na, đá ra dạ da. Nam-mô a rị da, bà lô Yết-đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà dà, Ma-ha-tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát toả. Nam-mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.

Nam-mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà đà, ma phạt đặc đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô phạt xà da đế , ma ha phạt xà da đế, đà la đà la, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắt ni na, ba dạ ma na ta-bà ha, tất đà dạ ta-bà ha. Ma ha tất đà dạ ta-bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ ta-bà ha. Na ra cẩn trì ta-bà ha. Ma ra na ra ta-bà ha. Tất ra tăng a mục khư gia, ta-bà ha. Ta-bà ma ha, a tất đà dạ ta-bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ ta-bà ha. Bà đà ma kiết tất đà dạ ta-bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ ta-bà ha. Ma bà rị thắng kiết ra dạ, ta-bà ha. Nam-mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam-mô a rị da bà lô Yết-đế thước bàn ra dạ, ta-bà ha.

Án tất điện đô mạn đà ra bạt đà dạ ta-bà ha (3 lần)

Nam-mô Bổn-Sư Thích-ca Mâu-ni Phật (3 lần)

KHAI KINH KỆ
Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp,
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ,
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì,
Nguyện giải Như-Lai chơn thiệt nghĩa.

Nam-mô Pháp-Hoa Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần)

DIỆU PHÁP LIÊN HOA KINH
QUÁN-THẾ-ÂM BỒ-TÁT PHỔ-MÔN PHẨM

(Bản Hán Việt – chính văn)

Nhĩ thời, Vô-Tận-Ý Bồ-tát tức tùng tọa khởi, thiên đãn hữu kiên, hiệp chưởng hướng Phật nhi tác thị ngôn:

“Thế Tôn! Quán-Thế-Âm Bồ-tát dĩ hà nhơn duyên danh Quán-Thế-Âm?”

Phật cáo Vô-Tận-Ý Bồ-tát:

“Thiện nam tử! Nhược hữu vô lượng bá thiên vạn ức chúng-sanh thọ chư khổ não, văn thị Quán-Thế-Âm Bồ-tát, nhứt tâm xưng danh Quán-Thế-Âm Bồ-tát tức thời quán kỳ âm thanh, nhi đắc giải thoát.

Nhược hữu trì thị Quán-Thế-Âm Bồ-tát danh giả, thiết nhập đại hỏa, hỏa bất năng thiêu, do thị Bồ-tát oai thần lực cố.

Nhược vi đại thủy sở phiêu, xưng kỳ danh hiệu, tức đắc thiển xứ.

Nhược hữu bá thiên vạn ức chúng-sanh, vị cầu kim, ngân, lưu ly, xa cừ, mã não, san hô, hổ phách, trân châu đẳng bảo nhập ư đại hải, giả sử hắc phong xuy kỳ thuyền phương phiêu đọa La-sát quỉ quốc, kỳ trung nhược hữu nãi chí nhứt nhơn xưng Quán-Thế-Âm Bồ-tát danh giả, thị chư nhơn đẳng giai đắc giải thoát La-sát chi nạn. Dĩ thị nhơn duyên danh Quán-Thế-Âm .

Nhược phục hữu nhơn lâm đương bị hại, xưng Quán-Thế-Âm Bồ-tát danh giả, bỉ sở chấp đao trượng, tầm đoạn đoạn hoại, nhi đắc giải thoát.

Nhược tam thiên đại thiên quốc độ mãn trung Dạ xoa, La-sát, dục lai não nhân, văn kỳ xưng Quán-Thế-Âm Bồ-tát danh giả, thị chư ác quỉ thượng bất năng dĩ ác nhãn thị chi, huống phục gia hại?

Thiết phục hữu nhơn, nhược hữu tội, nhược vô tội, nữu giới già tỏa, kiểm hệ kỳ thân, xưng Quán-Thế-Âm Bồ-tát danh giả, giai tất đoạn hoại, tức đắc giải thoát.

Nhược tam thiên đại thiên quốc độ mãn trung oán tặc, hữu nhứt thương chủ, tương chư thương nhơn, tê trì trọng bảo kinh quá hiểm lộ, kỳ trung nhứt nhơn tác thị xướng ngôn:

Chư thiện nam tử, vật đắc khủng bố. Nhữ đẳng ưng đương nhứt tâm xưng Quán-Thế-Âm Bồ-tát danh hiệu thị Bồ-tát năng dĩ vô úy thí ư chúng-sanh. Nhữ đẳng nhược xưng danh giả, ư thử oán tặc, đương đắc giải thoát. Chúng thương nhơn văn, cụ phát thanh ngôn Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ-tát! Xưng kỳ danh cố, tức đắc giải thoát.

Vô-Tận-Ý! Quán-Thế-Âm Bồ-tát Ma-ha-tát oai thần chi lực nguy nguy như thị.

Nhược hữu chúng-sanh đa ư dâm dục, thường niệm cung kính Quán-Thế-Âm Bồ-tát, tiện đắc ly dục. Nhược đa sân nhuế, thường niệm cung kính Quán-Thế-Âm Bồ-tát, tiện đắc ly sân. Nhược đa ngu si, thường niệm cung kính Quán-Thế-Âm Bồ-tát, tiện đắc ly si.

Vô-Tận-Ý! Quán-Thế-Âm Bồ-tát hữu như thị đẳng đại oai thần lực đa sở nhiêu ích. Thị cố chúng-sanh thường ưng tâm niệm.

Nhược hữu nữ nhơn thiết dục cầu nam, lễ bái cúng dường Quán-Thế-Âm Bồ-tát, tiện sanh phước đức trí huệ chi nam; thiết dục cầu nữ, tiện sanh đoan chánh hữu tướng chi nữ, túc thực đức bổn, chúng nhơn ái kỉnh.

Vô-Tận-Ý! Quán-Thế-Âm Bồ-tát hữu như thị lực.

Nhược hữu chúng-sanh cung kính lễ bái Quán-Thế-Âm Bồ-tát, phước bất đường quyên. Thị cố chúng-sanh giai ưng thọ trì Quán-Thế-Âm Bồ-tát danh hiệu.

Vô-Tận-Ý! Nhược hữu nữ nhơn thọ trì lục thập nhị ức hằng hà sa Bồ-tát danh tự, phục tận hình cúng dường ẩm thực y phục ngọa cụ y dược. Ư nhữ ý vân hà? Thị thiện nam tử thiện nữ nhơn công đức đa phủ?”

Vô-Tận-Ý ngôn: “Thậm đa, Thế Tôn.”

Phật ngôn: “Nhược phục hữu nhơn thọ trì Quán-Thế-Âm Bồ-tát danh hiệu, nãi chí nhứt thời lễ bái cúng dường, thị nhị nhơn phước, chánh đẳng vô dị, ư bá thiên vạn ức kiếp bất khả cùng tận.

Vô-Tận-Ý! Thọ trì Quán-Thế-Âm Bồ-tát danh hiệu đắc như thị vô lượng vô biên phước đức chi lợi.”

Vô-Tận-Ý Bồ-tát bạch Phật ngôn:

“Thế Tôn! Quán-Thế-Âm Bồ-tát vân hà du thử Ta-bà thế-giới? Vân hà nhi vị chúng-sanh thuyết pháp? Phương-tiện chi lực, kỳ sự vân hà?”

Phật cáo Vô-Tận-Ý Bồ-tát:

“Thiện nam tử! Nhược hữu quốc độ chúng-sanh:

•Ưng dĩ Phật thân đắc độ giả, Quán-Thế-Âm Bồ-tát tức hiện Phật thân nhi vị thuyết pháp.
•Ưng dĩ Bích chi Phật thân đắc độ giả, tức hiện Bích Chi Phật thân nhi vị thuyết pháp.
•Ưng dĩ Thanh văn thân đắc độ giả, tức hiện Thanh Văn thân nhi vị thuyết pháp.
•Ưng dĩ Phạm vương thân đắc độ giả, tức hiện Phạm Vương thân nhi vị thuyết pháp.
•Ưng dĩ Đế thích thân đắc độ giả, tức hiện Đế Thích thân nhi vị thuyết pháp.
•Ưng dĩ Tự tại thiên thân đắc độ giả, tức hiện Tự tại thiên thân nhi vị thuyết pháp.
•Ưng dĩ đại Tự tại thiên thân đắc độ giả, tức hiện đại Tự tại thiên thân nhi vị thuyết pháp.
•Ưng dĩ Thiên đại tướng quân thân đắc độ giả, tức hiện Thiên đại tướng quân thân nhi vị thuyết pháp.
•Ưng dĩ Tỳ sa môn thân đắc độ giả, tức hiện Tỳ sa môn thân nhi vị thuyết pháp.
•Ưng dĩ Tiểu vương thân đắc độ giả, tức hiện Tiểu vương thân nhi vị thuyết pháp.
•Ưng dĩ Trưởng giả thân đắc độ giả, tức hiện Trưởng giả thân nhi vị thuyết pháp.
•Ưng dĩ Cư sĩ thân đắc độ giả, tức hiện Cư sĩ thân nhi vị thuyết pháp.
•Ưng dĩ Tể quan thân đắc độ giả, tức hiện Tể quan thân nhi vị thuyết pháp.
•Ưng dĩ Bà la môn thân đắc độ giả, tức hiện Bà la môn thân nhi vị thuyết pháp.
•Ưng dĩ Tỳ-kheo, Tỳ-kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, thân đắc độ giả, tức hiện Tỳ-kheo, Tỳ-kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, thân nhi vị thuyết pháp.
•Ưng dĩ Trưởng giả, cư sĩ, tể quan, bà la môn phụ nữ thân đắc độ giả, tức hiện phụ nữ thân nhi vị thuyết pháp.
•Ưng dĩ đồng nam đồng nữ thân đắc độ giả, tức hiện đồng nam đồng nữ thân nhi vị thuyết pháp.
•Ưng dĩ thiên, long, dạ xoa, càn thát bà, a tu la, ca lầu la, khẩn na la, ma hầu la dà, nhơn, phi nhơn đẳng thân đắc độ giả, tức giai hiện chi nhi vị thuyết pháp.
•Ưng dĩ Chấp kim cang thần đắc độ giả, tức hiện Chấp kim cang thần nhi vị thuyết pháp.

Vô-Tận-Ý! Thị Quán-Thế-Âm Bồ-tát thành tựu như thị công đức, dĩ chủng chủng hình du chư quốc độ, độ thoát chúng-sanh. Thị cố nhữ đẳng ưng đương nhứt tâm cúng dường Quán-Thế-Âm Bồ-tát. Thị Quán-Thế-Âm Bồ-tát Ma-ha-tát ư bố úy cấp nạn chi trung, năng thí vô úy. Thị cố thử Ta-bà thế-giới giai hiệu chi vi Thí vô úy giả.”

Vô-Tận-Ý Bồ-tát bạch Phật ngôn:

“Thế Tôn! Ngã kim đương cúng dường Quán-Thế-Âm Bồ-tát. Tức giải cảnh chúng bảo châu anh lạc, giá trị bá thiên lượng kim, nhi dĩ dữ chi, tác thị ngôn: Nhân giả! Thọ thử pháp thí trân bảo anh lạc. Thời, Quán-Thế-Âm Bồ-tát bất khẳng thọ chi.”

Vô-Tận-Ý [Bồ-tát] phục bạch Quán-Thế-Âm Bồ-tát ngôn:

“Nhân giả! Mẫn ngã đẳng cố, thọ thử anh lạc.”

Nhĩ thời Phật cáo Quán-Thế-Âm Bồ-tát:

“Đương mẫn thử Vô-Tận-Ý Bồ-tát cập tứ chúng thiên, long, dạ xoa, càn thát bà, a tu la, ca lầu la, khẩn na la, ma hầu la dà, nhơn, phi nhơn đẳng cố, thọ thị anh lạc.

Tức thời Quán-Thế-Âm Bồ-tát mẫn chư tứ chúng cập ư thiên, long, nhơn, phi nhơn đẳng thọ kỳ anh lạc. Phân tác nhị phần: nhứt phần phụng Thích-ca Mâu-ni Phật, nhứt phần phụng Đa bảo Phật tháp.

Vô-Tận-Ý! Quán-Thế-Âm Bồ-tát hữu như thị tự tại thần lực du ư ta-bà thế-giới.”

Nhĩ thời Vô-Tận-Ý Bồ-tát dĩ kệ vấn viết:

“Thế Tôn diệu tướng cụ,
Ngã kim trùng vấn bỉ:
Phật tử hà nhơn duyên
Danh vi Quán-Thế-Âm?”
Cụ túc diệu tướng tôn
Kệ đáp: Vô-Tận-Ý
Nhữ thính Quán-Âm hạnh,
Thiện ứng chư phương sở,
Hoằng thệ thâm như hải,
Lịch kiếp bất tư nghì.
Thị đa thiên ức Phật
Phát đại thanh tịnh nguyện.
Ngã vị nhữ lược thuyết:
Văn danh cập kiến thân,
Tâm niệm bất không quá
Năng diệt chư hữu khổ.
Giả sử hưng hại ý
Thôi lạc đại hỏa khanh,
Niệm bỉ Quán âm lực:
Hỏa khanh biến thành trì.
Hoặc phiêu lưu cự hải,
Long, ngư, chư quỉ nạn,
Niệm bỉ Quán âm lực:
Ba lãng bất năng một.
Hoặc tại Tu Di phong,
Vi nhơn sở thôi đọa,
Niệm bỉ Quán âm lực:
Như nhựt hư không trụ.
Hoặc bị ác nhơn trục,
Đọa lạc kim cang sơn,
Niệm bỉ Quán âm lực:
Bất năng tổn nhứt mao.
Hoặc trị oán tặc nhiễu,
Các chấp đao gia hại,
Niệm bỉ Quán âm lực:
Hàm tức khởi từ tâm.
Hoặc tao vương nạn khổ,
Lâm hình dục thọ chung
Niệm bỉ Quán âm lực:
Đao tầm đoạn đoạn hoại.
Hoặc tù cấm già tỏa,
Thủ túc bị nữu giới,
Niệm bỉ Quán âm lực:
Thích nhiên đắc giải thoát.
Chú trớ chư độc dược,
Sở dục hại thân giả,
Niệm bỉ Quán âm lực:
Hoàn trước ư bổn nhơn.
Hoặc ngộ ác La-sát,
Độc long chư quỉ đẳng,
Niệm bỉ Quán âm lực:
Thời tất bất cảm hại.
Nhược ác thú vi nhiễu,
Lợi nha trảo khả bố
Niệm bỉ Quán âm lực:
Tật tẩu vô biên phương.
Ngoan xà cập phúc yết,
Khí độc yên hỏa nhiên,
Niệm bỉ Quán âm lực:
Tầm thinh tự hồi khứ.
Vân, lôi, cổ, xiết, điện,
Giáng bạc chú đại võ,
Niệm bỉ Quán âm lực:
Ứng thời đắc tiêu tán.
Chúng-sanh bị khổn ách,
Vô lượng khổ bức thân,
Quán âm diệu trí lực,
Năng cứu thế gian khổ.
Cụ túc thần thông lực,
Quảng tu trí phương-tiện,
Thập phương chư quốc độ,
Vô sát bất hiện thân.
Chủng chủng chư ác thú,
Địa ngục, quỉ, súc sanh,
Sanh lão bệnh tử khổ,
Dĩ tiệm tất linh diệt.
Chơn quán, thanh tịnh quán,
Quảng đại trí huệ quán,
Bi quán, cập từ quán,
Thường nguyện thường chiêm ngưỡng.
Vô cấu, thanh tịnh quang,
Huệ nhựt phá chư ám,
Năng phục tai phong hỏa,
Phổ minh chiếu thế gian.
Bi thể giới lôi chấn,
Từ ý diệu đại vân.
Chú cam lồ pháp võ,
Diệt trừ phiền não diệm.
Tránh tụng kinh quan xứ,
Bố úy quân trận trung,
Niệm bỉ Quán âm lực:
Chúng oán tất thối tán.
Diệu âm Quán thế âm,
Phạm âm, Hải triều âm,
Thắng bỉ thế gian âm
Thị cố tu thường niệm.
Niệm niệm vật sanh nghi.
Quán thế âm tịnh thánh,
Ư khổ não tử ách,
Năng vi tác y hỗ.
Cụ nhứt thiết công đức.
Từ nhãn thị chúng-sanh,
Phước tụ hải vô lượng.
Thị cố ưng đảnh lễ.”

Nhĩ thời, Trì-địa Bồ-tát tức tùng tọa khởi tiền bạch Phật ngôn:

“Thế Tôn! Nhược hữu chúng-sanh văn thị Quán-Thế-Âm Bồ-tát phẩm tự tại chi nghiệp, phổ môn thị hiện thần thông lực giả, đương tri thị nhơn công đức bất thiểu.”

Phật thuyết thị Phổ môn phẩm thời chúng trung bát vạn tứ thiên chúng-sanh giai phát Vô đẳng đẳng A nậu đa la Tam miệu Tam bồ đề tâm.

Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Quán-Thế-Âm Bồ-tát Phổ môn phẩm, chơn ngôn viết:

An đa rị, đa rị, đốt đa rị, đốt đốt đa rị, ta-bà ha (3 lần)

Lục tự đại minh chơn ngôn:

ÁN MA NI BÁT DI HỒNG (6 chữ này niệm 108 lần)

(Chú thích: câu thần chú “Án Ma Ni Bát Di Hồng” (Om Mani Padme Hum) còn gọi là Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn, là câu chú có năng lực vĩ đại.
•Án là quy y,
•Ma ni là ngọc châu báu,
•Bát di là hoa sen,
•Hồng là chữ mầu nhiệm đầy thần lực kết thúc.
Người đọc tịnh tâm khi đọc câu thần chú này thì sẽ được chư Phật hộ trì và sau khi mệnh chung sẽ được vãng sinh về cõi Cực-lạc. )

CỬ TÁN

Quán-Âm Đại-sĩ,
Phổ hiệu Viên-Thông,
Thập nhị đại nguyện thệ hoằng thâm.
Khổ hải phiếm từ phong,
Phổ tế tâm dung,
Sát sát hiện vô cùng.

Nam-mô Đại-Bi Quán-Thế-Âm Bồ-tát (3 hoặc 108 lần)

MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH
Quán Tự Tại Bồ-tát hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách.
Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệc phục như thị.
Xá Lợi Tử, thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm.
Thị cố không trung vô sắc, vô thọ tưởng hành thức.
Vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới.
Vô vô minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận.
Vô khổ, tập, diệt, đạo. Vô trí diệc vô đắc, dĩ vô sở đắc cố.
Bồ đề tát đõa y Bát nhã Ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết bàn.
Tam thế chư Phật, y Bát nhã Ba la mật đa cố, đắc A nậu đa la Tam miệu Tam bồ đề.
Cố tri Bát nhã Ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư.
Cố thuyết Bát nhã Ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết:
Yết-đế, Yết-đế, Ba La Yết-đế, Ba La Tăng Yết-đế, Bồ-Đề Tát Bà Ha (đọc câu này 3 lần)

VÃNG-SANH THẦN CHÚ:

Nam-mô a di đa bà dạ, Ða tha dà đa dạ, Ða địa dạ tha.
A di rị đô bà tỳ, A di rị đa tất đam bà tỳ,
A di rị đa tì ca lan đế, A di rị đa, tì ca lan đa,
Dà di nị dà dà na, Chỉ đa ca lệ ta-bà ha (đọc 3 lần)

TÁN PHẬT

A-Di-Ðà Phật thân kim sắc
Tướng hảo quang-minh vô đẳng-luân
Bạch hào uyển-chuyển ngũ Tu-Di
Cám mục trừng thanh tứ đại hải.
Quang trung hóa Phật vô số ức,
Hóa Bồ-tát chúng diệc vô-biên
Tứ thập bát nguyện độ chúng-sanh
Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn.

Nam-mô Tây-Phương Cực-Lạc Thế-giới Đại-Từ Đại-Bi A-Di-Đà Phật

Nam-mô A-Di-Ðà Phật (108 lần)
Nam-mô Ðại-Bi Quán-Thế-Âm Bồ-tát (3 lần)
Nam-mô Đại-Thế-Chí Bồ-tát (3 lần)
Nam-mô Địa-Tạng-Vương Bồ-tát (3 lần)
Nam-mô Thanh-Tịnh Đại-Hải-Chúng Bồ-tát (3 lần)

BÀI KỆ TÁN ĐỨC QUÁN THẾ ÂM

Đức Quán-Âm oai thần lồng lộng
Khắp thế gian đều trông danh Ngài
Chúng-sanh hết thảy ai ai
Khi nào gặp nạn niệm Ngài liền qua.
Quán-Thế-Âm cứu khổ độ sanh
Nếu ai có một niệm lành
Hễ Ngài nghe tiếng ứng danh tới liền
Dầu trọng bệnh liên miên khổ cực
Niệm danh Ngài lập tức khỏi ngay
Bao nhiêu tai nạn hằng ngày
Chí tâm niệm tới danh Ngài cũng qua.
Vô lượng kiếp Ta-bà thế-giới
Ngài giáng sanh xuống cõi nhân gian
Hóa thân Công chúa đoan trang
Diệu Trang vương nữ, ngai vàng vua cha
Diệu Thanh nay chính là chị cả
Sau cũng tu chứng quả Văn-Thù
Diệu Âm chị thứ cũng tu
Phổ-Hiền chứng thánh đền bù công lao.
Trọn một nhà được vào cảnh Phật
Lòng từ bi chơn chất đáng ghi
Tuổi nhỏ trí có ai bì
Dốc lòng mộ đạo quyết thì đi tu.
Trọn chín năm chẳng từ lao khổ
Mong công thành cứu độ chúng-sanh
Thời kỳ trai giới tu hành
Tai động Hương-Thính bắc thành Việt Nam.
Một cảnh tiên mây lam che phủ
Cỏ Cam Tuyền thạch nhũ bao quanh
Cảnh tốt dành cho người lành
Kim đồng, Ngọc nữ ứng danh theo ngài.
Dưới bệ ngọc chia hai sớm tối
Chầu hai bên không lỗi đạo Thầy
Luôn luôn chơn chánh thẳng ngay
Hành theo ý chỉ của Thầy ban ra.
Quán-Thế-Âm danh là Tự Tại
Khắp tam thiên qua lại vào chơi
Từ bi Ngài muốn độ đời
Mười hai đại nguyện thiệt thời cao xa
Nguyện nào cũng đều là rốt ráo
Chuyên tâm rày chẳng đạo độ tha
Biển Nam Hải, núi Phổ Đà
Trụ ở nơi ấy cũng là hương sơn.
Trong một phẩm Phổ Môn thị hiện
Đức Như-Lai thuật chuyện khen ngài
Oai thần linh hiển không hai
Tầm thân cứu khổ chẳng nài công phu.
Nếu có kẻ muốn tu cư sĩ
Hay cũng là tùy ý muốn chi
Ngài liền ứng hiện tức thì
Tới nơi dìu dắt trăm kỳ độ cho.
Hay có kẻ qua đò mắc nạn
Cùng bao nhiêu tai nạn dọc đường
Chí thành đốt nén tâm hương
Vừa niệm danh hiệu tai ương qua liền.
Những chuyện ấy hiển nhiên đều thấy
Đức Như-Lai truyền dạy không sai
Chúng ta chớ có quản nài
Một lòng ngưỡng mộ cầu Ngài độ cho.
Trong khổ hải, đò từ vẫn đợi
Vớt chúng-sanh đưa tới Lạc Bang
Chín từng sen báu đài vàng
Di Đà thọ ký rỡ ràng thảnh thơi.
Từ bi cứu khổ độ đời
Tân thanh giải nạn đến nơi hòa bình.

Nam-mô Thập-phương Thường-trụ Tam Bảo (3 lần)
Nam-mô Bổn-sư Thích-ca Mâu-ni Phật (3 lần)
Nam-mô Đại-bi Quán-Thế-Âm Bồ-tát (3 lần)
Nam-mô Đại-Thế Chí Bồ-tát (3 lần)
Nam-mô Liên-Trì Hải-Hội Phật Bồ-tát (3 lần)

HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC

Phúng Kinh công đức thù thắng hạnh.
Vô biên thắng phước giai hồi hướng
Phổ nguyện pháp giới chư chúng-sanh.
Tốc vãng Vô Lượng Quang Phật sát
Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não.
Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu
Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ.
Thế thế thường hành Bồ-tát đạo
Nguyện sanh Tây-phương Tịnh độ trung.
Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu
Hoa khai kiến Phật ngộ Vô sanh.
Bất thối Bồ-tát vi bạn lữ
Nguyện dĩ thử công đức.
Phổ cập ư nhất thiết
Ngã đẳng dữ chúng-sanh.
Giai cộng thành Phật đạo.

TAM TỰ QUY Y

Tự quy y Phật , đương nguyện chúng-sanh, thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm. (1 lạy)
Tự quy y Pháp , đương nguyện chúng-sanh, thâm nhập Kinh tạng, trí huệ như hải. (1 lạy)
Tự quy y Tăng , đương nguyện chúng-sanh, thống lý đại chúng, nhứt thiết vô ngại. (1 lạy)

HỒI HƯỚNG

Nguyện đem công đức này,
Hướng về khắp tất cả,
Đệ tử và chúng-sanh,
Đều trọn thành Phật đạo. (1 lạy)

Quý vị có thể để lại nhận xét, ý kiến hoặc lời nhắn tại ô này. Thanh Tịnh Lưu Ly xin thành kính tri ân và ghi nhận mọi đóng góp ý kiến từ quý vị

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s