TEN MANTRAS FOR CHANTING DAILY

01. As-You-Will Jewel Wheel King Dharani
NAMO BUDDHAYA, NAMO DHARMAYA, NAMO SANGHAYA. NAMO AVALOKITESVARAYA BODHISATTVAYA MAHASATTVAYA, MAHA KARUNIKAYA. TADYATHA: OM CHAKRA, VARTTI, CHINTAMANI, MAHA PADMA, RURU, TISTA, JVALA AKARSAYA, HUM, PHAT, SVAHA.

02. Disaster Eradicating Auspicious Spirit Mantra
NAMAH SAMANTA, BUDDHANAM, APRATIHATASA, SANANAM, TADYATHA: OM KHA KHA, KHAHI, KHAHI, HUM HUM, JVALA JVALA, PRAJVALA PRAJVALA, TISTA TISTA, SITIRI SITIRI, SPHATI SPHATI, SHANTIKA, SRIYE SVAHA.

03. Meritorious Virtue Jeweled Mountain Spirit Mantra
NAMO BUDDHAYA, NAMO DHARMAYA, NAMO SANGHAYA OM SIDDHI, HOH DHURU, SUDHURU, GARJA, GARBHA, SADHARI, PURNI, SVAHA.

04. Cundi Spirit Mantra
NAMO SAPTÀNÀM, SAMYAKSAMBUDDHÀYA, KOTINÀM TADYATHÀ: OM CALE CULE CUNDHE SVAHA.

05. The Resolute Light King Dharani of Holy Limitless Life
OM NAMO BHAGAVATE, APARAMITA, AJURJNÀNA, SUVINE, SCITA TEJA RÀJAYA, TATHÀGATÀYA, ARHATE, SAMYAKSAMBUDDHÀYA, OM SARVA SAMSKÀRA PARI’SUDDHA, DHARMATE, GAGANA, SAMUDGATE SVÀBHAVA, VISUDDHE, MAHÀ NAYA, PARIVERE, SVÀHÀ.

06. Medicine Master’s True Words for Anointing the Crown
NAMO BHAGAVATE BHAISAJAYA-GURU-VAIDURYA-PRABHA-RAJAYA TATHAGATAYA ARHATE SAMYAKSAMBUDDHAYA TADYATHA OM BHAISAJYE BHAISAJYE BHAISAJYA SAMUDGATE SVAHA

07. Guanyin’s Efficacious Response True Words
OM MANI PADME HÙM, MAHÀ JNÀNA, KETU SAVÀDA, KETU SÀNA, VIDHÀRIYA, SARVÀRTHA, PARISÀDHAYA, NÀPURNA, NÀPARI, UTTÀPANÀ, NAMAH LOKE’SVARÀYA, SVÀHÀ.

08. The True Words of Seven Buddhas for Eradicating Offenses
REPA REPATE, KUHA KUHATE, TRANITE, NIGALA RITE, VIMARITE, MAHA GATE, SANTIM KRITE, SVAHA.

09. Spirit Mantra for Rebirth in the Pure Land
NAMO AMITABHAYA TATHAGATAYA TADYATHA AMRITO-DBHAVE AMRITA-SIDDHAMBHAVE AMRTIA-VIKRANTA AMRTIA-VIKRANTA-GAMINE GAGANA KIRTA KARE SVAHA

10. Good Goddess Mantra
NAMO BUDDHÀYA, NAMO DHARMÀYA, NAMO SANGHÀYA. NAMO SRÌ MAHÀ DEVÀYA, TADYATHÀ, PARIPÙRNA, CALE, SAMANTA DARSANI, MAHÀ VIHARA GATE, SAMANTA, VIDHÀNA GATE, MAHÀ KARYA PATI, SUPARIPÙRE, SARVATHA, SAMANTA, SUPRATI, PÙRNA, AYANA, DHARMATE, MAHÀ VIBHASITE, MAHÀ MAITRE UPASAMHÌTE, HE ! TITHU, SAMGRHÌTE, SAMANTA ARTHA ANUPALANI.

Quý vị có thể để lại nhận xét, ý kiến hoặc lời nhắn tại ô này. Thanh Tịnh Lưu Ly xin thành kính tri ân và ghi nhận mọi đóng góp ý kiến từ quý vị

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s