CHUYỆN TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI – KINH BỔN SANH JATAKA – trọn bộ

Ðại Tạng Kinh Việt Nam
Tiểu Bộ Kinh – Tập IV
Khuddaka Nikàya

Hòa thượng Thích Minh Châu và

Giáo sư Trần Phương Lan dịch Việt

—-o0o—-

QUÝ VỊ CÓ THỂ TẢI XUỐNG EBOOK TRỌN BỘ TẠI ĐÂY

.

Chuyện Tiền Thân Đức Phật (I)
Jàtaka

Mục lục

CHƯƠNG MỘT

[01] PHẨM APANNAKA

1. CHUYỆN PHÁP TỐI THƯỢNG (Tiền thân Apannaka)
2. CHUYỆN BÀI SA MẠC (Tiền thân Vannupatha)
3. CHUYỆN NGƯỜI BUÔN CHÈ (Tiền thân Serivànija)
4. CHUYỆN TIỂU TRIỆU PHÚ (Tiền thân Cullakasetthì)
5. CHUYỆN ÐẤU GẠO (Tiền thân Tandulanàli)
6. CHUYỆN THIÊN PHÁP (Tiền thân Devadhamma)
7. CHUYỆN NÀNG LƯỢM CỦI (Tiền thân Katthahàri)
8. CHUYỆN VUA GÀMANI (Tiền thân Gàmani)
9. CHUYỆN VUA MAKHÀDEVA (Tiền thân Makhàdeva)
10. CHUYỆN TRƯỞNG LÃO SUKHAVIHÀRI (Tiền thân Sukhavihàri)

[02] PHẨM GIỚI

11. CHUYỆN CON NAI ÐIỂM LÀNH (Tiền thân Lakkhana)
12. CHUYỆN CON NAI CÂY ÐA (Tiền thân Nigrodhamiga)
13. CHUYỆN MŨI TÊN (Tiền thân Kandina)
14. CHUYỆN CON NAI GIÓ (Tiền thân Vàtamiga)
15. CHUYỆN CON NAI KHARÀDIYA (Tiền thân Kharàdiya)
16. CHUYỆN CON NAI CÓ BA CỬ CHỈ (Tiền thân Tipallthamiga)
17. CHUYỆN GIÓ THỔI (Tiền thân Màluta)
18. CHUYỆN ÐỒ ĂN CÚNG NGƯỜI CHẾT (Tiền thân Matakabhatta)
19. CHUYỆN LỄ CÚNG DO CÓ LỜI (Tiền thân Àyàcitabhatta)
20. CHUYỆN HỒ NALAKAPÀNA (Tiền thân Nalakapàna)

[03] PHẨM KURUNGA

21. CHUYỆN CON NAI SƠN DƯƠNG (Tiền thân Kurunga)
22. CHUYỆN CON CHÓ (Tiền thân Kukkura)
23. CHUYỆN CON NGỰA THUẦN CHỦNG (Tiền thân Bhojaniya)
24. CHUYỆN ÐÔI NGỰA NÒI TỐT (Tiền thân Àjanna)
25. CHUYỆN BẾN TẮM (Tiền thân Tittha)
26. CHUYỆN CON VOI MA HILÀMUKHA (Tiền thân Mahilàmuka)
27. CHUYỆN ÐÔI BẠN THÂN THIẾT (Tiền thân Abhinha)
28. CHUYỆN CON BÒ ÐẠI HỶ (Tiền thân Nandivisàla)
29. CHUYỆN CON BÒ ÐEN (Tiền thân Kaniha)
30. CHUYỆN CON HEO MUNIKA (Tiền thân Munika)

[04] PHẨM KULAVAKA

31. CHUYỆN TỔ CHIM CON (Tiền thân Kulàvaka)
32. CHUYỆN MÚA CA (Tiền thân Nacca)
33. CHUYỆN SỐNG HOÀ HỢP (Tiền thân Sammodamàna)
34. CHUYỆN CON CÁ (Tiền thân Maccha)
35. CHUYỆN CON CHIM CÚT (Tiền thân Vattaka)
36. CHUYỆN CON CHIM (Tiền thân Sakuna)
37. CHUYỆN CON CHIM TRĨ (Tiền thân Tittira)
38. CHUYỆN CON CÒ (Tiền thân Nanda)
39. CHUYỆN NGƯỜI NÔ LỆ NANDA (Tiền thân Nanda)
40. CHUYỆN HỐ THAN LỬA CÂY KEO (Tiền thân Khadirangàra)

[05] PHẨM LỢI ÁI

41. CHUYỆN TRƯỞNG LÃO LOSAKA (Tiền thân Losaka)
42. CHUYỆN CHIM BỒ CÂU (Tiền thân Kapota)
43. CHUYỆN CON RẮN TRE (Tiền thân Veluka)
44. CHUYỆN CON MUỖI (Tiền thân Makasa)
45. CHUYỆN NỮ TỲ ROHINI (Tiền thân Rohini)
46. CHUYỆN KẺ LÀM HẠI VƯỜN (Tiền thân Ràmadùsaka)
47. CHUYỆN RƯỢU MẠNH (Tiền thân Vàruni)
48. CHUYỆN BÀ-LA-MÔN VEDABBHA (Tiền thân Vedabbha)
49. CHUYỆN CÁC VÌ SAO (Tiền thân Nakkhatta)
50. CHUYỆN NHỮNG KẺ VÔ TRÍ (Tiền thân Dummedha)

[06] PHẨM ÀSIMSA

51. CHUYÊN VUA ÐẠI GIỚI ÐỨC (Tiền thân Màhàsìlavà)
52. CHUYỆN TIỂU JANAKA (Tiền thân Cùla-Janaka)
53. CHUYỆN BÌNH RƯỢU ÐẦY (Tiền thân Punnapàti)
54. CHUYỆN TRÁI CÂY (Tiền thân Phala)
55. CHUYỆN NĂM VŨ KHÍ (Tiền thân Pancàyudha)
56. CHUYỆN KHỐI VÀNG (Tiền thân Kancanakkhandha)
57. CHUYỆN KHỈ CHÚA (Tiền thân Vànarinda)
58. CHUYỆN BA PHÁP (Tiền thân Tayodhammà)
59. CHUYỆN TIẾNG TRỐNG (Tiền thân Bherivàda)
60. CHUYỆN THỔI TÙ VÀ (Tiền thân Sankkhadhama)

[07] PHẨM NỮ NHÂN

61. CHUYỆN BÀI KINH KHỔ ÐAU (Tiền thân Asàtamanta)
62. CHUYỆN CÔ GÁI TRÊN BẢY TẦNG LẦU (Tiền thân Andabhuta)
63. CHUYỆN HIỀN SĨ CHÀ LÀ (Tiền thân Takka)
64. CHUYỆN NGƯỜI VỢ KHÓ HIỂU (Tiền thân Duràjàna)
65. CHUYỆN NỖI BẤT MÃN (Tiền thân Anabhirati)
66. CHUYỆN HOÀNG HẬU TỪ TÂM (Tiền thân Mudulakkhana)
67. CHUYỆN NGƯỜI ÐÀN BÀ THÔN QUÊ (Tiền thân Ucchanga)
68. CHUYỆN THÀNH SAKETA (Tiền thân Saketa)
69. CHUYỆN CON RẮN PHUN NỌC ÐỘC (Tiền thân Visavanta)
70. CHUYỆN HIỀN GIẢ CÁI CUỐC (Tiền thân Kuddàla)

[08] PHẨM VARANA

71.CHUYỆN CÂY VARANA (Tiền thân Varana)
72. CHUYỆN TƯỢNG VƯƠNG ÐỨC HẠNH (Tiền thân Silavanàga)
73. CHUYỆN ÐÚNG VẬY CHĂNG (Tiền thân Saccankira)
74. CHUYỆN LUẬT CÂY RỪNG (Tiền thân Rukkhadhamma)
75. CHUYỆN CON CÁ (Tiền thân Maccha)
76. CHUYỆN NGƯỜI KHÔNG SỢ HÃI (Tiền thân Asankiya)
77. CHUYỆN GIẤC MỘNG LỚN (Tiền thân Mahàsupina).
78. CHUYỆN VỊ TRIỆU PHÚ ILLÌSA (Tiền thân Illìsa)
79. CHUYỆN TIẾNG TRỐNG ỒN ÀO. (Tiền thân Kharasara).
80. CHUYỆN NGƯỜI THỢ DỆT BHIMASENA (Tiền thân Bhimasena)

[09] PHẨM APAYIMHA

81. CHUYỆN UỐNG RƯỢU (Tiền thân Suràpàna)
82. CHUYỆN NAM TỬ MITTAVIDA (Tiền thân Mittavinda)
83. CHUYỆN ÐIỀM XUI XẺO (Tiền thân Kàlakanni)
84. CHUYỆN CỬA NGÕ HẠNH PHÚC (Tiền thân Atthassadvàra)
85. CHUYỆN CÂY CÓ TRÁI LẠ (Tiền thân Kimpakka)
86. CHUYỆN THỬ THÁCH GIỚI ÐỨC (Tiền thân Sìlavìmamsana)
87. CHUYỆN ÐIỀM LÀNH DỮ (Tiền thân Mangala)
88. CHUYỆN CON BÒ SÀRAMBHA (Tiền thân Sàrambha)
89. CHUYỆN KẺ LỪA ÐẢO (Tiền thân Kuhaka)
90. CHUYỆN KẺ VONG ÂN (Tiền thân Akatannu)

[10] PHẨM LITTA

91. CHUYỆN CHƠI SÚC SẮC NGỘ ÐỘC (Tiền thân Litta)
92. CHUYỆN ÐẠI ÐẢO VẬT (Tiền thân Mahàsàra)
93. CHUYỆN NGỘ ÐỘC DO LUYẾN ÁI (Tiền thân Vissàsabhojana)
94. CHUYỆN NỖI KINH HOÀNG (Tiền thân Lomahamsa)
95. CHUYỆN VUA ÐẠI THIỆN KIẾN (Tiền thân Mahàsudassana)
96. CHUYỆN BÁT DẦU (Tiền thân Telapatta)
97. CHUYỆN ÐIỀM LÀNH CỦA TÊN (Tiền thân Nàmasiddhi)
98. CHUYỆN NGƯỜI LÁI BUÔN LỪA ÐẢO (Tiền thân Kùtavànija)
99. CHUYỆN HƠN MỘT NGÀN KẺ NGU. (Tiền thân Parosahassa)
100. CHUYỆN SẮC THÂN BẤT LẠC (Tiền thân Asàtarùpa)

[11] PHẨM PAROSSATA

101. CHUYỆN HƠN MỘT TRĂM KẺ NGU (Tiền thân Parosafa)
102. CHUYỆN NGƯỜI BÁN RAU (Tiền thân Pannika).
103. CHUYỆN KẺ NGU. (Tiền thân Veri)
104. CHUYỆN CHÀNG TRAI MITTAVINDA (Tiền thân Mittavida).
105. CHUYỆN CON VOI SỢ CHẾT (Tiền thân Dubblakattha)
106. CHUYỆN MÚC NU&ỚC (Tiền thân Udancani)
107. CHUYỆN NGHỀ NÉM ÐÁ (Tiền thân Sàlittaka)
108. CHUYỆN KỲ LẠ (Tiền thân Bàhiya)
109. CHUYỆN BÁNH BỘT TRẤU ÐỎ (Tiền thân Kundakapùva)
110. CHUYỆN CÂU HỎI BAO QUÁT TẤT CẢ (Tiền thân Sabbasanhàraka-Panha)

[12] PHẨM HAMSA

111. CHUYỆN CÂU HỎI CỦA CON LỪA (Tiền thân Gadrabha-Panha).
112. CHUYỆN CÂU HỎI CỦA HOÀNG HẬU BẤT TỬ (Tiền thân Amaràdevi-Panha)
113. CHUYỆN CON CHÓ RỪNG (Tiền thân Sigàla)
114. CHUYỆN CON CÁ NGHĨ VỪA (Tiền thân Mitacinti)
115. CHUYỆN NGƯỜI GIÁO GIỚI (Tiền thân Anusàsika)
116. CHUYỆN NGƯỜI MÚA GIÁO (Tiền thân Dubbaca)
117. CHUYỆN CHIM ÐA ÐA (Tiền thân Tittira)
118. CHUYỆN CHIM CUN CÚT (Tiền thân Vattaka)
119. CHUYỆN CON GÀ GÁY PHI THỜI (Tiền thân Akàlaràvi)
120. CHUYỆN GIẢI THOÁT SỰ TRÓI BUỘC (Tiền thân Bandhanamokkha).

-ooOoo-
.
.
.

Chuyện Tiền Thân Đức Phật (II)
Jàtaka

Mục lục

CHƯƠNG I (Một bài kệ)

[01] PHẨM KUSANÀLI

121. Chuyện thần cây cỏ Kusa (Tiền thân Kusanàli)
122. Chuyện kẻ ngu (Tiền thân Dummendha)
123. Chuyện cái cán cày (Tiền thân Nangalisa)
124. Chuyện trái xoài (Tiền thân Amba)
125. Chuyện người nô lệ Katàhaka (Tiền thân Katàhaka)
126. Chuyện tướng của kiếm (Tiền thân Asilakkhana)
127. Chuyện người nô lệ Kalanduka (Tiền thân Kalanduka)
128. Chuyện con mèo (Tiền thân Bilàra)
129. Chuyện kẻ thờ lửa (Tiền thân Aggika)
130. Chuyện nữ Bà-la-môn Kosiya (Tiền thân Kosiya)

[02] PHẨM ASAMPADÀNA

131. Chuyển kẻ vong ân (Tiền thân Asampadàna)
132. Chuyện ngũ dục lạc (Tiền thân Pancagaru)
133. Chuyện lửa cháy (Tiền thân Ghatàsana)
134. Chuyện thiền quán (Tiền thân Thànasodhana)
135. Chuyện Nguyệt Quang (Tiền thân Candàbha)
136. Chuyện con thiên nga vàng (Tiền thân Suvannahamsa)
137. Chuyện con mèo (Tiền thân Babbu)
138. Chuyện con cắc kè (Tiền thân Godha)
139. Chuyện cả hai mặt thất bại (Tiền thân Ubhatobhattha)
140. Chuyện con quạ (Tiền thân Kàka)

[03] PHẨM KAKANTAKA

141. Chuyện con cắc kè (Tiền thân Godha)
142. Chuyện con chó rừng (Tiền thân Sigàla)
143. Chuyện chiếu sáng như mặt trời (Tiền thân Virocana)
144. Chuyện cái đuôi bò (Tiền thân Nanguttha)
145. Chuyện con vẹt Radha (Tiền thân Radha)
146. Chuyện con quạ (Tiền thân Kaka)
147. Chuyện áo vải màu đỏ (Tiền thân Puppharatta)
148. Chuyện con chó rừng (Tiền thân Sigàlà)
149. Chuyện cây một lá (Tiền thân Ekapanna)
150. Chuyện thanh niên Sanjiva (Tiền thân Sanjiva)

CHƯƠNG II (Hai bài kệ)

[04] PHẨM DALHA

151. Chuyện lời giáo giới cho vua (Tiền thân Ràjovàda)
152. Chuyện con cho rừng (Tiền thân Sigàla)
153. Chuyện con heo rừng (Tiền thân Sùkara)
154. Chuyện con rắn (Tiền thân Uraga)
155. Chuyện nhảy mũi (Tiền thân Gagga)
156. Chuyện hoàng tử có tâm thâu phục (Tiền thân Alìnacitta)
157. Chuyện công đức (Tiền thân Guna)
158. Chuyện con ngựa Suhanu (Tiền thân Suhanu)
159. Chuyện con công (Tiền thân Mora)
160. Chuyện con ngỗng xanh sẫm (Tiền thân Vinìlaka)

[05] PHẨM SANTAHAVA

161. Chuyện ẩn sĩ Indasamànagotta (Tiền thân Indasamànagotta)
162. Chuyện mối thâm giao (Tiền thân Santhava)
163. Chuyện vua Susìma (Tiền thân Susìma)
164. Chuyện chim diều hâu (Tiền thân Gijjha)
165. Chuyện con chuột rừng (Tiền thân Nakula)
166. Chuyện Bà-la-môn Upasàlha (Tiền thân Upasàlha)
167. Chuyện trưởng lão Samiddhi (Tiền thân Samiddhi)
168. Chuyện chim diều hâu (Tiền thân Sakunagghi)
169. Chuyện đạo sư Araka (Tiền thân Araka)
170. Chuyện con kỳ nhông (Tiền thân Kakantaka)

[06] PHẨM THIỆN PHÁP

171. Chuyện thiện pháp (Tiền thân Kalyàna Dhamma)
172. Chuyện núi Daddara (Tiền thân Daddara)
173. Chuyện con vượn (Tiền thân Makkata)
174. Chuyện con vượn lừa dối (Tiền thân Dubhidamakkata)
175. Chuyện đảnh lễ mặt trời (Tiền thân Àdiccupatthàma)
176. Chuyện một nắm đậu (Tiền thân Kalàya – Mutthi)
177. Chuyện cây Tinduka (Tiền thân Tinduka)
178. Chuyện con rùa (Tiền thân Kacchapa)
179. Chuyện Bà-la-môn Satadhamma (Tiền thân Satadhamma)
180. Chuyện khó cho (Tiền thân Duddada)

[07] PHẨM ASADISA

181. Chuyện hoàng tử vô địch (Tiền thân Asadisa)
182. Chuyện con voi thiện chiến (Tiền thân Sangàmàvacara)
183. Chuyện đồ tàn thực (Tiền thân Vàlodakka)
184. Chuyện người luyện ngựa Giridanta (Tiền thân Giridanta)
185. Chuyện tâm bất tịnh (Tiền thân Anabhirati)
186. Chuyện vua mang sữa đông (Tiền thân Dadhivàhana)
187. Chuyện bốn vẻ đẹp (Tiền thân Cantumatta)
188. Chuyện sư tử lai chó rừng (Tiền thân Sìhakottuka)
189. Chuyện tấm da sư tử (Tiền thân Sìhacamma)
190. Chuyện giữ giới (Tiền thân Sìlànisamsa)

[08] PHẨM RUHAKA

191. Chuyện tế sư Ruhaka (Tiền thân Ruhaka)
192. Chuyện thiên nữ Siri và Kàlakanni (Tiền thân Sirikàlakanni)
193. Chuyện hoàng tử Liên-hoa (Tiền thân Cullapaduma)
194. Chuyện kẻ trộm ngọc (Tiền thân Manicora)
195. Chuyện hòn núi đẹp (Tiền thân Pabbatupatthara)
196. Chuyện con ngựa bay (Tiền thân Valàhassa)
197. Chuyện bạn – thù (Tiền thân Mittàmitta)
198. Chuyện con vẹt Ràdha (Tiền thân Ràdha)
199. Chuyện người gia chủ (Tiền thân Gahapati)
200. Chuyện giới hạnh tốt lành (Tiền thân Sàdhusìla)

[09] PHẨM NATAMDAIHA

201. Chuyện nhà tù trói buộc (Tiền thân Bandhanàgara)
202. Chuyện tánh nghịch ngợm (Tiền thân Kilisìla)
203. Chuyện tu tập từ tâm (Tiền thân Khandha -Vatta)
204. Chuyện con quạ Viraka (Tiền thân Viraka)
205. Chuyện cá sông Hằng (Tiền thân Gangeyya)
206. Chuyện con nai núi (Tiền thân Kurungamiga)
207. Chuyện vua Assaka (Tiền thân Assaka)
208. Chuyện con cá sấu (Tiền thân Sumsumara)
209. Chuyện con chim mồi (Tiền thân Kakkara)
210. Chuyện con chim gõ mõ (Tiền thân Kandagalaka)

[10] PHẨM BIRANATTHAMBAHAKA
(Ðám cỏ thơm)

211. Chuyện chàng trai Somadatta (Tiền thân Somadatta)
212. Chuyện thức ăn thừa (Tiền thân Uchitthabhatta)
213. Chuyện vua Bharu (Tiền thân Bharu)
214. Chuyện con sông đầy (Tiền thân Punna-Nadi)
215. Chuyện con rùa (Tiền thân Kachapa)
216. Chuyện con cá (Tiền thân Maccha)
217. Chuyện người bán rau (Tiền thân Seggu)
218. Chuyện người lái buôn lừa đảo (Tiền thân Kùtavànija)
219. Chuyện đáng chỉ trích (Tiền thân Garahita)
220. Chuyện tế sư Dhammadhaja (Tiền thân Dhammaddhaja)

[11] PHẨM KÀSÀVA

221. Chuyện tấm y vàng (Tiền thân Kàsàva)
222. Chuyện con khỉ Cùllanandiya (Tiền thân Cùllanandiya)
223. Chuyện thức ăn đi đường (Tiền thân Puta-Bhatta)
224. Chuyện con cá sấu (Tiền thân Kumbhila)
225. Chuyện đề cao tính kham nhẫn (Tiền thân Khanti-Vannana)
226. Chuyện con cú (Tiền thân Kosiya)
227. Chuyện con bọ ăn phân (Tiền thân Gùthapàna)
228. Chuyện Bà-la-môn Kàmanita (Tiền thân Kàmanita)
229. Chuyện du sĩ Palàyi (Tiền thân Palàyi)
230. Chuyện du sĩ Palàyi thứ hai (Tiền thân Palàyi)

[12] PHẨM UPÀHANA

231. Chuyện chiếc giày (Tiền thân Upàhana)
232. Chuyện không được hướng dẫn (Tiền thân Vinàthùna)
233. Chuyện mũi tên (Tiền thân Vikannaka)
234. Chuyện nàng Asitàbhù (Tiền thân Asitàbhù)
235. Chuyện vị ẩn sĩ Vaccha-Nakha (Tiền thân Vaccha-Nakha)
236. Chuyện con cò (Tiền thân Baka)
237. Chuyện thành Sàketa (Tiền thân Sàketa)
238. Chuyện một chữ (Tiền thân Ekapada)
239. Chuyện con nhái xanh (Tiền thân Harita-Màta)
240. Chuyện vua Mahàpingala (Tiền thân Mahàpingala)

[13] PHẨM SIGÀLA
(Chó rừng)

241. Chuyện vua chó rừng Sabbadàtha (Tiền thân Sabbadàtha)
242. Chuyện con chó (Tiền thân Sunakha)
243. Chuyện nhạc sĩ Guttila (Tiền thân Guttila)
244. Chuyện ly dục (Tiền thân Viticcha)
245. Chuyện kinh pháp môn căn bản (Tiền thân Mùlapariyàya)
246. Chuyện lời phỉ báng (Tiền thân Telovàda)
247. Chuyện hoàng tử Pàdanjali (Tiền thân Pàdanjali)
248. Chuyện thí dụ cây Kimsuka (Tiền thân Kimsukopama)
249. Chuyện con khỉ Sàlaka (Tiền thân Sàlaka)
250. Chuyện con khỉ (Tiền thân Kapi)

CHƯƠNG III

[14] PHẨM SANKAPPA

251. Chuyện dục tầm (Tiền thân Sankappa)
252. Chuyện một nắm mè (Tiền thân Tilamutthi)
253. Chuyện vua rắn Manikantha (Tiền thân Manikantha)
254. Chuyện con ngựa quý ăn cám gạo đỏ (Tiền thân Kundaka-Kucchi-Sindhava)
255. Chuyện con vẹt (Tiền thân Suka)
256. Chuyện cái giếng cũ (Tiền thân Jarudapàna)
257. Chuyện người hầu cận Gàmani-Canda (Tiền thân Gàmani-Canda)
258. Chuyện đại vương Mandahàtà (Tiền thân Mandahàtà)
259. Chuyện ẩn sĩ Tirìta-Vaccha (Tiền thân Tirìta-Vaccha)
260. Chuyện sứ giả của cái bụng (Tiền thân Duta)

[15] PHẨM KOSYA

261. Chuyện hoa sen (Tiền thân Paduma)
262. Chuyện bàn tay mềm mại (Tiền thân Mudupàni)
263. Chuyện tiểu dục tham (Tiền thân Culla-Palobhana)

-ooOoo-
.
.
.
Chuyện Tiền Thân Đức Phật (III)
Jàtaka

Mục lục

Chương III (tiếp theo)

[01] Phẩm Ba Bài Kệ

264. Chuyện đại vương Panàda (Tiền thân Mahà Panàda)
265. Chuyện mũi tên (Tiền thân Khurappa)
266. Chuyện con ngựa quí Tốc Như Phong (Tiền thân Vàtagga Sindhava)
267. Chuyện con cua (Tiền thân Kakkatà)
268. Chuyện kẻ làm hại vườn (Tiền thân Àràma Dùsa)
269. Chuyện nàng Sujàta (Tiền thân Sujàta)
270. Chuyện con cú (Tiền thân Ulùka)
271. Chuyện kẻ làm bẩn giếng nước (Tiền thân Udapàna Dùsaka)
272. Chuyện con cọp (Tiền thân Vyaggha)
273. Chuyện con rùa (Tiền thân Kacchapa)

[02] Phẩm Ba Bài Kệ (tt)

274. Chuyện tham ăn (Tiền thân Lola)
275. Chuyện tham ăn (Tiền thân Lola)
276. Chuyện chánh pháp nước Kuru (Tiền thân Kurrudhamma)
277. Chuyện chim bồ câu (Tiền thân Romaka)
278. Chuyện con trâu (Tiền thân Mahisa)
279. Chuyện con hạc (Tiền thân Satapatta)
280. Chuyện kẻ phá hư giỏ (Tiền thân Puta-Dùsaka)

[03] Phẩm Ba Bài Kệ (tt)

281. Chuyện trái xoài chính trung (Tiền thân Abbhantara)
282. Chuyện điều tốt nhất (Tiền thân Seyya)
283. Chuyện con heo rừng của thợ mộc (Tiền thân Vaddaki-Sùkura)
284. Chuyện vận may (Tiền thân Siri)
285. Chuyện heo rừng trong hang thủy tinh (Tiền thân Manisùkura)

[04] Phẩm Ba Bài Kệ (tt)

286. Chuyện con heo liên căn (Tiền thân Sàlùka)
287. Chuyện chê bai lợi nhuận (Tiền thân Làbha Garaha)
288. Chuyện xâu cá (Tiền thân Macch-Uddàna)
289. Chuyện mong ước khác nhau (Tiền thân Nàna-Chanda)
290. Chuyện thử thách giới đức (Tiền thân Vìnansa)
291. Chuyện cái bát thần (Tiền thân Bhadra Ghata)
292. Chuyện vua quạ Supatta (Tiền thân Supatta)
293. Chuyện thân hư hoại (Tiền thân Kàya-Vicchinda)
294. Chuyện con chim ăn trái đào (Tiền thân Jambu-Khàdaka)
295. Chuyện loài hạ liệt (Tiền thân Anta)
296. Chuyện biển cả (Tiền thân Samudda)
297. Chuyện dục tình nhảm nhí (Tiền thân Kàma-Vìpala)
298. Chuyện trái sung (Tiền thân Udumbara)
299. Chuyện ẩn sĩ Komàya-Putta (Tiền thân Komàya)
300. Chuyện chó sói (Tiền thân Vaka)

[05] Chương IV – Phẩm Bốn Bài Kệ

301. Chuyện tiểu vương Kàlinga (Tiền thân Cullakàlinga)
302. Chuyện đại kỵ sĩ (Tiền thân Maha-Asàroha)
303. Chuyện vị thánh vương (Tiền thân Ekaràja)
304. Chuyện rắn thần Daddara (Tiền thân Daddara)
305. Chuyện thử thách giới đức (Tiền thân Sìlavìmamasana)
306. Chuyện hoàng hậu Sujàta (Tiền thân Sujàta)
307. Chuyện thân cây Hồng diệp (Tiền thân Palàsa)
308. Chuyện chim gõ kiến (Tiền thân Javasakuna)
309. Chuyện người tiện dân (Tiền thân Chavaka)

[06] Phẩm Bốn Bài Kệ (tt)

310. Chuyện vị quốc sư Sayha (Tiền thân Sayha)
311. Chuyện cây Nimbo (Tiền thân Pacimanda)
312. Chuyện ẩn sĩ Kassapa chậm trễ (Tiền thân Kassapamandiya)
313. Chuyện đạo lý kham nhẫn (Tiền thân Khantivàdi)
314. Chuyện địa ngục nồi sắt (Tiền thân Lohakumbhi)
315. Chuyện miếng thịt (Tiền thân Mamsa)
316. Chuyện con thỏ (Tiền thân Sasa)
317. Chuyện khóc người chết (Tiền thân Mataradana)

[07] Phẩm Bốn Bài Kệ (tt)

318. Chuyện vòng hoa Kanavera (Tiền thân Kanavera)
319. Chuyện chim đa đa (Tiền thân Tittira)
320. Chuyện dễ cho (Tiền thân Succaja)
321. Chuyện kẻ đốt lều (Tiền thân Kutidùsaha)
322. Chuyện tiếng động mạnh (Tiền thân Daddabha)
323. Chuyện vua Brahmadatta (Tiền thân Brahmadatta)
324. Chuyện thầy tu mặc áo da (Tiền thân Cammasàtaka)
325. Chuyện con tắc kè (Tiền thân Godha)

[08] Phẩm Bốn Bài Kệ (tt)

326. Chuyện thiên hoa Kakkàru (Tiền thân Kakkàru)
327. Chuyện hoàng hậu Kàkàti (Tiền thân Kàkàti)
328. Chuyện khóc người chết (Tiền thân Ananusociya)
329. Chuyện con khỉ đen lớn (Tiền thân Kalabahu)
330. Chuyện thử thách giới đức (Tiền thân Silavìmamsa)
331. Chuyện trưởng lão Kokàlika (Tiền thân Kokàlika)
332. Chuyện chiếc gậy thúc xe (Tiền thân Rathalatthi)
333. Chuyện con tắc kè (Tiền thân Godha)
334. Chuyện khuyến dụ quốc vương (Tiền thân Ràjovàda)
335. Chuyện chó rừng (Tiền thân Jambuka)
336. Chuyện vương tử Chatta vĩ đại (Tiền thân Brahàchatta)
337. Chuyện cái sàng tọa (Tiền thân Pitha)

[09] Phẩm Bốn Bài Kệ (tt)

338. Chuyện vỏ trấu (Tiền thân Thusa)
339. Chuyện xứ Baveru (Tiền thân Bàveru)
340. Chuyện trưởng giả Visayha (Tiền thân Visayha)
341. Chuyện vua Kandari (Tiền thân Kandari)
342. Chuyệcn con khỉ (Tiền thân Vànara)
343. Chuyện con hạc (Tiền thân Kuntani)
344. Chuyện người ăn trộm xoài (Tiền thân Ambacora)
345. Chuyện con rùa lười biếng (Tiền thân Gajakumbha)
346. Chuyện đạo sĩ Kesava (Tiền thân Kesava)
347. Chuyện cái chày sắt (Tiền thân Ayakùta)
348. Chuyện chốn rừng hoang (Tiền thân Aranna)
349. Chuyện lời gièm pha (Tiền thân Sandhibheda)
350. Chuyện vấn đề của chư thiên (Tiền thân Devatàpanhà)

[10] Chương V – Phẩm Năm Bài Kệ

351. Chuyện vòng tai bằng ngọc (Tiền thân Manikundala)
352. Chuyện chàng Sujàta (Tiền thân Sujàta)
353. Chuyện cành cây thanh tịnh (Tiền thân Dhonasàkha)
354. Chuyện con rắn (Tiền thân Uraga)
355. Chuyện vương tử Ghata (Tiền thân Ghata)
356. Chuyệnn nam tử Kàrandiya (Tiền thân Kàrandiya)
357. Chuyện chim cút (Tiền thân Latukikà)
358. Chuyện tiểu vương tử hộ pháp (Tiền thân Culladhammapàla)

[11] Phẩm Năm Bài Kệ (tt)

359. Chuyện con nai vàng (Tiền thân Suvannamiga)
360. Chuyện hoàng hậu Sussondi (Tiền thân Sussondi)
361. Chuyện sắc đẹp (Tiền thân Vannàroha)
362. Chuyện thử nghiệm đức hạnh (Tiền thân Sìlavimamsa)
363. Chuyện hổ thẹn (Tiền thân Hiri)
364. Chuyện con đom đóm (Tiền thân Khajjopanaka)
365. Chuyện người luyện rắn (Tiền thân Ahigundika)
366. Chuyện con quỷ Gumbiya (Tiền thân Gumbiya)
367. Chuyện vị y sĩ già (Tiền thân Sàliya)
368. Chuyện dây trói buộc (Tiền thân Tacasàra)
369. Chuyện chàng trai Mittavinda (Tiền thân Mittavinda)
370. Chuyện cây hồng phượng vĩ (Tiền thân Palàsa)
371. Chuyện hoàng tử Kosala (Tiền thân Dighiti Kosala)

[12] Chương VI – Phẩm Sáu Bài Kệ

372. Chuyện hai chú nai con (Tiền thân Migapotaka)
373. Chuyện con chuột (Tiền thân Mùsika)
374. Chuyện chàng tiểu xạ thủ (Tiền thân Culladhanuggaha)
375. Chuyện chim bồ câu (Tiền thân Kapota)
376. Chuyện người lái đò (Tiền thân Avàriya)
377. Chuyện bà-la-môn Setakeku (Tiền thân Setakeku)
378. Chuyện bà-la-môn Darìmukha (Tiền thân Darìmukha)

[13] Phẩm Sáu Bài Kệ (tt)

379. Chuyện núi Neru (Tiền thân Neru)
380. Chuyện thiên nữ Ásankà (Tiền thân Asankà)
381. Chuyện chim thứu Migàlopa (Tiền thân Migàlopa)
382. Chuyện hai thiên nữ Siri và Kàlakanni (Tiền thân Siri và Kàlakanni)
383. Chuyện kê vương (Tiền thân Kukkuta)
384. Chuyện pháp ấn (Tiền thân Dhammaddhaja)
385. Chuyện lộc vương hoan hỷ (Tiền thân Nandiyamiga)
386. Chuyện con lừa (Tiền thân Kharaputta)

[14] Phẩm Sáu Bài Kệ (tt)

387. Chuyện cây kim (Tiền thân Suci)
388. Chuyện con heo mõm dài (Tiền thân Tundila)
389. Chuyện con cua vàng (Tiền thân Suvannakakkata)
390. Chuyện chim Mayhaka (Tiền thân Mayhaka)
391. Chuyện vị tà thuật sư (Tiền thân Dhajavihettha)
392. Chuyện củ hoa sen (Tiền thân Bhisapupha)
393. Chuyện món tàn thực (Tiền thân Vighàsa)
394. Chuyện chim cút (Tiền thân Vattaka)
395. Chuyện con quạ (Tiền thân Kàka)

-ooOoo-
.
.
.
Chuyện Tiền Thân Đức Phật (IV)
Jàtaka

Nguyên bản: Pàli

Anh dịch: H.T.Francis, E.B.Cowell & W.H.Rouse
(Pali Text Society – Hội Kinh Tạng Pali, Luân Ðôn, Anh Quốc)

Việt dịch: Nguyên Tâm Trần Phương Lan
(Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam)

-ooOoo-

Mục lục

[01] Chương bảy – Phẩm bảy bài kệ

396. Chuyện Ác Hạnh (Tiền thân Kukku)
397. Chuyện Sư Tử Mannoja (Tiền thân Manoja)
398. Chuyện Hiếu Tử Sutana (Tiền thân Sutana)
399. Chuyện Chim Thứu (Tiền thân Gijiha)
400. Chuyện Hoa Cỏ Kusa (Tiền thân Dabbhapuppha)
401. Chuyện Người Nuốt Lưỡi Kiếm (Tiền thân Dasannaka)
402. Chuyện Túi Da Đựng Bánh (Tiền thân Sattnubhasta)
403. Chuyện Trí Giả Atthisena (Tiền thân Atthisena)
404. Chuyện Hầu Vương (Tiền thân Kapi)
405. Chuyện Phạm Thiên Baka (Tiền thân Bakabrahma)
406. Chuyện Quốc Vương Gandhàra (Tiền thân Gandhàra)

[02] Phẩm bảy bài kệ (tt)

407. Chuyện Đại Hầu Vương (Tiền thân Mahàkapi)
408. Chuyện Người Thợ Gốm (Tiền thân Kumbhakàra)
409. Chuyện Vua Dalhadhamma (Tiền thân Dalhadhamma)
410. Chuyện Con Voi Somadatta (Tiền thân Somadatta)
411. Chuyện Vua Susìma (Tiền thân Susìma)
412. Chuyện Thần Cây Bông Vải (Tiền thân Kotisimbalì)
413. Chuyện Người Chăn Dê Dhùmakàri (Tiền thân Dhùmakàri)
414. Chuyện Người Tỉnh Thức (Tiền thân Jàgara)
415. Chuyện Phần Cháo Cúng Dường (Tiền thân Kummàsapinda)
416. Chuyện Cận Thần Parantapa (Tiền thân Parantapa)

[03] Chương tám – Phẩm tám bài kệ

417. Chuyện Hiền Mẫu Kaccàni (Tiền thân Kaccàni)
418. Chuyện Tám Tiếng Kêu (Tiền thân Attasadda)
419. Chuyện Kiều Nữ Sulasà (Tiền thân Sulasà)
420. Chuyện Người Giữ Ngự Viên Sumangala (Tiền thân Sumangala)
421. Chuyện Người Hớt Tóc Gangamàla (Tiền thân Gangamàla)

[04] Phẩm tám bài kệ (tt)

422. Chuyện Quốc Vương Ceti (Tiền thân Cetiya)
423. Chuyện Uy Lực Dục Tham (Tiền thân Indriya)
424. Chuyện Ngọn Lửa Đốt Cháy (Tiền thân Àditta)
425. Chuyện Những Sự Kiện Không Thể Xảy Ra (Tiền thân Atthàna)
426. Chuyện Con Báo (Tiền thân Dìpi)

[05] Chương chín – Phẩm chín bài kệ

427. Chuyện Chim Thứu (Tiền thân Gijiha)
428. Chuyện Giáo Hội Ở Kosambi (Tiền thân Kosambì)
429. Chuyện Ðại Anh Vũ (Tiền thân Mahàsuka)
430. Chuyện Tiểu Anh Vũ (Tiền thân Cullasuka)
431. Chuyện Nam Tử Hàrita (Tiền thân Hàrita)
432. Chuyện Cậu Bé Có Tài Nhận Dấu Chân (Tiền thân Padakusalamànava)

[06] Phẩm chín bài kệ (tt)

433. Chuyện Vị Khổ Hạnh Ca-diếp Nhiều Lông Tóc (Tiền thân Lomasa Kassapa)
434. Chuyện Chim Hồng Nga (Tiền thân Cakkavàka)
435 Chuyện Ước Mơ Chóng Phai Tàn (Tiền thân Haliddiràga)
436. Chuyện Cái Hộp (Tiền thân Samugga)
437. Chuyện Chó Rừng Pùtinumsa (Tiền thân Pùtimamsa)
438. Chuyện Con Gà Gô (Tiền thân Tittita)

[07] Chương mười – Phầm mười bài kệ

439. Chuyện Bốn Cổng Thành (Tiền thân Catu-Dvàra)
440. Chuyện Hắc Hiền Giả (Tiền thân Kanha)
441. Chuyện Bốn Vị Giữ Trai Giới (Tiền thân Catu-Posathika)
442. Chuyện Bà-la-môn Sankha (Tiền thân Sankha)
443. Chuyện Trí Giả Tiểu Bồ Đề (Tiền thân Culla-Bodhi)
444. Chuyện Hắc Nhân Dìpàyana (Tiền thân Kanhadìpàyana)
445. Chuyện Vua Ða (Tiền thân Nigrodha)
446. Chuyện Cây Hành (Tiền thân Takkala)

[08] Phẩm mười bài kệ (tt)

447. Chuyện Đại Nhân Hộ Pháp (Tiền thân Mahà Dhamma-Pàla)
448. Chuyện Kê Vương (Tiền thân Kukuta)
449. Chuyện Nam Tử Đeo Vòng Tai (Tiền thân Matta-Kundali)
450. Chuyện Phú Ông Keo Kiệt (Tiền thân Bilàri-Kosiya)
451. Chuyện Hồng Nga (Tiền thân Cakka-Vàka)
452. Chuyện Vấn Đề Trí Tuệ (Tiền thân Bhùri-Panha)
453. Chuyện Điềm Lành Lớn (Tiền thân Mahà-Mangala)
454. Chuyện Trí Giả Ghata (Tiền thân Ghata)

[09] Chương mười một – Phẩm mười một bài kệ

455. Chuyện Voi Hiếu Dưỡng Mẹ (Tiền thân Màti-Posaka)
456. Chuyện Vương Tử Nguyệt Quang (Tiền thân Junha)
457. Chuyện Thiên Tử Chánh Pháp (Tiền thân Dhamma)
458. Chuyện Vua Thiện Lai (Tiền thân Udaya)
459. Chuyện Ngụm Nước Uống (Tiền thân Pàniya)

[10] Phẩm mười một bài kệ (tt)

460. Chuyện Thái tử Yuvanjana (Tiền thân Yuvanjana)
461. Chuyện Ðại vương Dasaratha (Tiền thân Dasaratha)
462. Chuyện Vương Tử Samvara (Tiền thân Samvara)
463. Chuyện Trí Giả Suppàraka (Tiền thân Suppàraka)

[11] Chương mười hai – Phẩm mười hai bài kệ

464. Chuyện Tiểu Vương Điểu Kùnala (Tiền thân Culla-Kunàla)
465. Chuyện Sàla, Cổ Thụ Cát tường (Tiền thân Bhadda-Sàla)
466. Chuyện Thương Nhân Trên Biển Cả (Tiền thân Samudda-Vànijà)
467. Chuyện Dục Tham (Tiền thân Kàma)

[12] Phẩm mười hai bài kệ (tt)

468. Chuyện Ðại vương Janasandha (Tiền thân Janasandha)
469. Chuyện Ðại Hắc Thiên Cẩu (Tiền thân Mahà-Kanha)
470. Chuyện Phú Ông Keo Kiệt (Tiền thân Kosiya)
471. Chuyện Con Dê (Tiền thân Mendaka)
472. Chuyện Vương Tử Liên Hoa (Tiền thân Mahà-Paduma)
473. Chuyện Bạn-Thù (Tiền thân Mittàmitta)

-ooOoo-
.
.
.
Chuyện Tiền Thân Đức Phật (V)
Jàtaka

Nguyên bản: Pàli
Anh dịch: H.T. Francis, E.B. Cowell & W.H. Rouse
(Pali Text Society – Hội Kinh Tạng Pali, Luân Ðôn, Anh Quốc)

Việt dịch: Nguyên Tâm Trần Phương Lan
(Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam)

-ooOoo-

Mục lục

[01] Chương mười ba – Phẩm mười ba bài kệ

474. Chuyện trái xoài (Tiền thân (Amba)
475. Chuyện cây hồng phượng vĩ (Tiền thân Phandana)
476. Chuyện chúa thiên nga có thần tốc (Tiền thân Javana-Hamsa)
477. Chuyện tiểu đạo sĩ Nàrada (Tiền thân Culla-Nàrada)
478. Chuyện sứ thần (Tiền thân Dùta)
479. Chuyện cây bồ đề và thánh đế Kàlinga (Tiền thân Kàlinga-Bodhi)

[02] Phẩm mười ba bài kệ (tt)

480. Chuyện hiền giả Akitta (Tiền thân Akitta)
481. Chuyện hiền giả Takkàriya (Tiền thân Takkàriya)
482. Chuyện lộc vương (Tiền thân Ruru)
483. Chuyện chúa nai Sarabha (Tiền thân Sarabha-Miga)

[03] Chương mười bốn – Tạp phẩm

484. Chuyện cánh đồng lúa (Tiền thân Sàlikedàra)
485. Chuyện đôi ca thần Canda (Tiền thân Canda Kinnara)
486. Chuyện chúa chim ưng (Tiền thân Màha Ukkusa)
487. Chuyện nam tử Uddàlaka (Tiền thân Uddàlaka)
488. Chuyện củ sen (Tiền thân Bhisa)
489. Chuyện đại vương huy hoàng (Tiền thân Suruci)

[04] Tạp phẩm (tt)

490. Chuyện nam vi hành trì trai giới (Tiền thân Pancùposatha)
491. Chuyện Ðại khổng tước (Tiền thân Mahà-Mora)
492. Chuyện lợn rừng của thợ mộc (Tiền thân Taccha-Sùkara)
493. Chuyện vị đại vương nhân (Tiền thân Mahà-Vànija)
494. Chuyện đại vương Sadhìna (Tiền thân Sàdhìna)
495. Chuyện mười hạng Bà-la-môn (Tiền thân Dasa-Bràhmana)
496. Chuyện cúng thực phẩm đúng cấp bậc (Tiền thân Bhikkhà-Parampara)

[05] Chương mười lăm – Phẩm hai mươi bài kệ

497. Chuyện bậc hiền trí Màtanga (Tiền thân Màtanga)
498. Chuyện đôi bạn Citta-sambhùta (Tiền thân Citta-Sambhùta)
499. Chuyện đại vương Sivi (Tiền thân Sivi)
500. Chuyện thần nữ Cát tường (Tiền thân Sirimanda)
501. Chuyện lộc vương Rohanta (Tiền thân Rohanta Miga)
502. Chuyện chúa thiên nga (Tiền thân Hamsa)
503. Chuyện anh vũ Sattigumba (Tiền thân Sattigumba)
504. Chuyện Ðại vương Bhallàtiya (Tiền thân Bhallàtiya)

[06] Phẩm hai mươi bài kệ (tt)

505. Chuyện vương tử hoan lạc (Tiền thân Somanassa)
506. Chuyện long vương Campeyya (Tiền thân Campeyya)
507. Chuyện sức cám dỗ mạnh (Tiền thân Mahà-Palobhana)
508. Chuyện năm vị hiền nhân (Tiền thân Panca-Pandita)
509. Chuyện hiền giả quản tượng (Tiền thân Hatthipàla)
510. Chuyện vương tử trong ngôi nhà sắt (Tiền thân Ayoghara)

[07] Chương mười sáu – Phẩm ba mươi bài kệ

511. Chuyện dục tham kỳ dị (Tiền thân Kimchanda)
512. Chuyện bình rượu (Tiền thân Kumbha)
513. Chuyện vương tử chiến thắng (Tiền thân Jayaddisa)
514. Chuyện tượng vương ở hồ Chaddanta (Tiền thân Chaddanta)
515. Chuyện nam tử Sambhava (Tiền thân Sambhava)

[08] Phẩm ba mươi bài kệ (tt)

516. Chuyện khỉ chúa (Tiền thân Mahàkapi)
517. Tiền thân Dakarakkhasa
518. Chuyện long vương Pandara (Tiền thân Pandara)
519. Chuyện hoàng hậu Sambulà (Tiền thân Sambulà)
520. Chuyện vị thần cây Tindu (Tiền thân Gandatindu)

-ooOoo-
.
.
.
Chuyện Tiền Thân Đức Phật (VI)
Jàtaka

Nguyên bản: Pàli
Anh dịch: H.T. Francis, E.B. Cowell & W.H. Rouse
(Pali Text Society – Hội Kinh Tạng Pali, Luân Ðôn, Anh Quốc)

Việt dịch: Nguyên Tâm Trần Phương Lan
(Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam)

-ooOoo-

MỤC LỤC
[01] Chương XVII – PHẨM BỐN MƯƠI BÀI KỆ

521. CHUYỆN BA CON CHIM (Tiền thân Tesakuna)
522. CHUYỆN ĐẠI NHÂN THIỆN XẠ SARABHANGA(Tiền thân Sarabhanga)
523. THIÊN NỮ ALAMBUSÀ (Tiền thân Alambusà)
524. CHUYỆN LONG VƯƠNG SAMKHAPÀLA (Tiền thân Samkhapàla)
525. CHUYỆN TIỂU SUTASOMA (Tiền thân Sutasoma)

[02] Chương XVIII. PHẨM NĂM MƯƠI BÀI KỆ

526. CHUYỆN CÔNG CHÚA NALINIKÀ (Tiền thân Nalinikà)
527. CHUYỆN KỶ NỮ UMMADANTÌ (Tiền thân Ummadantì)
528. CHUYỆN HIỀN GIẢ ĐẠI BỒ ĐỀ (Tiền thân Mahà-Bodhi)

[03] Chương XIX. PHẨM SÁU MƯƠI BÀI KỆ

529. CHUYỆN HIỀN GIẢ SONAKA (Tiền thân Sonaka)
530. CHUYỆN HIỀN GIẢ SAMKICCA (Tiền thân Samkicca)

[04] Chương XX. PHẨM BẢY MƯƠI BÀI KỆ

531. CHUYỆN ĐẠI ĐẾ KUSA (Tiền thân Kusa)
532. CHUYỆN HAI HIỀN GIẢ SONA-NANDA (Tiền thân Sona-nanda)

[05] Chương XXI – PHẨM TÁM MƯƠI BÀI KỆ

533. CHUYỆN TIỂU THIÊN NGA (Tiền thân Cullahamasa)
534. CHUYỆN ĐẠI THIÊN NGA (Tiền thân Mahàhamasa)
535. CHUYỆN THỰC PHẨM THIÊN GIỚI (Tiền thân Sudhàbhojana)
536. CHUYỆN CHÚA CHIM KUNÀLA (Tiền thân Kunàla)
537. CHUYỆN ĐẠI SUTASOMA (Tiền thân Mahà-Sutasoma)

[06] Chương XXII – ĐẠI PHẨM

538. CHUYỆN VƯƠNG TỬ QUÈ CÂM (Tiền thân Muga-Pakka)
539. CHUYỆN ĐẠI VƯƠNG MAHÀJANAKA (Tiền thân Mahà-Janaka)

-ooOoo-
.
.
.
Chuyện Tiền Thân Đức Phật (VII)
Jàtaka

Nguyên bản: Pàli
Anh dịch: H.T. Francis, E.B. Cowell & W.H. Rouse
(Pali Text Society – Hội Kinh Tạng Pali, Luân Ðôn, Anh Quốc)

Việt dịch: Nguyên Tâm Trần Phương Lan
(Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam)

-ooOoo-

MỤC LỤC

[01] Chương XXII – ĐẠI PHẨM (tiếp theo)

540. CHUYỆN HIẾU TỬ SÀMA (Tiền thân Sàma)

[02] ĐẠI PHẨM (tiếp theo)

541. CHUYỆN ĐẠI VƯƠNG NIMI (Tiền thân Nimi)

[03] ĐẠI PHẨM (tiếp theo)

542. CHUYỆN TẾ SƯ KHANDAHÀLA (Tiền thân Khandahàda)

[04] ĐẠI PHẨM (tiếp theo)

543. CHUYỆN BẬC ĐẠI TRÍ BHÙRIDATTA (Tiền thân Bhùridatta)

[05] ĐẠI PHẨM (tiếp theo)

544. CHUYỆN BẬC ĐẠI TRÍ MAHANÀRADA-KASSAPA (Tiền thân Mahanàrada-Kassapa)

[06] ĐẠI PHẨM (tiếp theo)

545. CHUYỆN BẬC ĐẠI TRÍ VÔ SONG (Tiền thân Vidhurapandita)

[07] ĐẠI PHẨM (tiếp theo)

546. CHUYỆN ĐƯỜNG HẦM VĨ ĐẠI (Tiền thân Mahà-Ummagga)

[08] ĐẠI PHẨM (tiếp theo)

547. CHUYỆN ĐẠI VƯƠNG VESSANTARA (Tiền thân Vessantara)

-ooOoo-

TRỌN BỘ KINH BỔN SANH – CHUYỆN TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT

Sưu tầm bởi/ collected by Thanh Tịnh Lưu Ly
Nguồn http://www.budsas.org/ , liên kết / link

Quý vị có thể để lại nhận xét, ý kiến hoặc lời nhắn tại ô này. Thanh Tịnh Lưu Ly xin thành kính tri ân và ghi nhận mọi đóng góp ý kiến từ quý vị

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s