HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH, HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM – qua các nhiệm kỳ

BAN THƯỜNG TRỰC

HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH – HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

QUA CÁC THỜI KỲ

NHIỆM KỲ I (1981 – 1987)

1. Pháp chủ                                                 : Hòa thượng Thích Đức Nhuận

2. Phó Pháp chủ kiêm Giám luật           : Hòa thượng Thích Đôn Hậu

3. Phó Pháp chủ                                        : Hòa thượng Thích Minh Nguyệt

7. Phó Pháp chủ                                         : Hòa thượng Thích Ấn Lâm

5. Phó Pháp chủ                                         : Hòa thượng Mahasaray

6. Phó Pháp chủ                                         : Hòa thượng Thích Mật Hiển

7. Phó Pháp chủ                                         : Hòa thượng Thích Hụê Thành

8. Chánh Thư ký                                        : Hòa thượng Thích Nguyên Sinh.

.

.

HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

NHIỆM KỲ I (1981 – 1987)

1. Hòa thượng Thích Ngọc Đoan

2. Hòa thượng Thích Tâm Anh

3. Hòa thượng Thích Thanh Duyệt

4. Hòa thượng Thích Đôn Hậu

5. Hòa thượng Thích Đức Nhuận

6. Hòa thượng Thích Pháp Tràng

7. Hòa thượng Thích Hoằng Thông

8. Hòa thượng Thích Ấn Lâm

9. Hòa thượng Thích Phước Hộ

10. Hòa thượng Thích Thanh Khâm

11. Hòa thượng Thích Thái Không

12. Hòa thượng Thích Thanh Khải

13. Hòa thượng Thích Hành Trụ

14. Hòa thượng Thích Minh Luân

15. Hòa thượng Thích Thanh Chân

16. Hòa thượng Thích Pháp Triều

17. Hòa thượng Thích Minh Hiển

18. Hòa thượng Thích Thiện Phú

19. Hòa thượng Thích Trí Tấn

20. Hòa thượng Thích Trí Nghiêm

21. Hòa thượng Thích Minh Nguyệt

22. Hòa thượng Thích Hồng Năng

23. Hòa thượng Thích Thiện Ngọc

24. Hòa thượng Thích Thiện Hào

25. Hòa thượng Thích Giác Tánh

26. Hòa thượng Thích Tâm Tịch

27. Hòa thượng Thích Huệ Thành

28. Hòa thượng Thích Phước Quang

29. Hòa thượng Thích Thiện Khải

30. Hòa thượng Thích Đạt Hảo

31. Hòa thượng Thích Trí Tịnh

32. Hòa thượng Thích Bửu Ý

33. Hòa thượng Thích Quảng Kim

34. Hòa thượng Thích Giới Nghiêm

35. Hòa thượng Châu Mum

36. Hòa thượng Mahasaray

37. Hòa thượng Thích Minh Nhuận

38. Hòa thượng Cả By (Võ Văn By)

39. Hòa thượng Danh Nhường

40. Hòa thượng Thích Thiện Tường

41. Hòa thượng Thích Giác Nhu

42. Hòa thượng Thích Nguyên Sinh

43. Hòa thượng Thích Thanh Ban

44. Hòa thượng Thích Trí Thủ

45. Hòa thượng Thích Thế Long

46. Hòa thượng Thích Tắc Châu

47. Hòa thượng Thích Hoàn Không

48. Hòa thượng Thích Đạt Hương

49. Hòa thượng Thích Pháp Dõng

50. Hòa thượng Thích Huệ Đức.

.

.

BAN THƯỜNG TRỰC

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

NHIỆM KỲ I (1981 – 1987)

1. Chủ tịch                                                      : Hòa thượng Thích Trí Thủ

2. Phó Chủ tịch Thường trực                        : Hòa thượng Thích Thế Long

3. Phó Chủ tịch Thường trực                        : Hòa thượng Thích Trí Tịnh

4. Phó Chủ tịch                                              : Hòa thượng Thích Thiện Hảo

5. Phó Chủ tịch                                              : Hòa thượng Thích Thanh Chân

6. Phó Chủ tịch                                              : Hòa thượng Thích Bửu Ý

7. Phó Chủ tịch                                              : Hòa thượng Thích Giới Nghiêm

8. Phó Chủ tịch                                              : Hòa thượng Thích Giác Nhu

9. Phó Chủ tịch                                              : Hòa thượng Châu Mum

10. Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký            : Thượng tọa Thích Minh Châu

11. Phó Tổng Thư ký                         :Thượng tọa Thích Từ Hạnh

12. Phó Tổng Thư ký                         : Thượng tọa Thích Thanh Tứ

13. Trưởng ban Tăng sự                                 : Hòa thượng Thích Trí Tịnh

14. Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni    : Hòa thượng Thích Thiện Siêu

15. Trưởng ban Hướng dẫn Cư sĩ Phật tử : Thượng tọa Thích Thanh Hiền

16. Trưởng ban Hoằng pháp              : Thượng tọa Thích Trí Quảng

17. Trưởng ban Nghi lễ                                 : Thượng tọa Kim Cương Tử

18. Trưởng ban Văn hóa                                : Đạo hữu Võ Đình Cường

19. Ủy viên Tài chính                                    : Đạo hữu Tăng Quang

20. Ủy viên Phó Tài chính                            : Thượng tọa Thích Thanh Chỉnh

21. Ủy viên Thủ quỹ                                      : Thượng tọa Thích Thuận Đức

22. Ủy viên Phó Thủ quỹ                               : Đạo hữu Nguyễn Thị Thanh Quyên

23. Ủy viên Kiểm soát                                  : Ni sư Huỳnh Liên

24. Ủy viên Kiểm soát                                  : Đạo hữu Tống Hồ Cầm.

.

.

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

NHIỆM KỲ I (1981 – 1987)

1. Hòa thượng Thích Trí Thủ

2. Hòa thượng Thích Thế Long

3. Hòa thượng Thích Trí Tịnh

4. Hòa thượng Thích Thiện Hào

5. Hòa thượng Thích Thanh Chân

6. Hòa thượng Thích Bửu Ý

7. Hòa thượng Thích Giới Nghiêm

8. Hòa thượng Châu Mum

9. Hòa thượng Thích Giác Nhu

10. Thượng tọa Thích Thiện Siêu

11. Thượng tọa Thích Thanh Cam

12. Thượng tọa Kim Cương Tử

13. Thượng tọa Thích Từ Thông

14. Thượng tọa Thích Hiển Pháp

15. Thượng tọa Thích Trí Quảng

16. Thượng tọa Thích Thanh Trí

17. Thượng tọa Thích Chánh Trực

18. Thượng tọa Thích Pháp Lan

19. Thượng tọa Thích Thiện Duyên

20. Thượng tọa Thích Giải An

21. Thượng tọa Thích Từ Mãn

22. Thượng tọa Thích Minh Hạnh

23. Thượng tọa Thích Trí Tâm

24. Thượng tọa Thích Trí Tấn

25. Thượng tọa Thích Minh Châu

26. Thượng tọa Thích Từ Hạnh

27. Thượng tọa Thích Thanh Tứ

28.Thượng tọa Thích Đạt Pháp

29. Thượng tọa Thích Thuận Đức

30. Thượng tọa Thích Tâm Thông

31. Thượng tọa Thích Thanh Hiền

32. Thượng tọa Thích Thanh Chỉnh

33. Thượng tọa Thích Tâm Minh

34. Thượng tọa Thích Thanh Sam

35. Thượng tọa Thích Siêu Việt

36. Thượng tọa Thích Giác Toàn

37. Thượng tọa Thích Phước Minh

38. Thượng tọa Thích Nguyên Thành

39. Thượng tọa Thích Thiện Tâm

40. Sư bà Diệu Không

41. Sư bà Đàm Nhung

42. Sư bà Đàm Để

43. Ni sư Huỳnh Liên

44. Ni sư Như Hoa

45. Đạo hữu Võ Đình Cường

46. Đạo hữu Tống Hồ Cầm

47. Đạo hữu Tăng Quang

48. Đạo hữu Huyền Chân

49. Đạo hữu Nguyễn Thị Thanh Quyên.

.

.

BAN THƯỜNG TRỰC

HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

NHIỆM KỲ II (1987 – 1992)

1. Pháp chủ                                                     : Hòa thượng Thích Đức Nhuận

2. Phó Pháp chủ đặc trách Giám luật           : Hòa thượng Thích Đôn Hậu

3. Phó Pháp chủ                                             : Hòa thượng Thạch Xom

4. Phó Pháp chủ                                             : Hòa thượng Thích Mật Hiển

5. Phó Pháp chủ                                             : Hòa thượng Thích Huệ Thành

6. Phó Pháp chủ                                             : Hòa thượng Thích Giác Nhu

7. Phó Pháp chủ                                             : Hòa thượng Thích Tâm Tịch

.

.

HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

NHIỆM KỲ II (1987 – 1992)

1. Hòa thượng Thích Thanh Duyệt                                       (Hà Bắc)

2. Hòa thượng Thích Đôn Hậu                                              (Bình Trị Thiên)

3. Hòa thượng Thích Đức Nhuận                                          (Hà Nội)

4. Hòa thượng Thích Hoằng Thông                          (Tiền Giang)

5. Hòa thượng Thích Thanh Khái                                          (Hà Nam Ninh)

6. Hòa thượng Thích Minh Luân                                          (Hải Hưng)

7. Hòa thượng Thích Thanh Chân                                         (Hà Sơn Bình)

8. Hòa thượng Thích Pháp Triều                                          (Tp. Hồ Chí Minh)

9. Hòa thượng Thích Minh Hiển                                          (Bình Trị Thiên)

10. Hòa thượng Thích Thiện Phú                                         (Tp. Hồ Chí Minh)

11. Hòa thượng Thích Trí Tấn                                              (Sông Bé)

12. Hòa thượng Thích Trí Nghiêm                                       (Phú Khánh)

13. Hòa thượng Thích Giác Nhu                                          (Đồng Nai)

14. Hòa thượng Thích Thanh Ban                                         (Hà Nam Ninh)

15. Hòa thượng Thích Hồng Năng                                       (Tp. Hồ Chí Minh)

16. Hòa thượng Thích Thiện Ngọc                                       (An Giang)

17. Hòa thượng Thích Thiện Hào                                         (Tp. Hồ Chí Minh)

18. Hòa thượng Thích Tâm Tịch                                           (Hà Nội)

19. Hòa thượng Thích Huệ Thành                                        (Đồng Nai)

20. Hòa thượng Thích Phước Quang                                    (Tp. Hồ Chí Minh)

21. Hòa thượng Thích Thiện Khải                                        (Đồng Nai)

22. Hòa thượng Thích Đạt Hảo                                            (Tp. Hồ Chí Minh)

23. Hòa thượng Thích Trí Tịnh                                             (Tp. Hồ Chí Minh)

24. Hòa thượng Thích Bửu Ý                                                (Tp. Hồ Chí Minh)

25. Hòa thượng Thích Quảng Kim                                       (Tp. Hồ Chí Minh)

26. Hòa thượng Thích Minh Nhuận                          (Tp. Hồ Chí Minh)

27. Hòa thượng Thích Châu Mum                                        (Hậu Giang)

28. Hòa thượng Võ Văn By                                                   (An Giang)

29. Hòa thượng Thích Danh Nhưỡng                                   (Kiên Giang)

30. Hòa thượng Thích Tắc Châu                                           (Tp. Hồ Chí Minh)

31. Hòa thượng Thích Huệ Đức                                           (Hậu Giang)

32. Hòa thượng Thích Trung Hòa                                         (Tp. Hải Phòng)

33. Hòa thượng Thạch Xom                                     (Cửu Long)

34. Hòa thượng Thích Thanh Hào                                        (Hà Nam Ninh)

35. Hòa thượng Thích Hoằng Minh                         (Tiền Giang)

36. Hòa thượng Thích Từ Huệ                                              (Tiền Giang)

37. Hòa thượng Thích Trí Đức                                             (Tp. Hồ Chí Minh)

.

.

BAN THƯỜNG TRỰC

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

NHIỆM KỲ II (1987 – 1992)

1. Chủ tịch                                                                  : Hòa thượng Thích Trí Tịnh

2. Phó Chủ tịch Thường trực kiêm TB. GDTN       : HT. Thích Thiện Siêu

3. Phó Chủ tịch Thường trực kiêm TB. Nghi lễ      : HT. Kim Cương Tử

4. Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký

kiêm Viện trưởng Viện Nghiên cứu PHVN      : HT. Thích Minh Châu

5. Phó Chủ tịch                                              : Hòa thượng Thích Thiện Hào

6. Phó Chủ tịch                                              : Hòa thượng Thích Thanh Chân

7. Phó Chủ tịch                                              : Hòa thượng Thích Bửu Ý

8. Phó Chủ tịch                                              : Hòa thượng Siêu Việt

9. Phó Chủ tịch                                              : Hòa thượng Châu Mum

10. Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh VP2       : Thượng tọa Thích Từ Hạnh

11. Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh VP1       :Thượng tọa Thích Thanh Tứ

12. Ủy viên Thư ký                                        : Cư sĩ Trần Khánh Dư

13. Ủy viên Thư ký                                        : Cư sĩ Bùi Đức Hải

14. Trưởng ban Tăng sự                                 : Hòa thượng Thích Huệ Hưng

15. Trưởng ban Hướng dẫn Nam nữ Cư sĩ Phật tử : HT. Thích Thanh Viên

16. Trưởng ban Hoằng pháp              : Thượng tọa Thích Trí Quảng

17. Trưởng ban Văn hóa                                : Cư sĩ Võ Đình Cường

18. Trưởng ban Kinh tế Nhà chùa và Từ thiện xã hội: SC. Thích nữ Huệ Từ

19. Ủy viên Tài chính                                    : Đại đức Thích Thanh Nhiễu

20. Ủy viên Phó Tài chính                            : Cư sĩ Tăng Quang

21. Ủy viên Thủ quỹ                                      : Hòa thượng Thích Thuận Đức

22. Ủy viên Phó Thủ quỹ                               : NS. Thích nữ Ngoạt Liên

23. Ủy viên Kiểm soát                                  : Thượng tọa Thích Thanh Hiền

24. Ủy viên Kiểm soát                                  : Thượng tọa Thích Giác Toàn

25. Ủy viên Kiểm soát                                  : Đạo hữu Tống Hồ Cầm.

.

.

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

NHIỆM KỲ II (1987 – 1992)

1. Hòa thượng Thích Trí Tịnh                                               (Tp. Hồ Chí Minh)

2. Hòa thượng Thích Thiện Hào                                           (Tp. Hồ Chí Minh)

3. Hòa thượng Thích Thanh Chân                                         (Hà Sơn Bình)

4. Hòa thượng Thích Bửu Ý                                      (Tp. Hồ Chí Minh)

5. Hòa thượng Thích Châu Mum                                          (Hậu Giang)

6. Hòa thượng Thích Thiện Siêu                                           (Bình Trị Thiên)

7. Hòa thượng Kim Cương Tử                                              (Hà Nội)

8. Hòa thượng Thích Minh Châu                                          (Tp. Hồ Chí Minh)

9. Hòa thượng Siêu Việt                                                       (Tp. Hồ Chí Minh)

10. Hòa thượng Thích Thanh Khái                                       (Hà Nam Ninh)

11 Hòa thượng Danh Nhưỡng                                               (Kiên Giang)

12. Hòa thượng Thích Trí Tấn                                              (Sông Bé)

13. Hòa thượng Thích Huệ Hưng                                         (Tp. Hồ Chí Minh)

14. Hòa thượng Thích Tâm Minh                                         (Hải Hưng)

15. Hòa thượng Thích Thuận Đức                                        (Hà Nam Ninh)

16. Hòa thượng Thích Tâm Thông                                        (Hà Nam Ninh)

17. Hòa thượng Thích Thanh Viên                                       (Hà Sơn Bình)

18. Hòa thượng Thích Quảng Mẫn                           (Tp. Hải Phòng)

19. Hòa thượng Thích Pháp Lan                                           (Tp. Hồ Chí Minh)

20. Hòa thượng Thích Minh Tâm                                         (Thuận Hải)

21. Hòa thượng Thích Quang Thể                            (Quảng Nam – Đà Nẵng)

22. Hòa thượng Thích Từ Mãn                                             (Lâm Đồng)

23. Hòa thượng Thích Từ Tâm                                              (Long An)

24. Hòa thượng Thích Bửu Thông                                        (Tiền Giang)

25. Thượng tọa Thích Từ Hạnh                                             (Tp. Hồ Chí Minh)

26. Thượng tọa Thích Thanh Tứ                                            (Hà Nội)

27. Thượng tọa Thích Thanh Chỉnh                          (Hà Nội)

28.Thượng tọa Thích Thanh Sam                                          (Hà Bắc)

29. Thượng tọa Thích Thanh Hiền                                        (Thái Bình)

30. Thượng tọa Thích Giác Toàn                                          (Tp. Hồ Chí Minh)

31. Thượng tọa Thích Từ Thông                                           (Tp. Hồ Chí Minh)

32. Thượng tọa Thích Hiển Pháp                                          (Tp. Hồ Chí Minh)

33. Thượng tọa Thích Trí Quảng                                          (Tp. Hồ Chí Minh)

34. Thượng tọa Thích Minh Hạnh                                        (Tp. Hồ Chí Minh)

35. Thượng tọa Thích Phước Minh                          (Hậu Giang)

36. Thượng tọa Thích Thiện Duyên              (Quảng Nam – Đà Nẵng)

37. Thượng tọa Thích Trí Tâm                                              (Phú Khánh)

38. Thượng tọa Thích Chánh Trực                                        (Bình Trị Thiên)

39. Thượng tọa Thích Thiện Châu                            (PG Hải ngoại-Paris Pháp)

40. Thượng tọa Thích Kế Châu                                             (Nghĩa Bình)

41. Thượng tọa Dương Nhơn                                                (Hậu Giang)

42. Thượng tọa Thích Hiển Giác                                          (Minh Hải)

43. Thượng tọa Thích Đắc Pháp                                           (Cửu Long)

44. Thượng tọa Thích Trí Thành                                           (Phú Khánh)

45. Thượng tọa Thích Viên Thành                                        (Hà Sơn Bình)

46. Đại đức Thích Đức Thanh                                              (Bình Trị Thiên)

47. Đại đức Thích Thanh Nhiễu                                           (Hà Nội)

48. Đại đức Thích Tánh Nhiếp                                             (Bình Trị Thiên)

49. NT. Thích nữ Diệu Không                                              (Bình Trị Thiên)

50. NT. Thích Đàm Để                                                          (Hà Nội)

51. NS. Thích nữ Ngoạt Liên                                                (Tp. Hồ Chí Minh)

52. NS. Thích nữ Như Ngọc                                     (Đồng Tháp)

53. SC. Thích nữ Huệ Từ (Diệu Hồng)                                (Đồng Nai)

54. Cư sĩ Võ Đình Cường                                                     (Tp. Hồ Chí Minh)

55. Cư sĩ Tống Hồ Cầm                                                        (Tp. Hồ Chí Minh)

56.  Cư sĩ Tăng Quang                                                           (Tp. Hồ Chí Minh)

57. Cư sĩ Huyền Chân                                                           (Hà Nội)

58. Cư sĩ Nguyễn Văn Hàm                                      (Tp. Hồ Chí Minh)

59. Cư sĩ Trần Khánh Dư                                                      (Hà Nội)

60. Cư sĩ Bùi Đức Hải                                                          (Tp. Hồ Chí Minh).

.

.

BAN THƯỜNG TRỰC

HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

NHIỆM KỲ III (1992 – 1997)

1. Pháp chủ                                                     : Hòa thượng Thích Đức Nhuận

2. Phó Pháp chủ kiêm Giám luật                  : Hòa thượng Thích Trí Tịnh

3. Phó Pháp chủ                                             : Hòa thượng Thạch Xom

4. Phó Pháp chủ                                             : Hòa thượng Mahsaray

5. Phó Pháp chủ                                             : Hòa thượng Thích Huệ Thành

6. Phó Pháp chủ                                             : Hòa thượng Thích Giác Nhu

7. Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký           : Hòa thượng Thích Tâm Tịch

.

.

HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

NHIỆM KỲ III (1992 – 1997)

1. Hòa thượng Thích Đức Nhuận                                          (Hà Nội)

2. Hòa thượng Thích Bửu Ý                                      (Tp. Hồ Chí Minh)

3. Hòa thượng Thích Bửu Ngọc                                           (Tp. Hồ Chí Minh)

4. Hòa thượng Châu Mum                                                     (Sóc Trăng)

5. Hòa thượng Danh Nhưỡng                                                (Kiên Giang)

6. Hòa thượng Thích Đạt Hảo                                               (Tp. Hồ Chí Minh)

7. Hòa thượng Thích Giác Nhu                                             (Bà Rịa – Vũng Tàu)

8. Hòa thượng Thích Giải An                                                (Quảng Ngãi)

9. Hòa thượng Thích Hồng Năng                                          (Tp. Hồ Chí Minh)

10. Hòa thượng Thích Huệ Thành                                        (Đồng Nai)

11. Hòa thượng Thích Hưng Dụng                                       (Thừa Thiên Huế)

12. Hòa thượng Thích Minh Nhuận                          (Tp. Hồ Chí Minh)

13. Hòa thượng Mahasaray                                                   (Trà Vinh)

14. Hòa thượng Thích Minh Luân                                        (Hải Hưng)

15. Hòa thượng Thích Pháp Lan                                           (Tp. Hồ Chí Minh)

16. Hòa thượng Thích Quảng Kim                                       (Tp. Hồ Chí Minh)

17. Hòa thượng Thích Thanh Khái                                       (Nam Hà)

18. Hòa thượng Thích Thiện Phú                                         (Tp. Hồ Chí Minh)

19. Hòa thượng Thích Trí Tấn                                              (Sông Bé)

20. Hòa thượng Thích Trí Nghiêm                                       (Khánh Hòa)

21. Hòa thượng Thích Thanh Ban                                         (Nam Hà)

22. Hòa thượng Thích Thiện Hào                                         (Tp. Hồ Chí Minh)

23. Hòa thượng Thích Tâm Tịch                                           (Hà Nội)

24. Hòa thượng Thích Thiện Khải                                        (Đồng Nai)

25. Hòa thượng Thích Trí Tịnh                                             (Tp. Hồ Chí Minh)

26. Hòa thượng Thích Tắc Châu                                           (Tp. Hồ Chí Minh)

27. Hòa thượng Thạch Xom                                     (Trà Vinh)

28. Hòa thượng Thích Thanh Hào                                        (Ninh Bình)

29. Hòa thượng Thích Từ Huệ                                              (Tiền Giang)

30. Hòa thượng Thích Trí Đức                                             (Tp. Hồ Chí Minh)

31. Hòa thượng Tăng Đức Bổn                                             (Tp. Hồ Chí Minh)

32. Hòa thượng Thích Trí Giác                                (Quảng Nam-Đà Nẵng)

33. Hòa thượng Võ Văn Bi                                                   (An Giang)

.

.

BAN THƯỜNG TRỰC

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

NHIỆM KỲ III (1992 – 1997)

1. Chủ tịch kiêm Trưởng ban Tăng sự                      : Hòa thượng Thích Trí Tịnh

2. Phó Chủ tịch Thường trực kiêm TB. GDTN       : HT. Thích Thiện Siêu

3. Phó Chủ tịch Thường trực                                    : HT. Kim Cương Tử

4. Phó Chủ tịch Thường trực                                    : HT. Thích Thiện Hào

5. Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký kiêm Viện trưởng

Viện NCPHVN kiêm TB. Phật giáo Quốc tế            : HT. Thích Minh Châu

6. Phó Chủ tịch kiêm Phó truởnng ban Tăng sự       : HT. Thích Tâm Thông

7. Phó Chủ tịch                                                        : HT. Thích Bửu Ý

8. Phó Chủ tịch                                                         : HT. Siêu Việt

9. Phó Chủ tịch                                                         : HT. Châu Mum

10. Phó Tổng Thư ký                                                : HT. Thích Hiển Pháp

11. Phó Tổng Thư ký                                                 : TT. Thích Thanh Tứ

12. Ủy viên Thư ký                                                    : TT. Thích Thanh Nhiễu

13. Ủy viên Thư ký                                                    : TT. Thích Thiện Nhơn

14. Ủy viên Thư ký                                                    : Cư sĩ Trần Khánh Dư

15. Ủy viên Thư ký                                                    : Cư sĩ Bùi Đức Hải

16. Trưởng ban Hướng dẫn Nam nữ Phật tử            : TT. Thích Thiện Duyên

17. Trưởng ban Hoằng pháp                                    : TT. Thích Trí Quảng

18. Trưởng ban Nghi lễ                                             : HT. Thích Thuận Đức

19. Trưởng ban Văn hóa                                            : Cư sĩ Võ Đình Cường

20. Trưởng ban Kinh tế Tài chánh                            : HT. Thích Thanh Kiểm

21. Trưởng ban Từ thiện xã hội                                : HT. Thích Thanh Viên

22. Phó Trưởng ban Tăng sự                                    : HT. Thích Từ Nhơn

23. Phó Trưởng ban Tăng sự                                    : HT. Danh Nhưỡng

24. Ủy viên Thủ quỹ                                                  : NS. Thích nữ Ngoạt Liên

25. Phó Trưởng ban TTXH                                       : SC. Thích nữ Huệ Từ

26. Phó Trưởng ban KTTC                                        : Cư sĩ Tăng Quang

27. Ủy viên Kiểm soát                                              : HT. Thích Phổ Tuệ

28. Ủy viên Kiểm soát                                              : TT. Thích Giác Toàn

29. Ủy viên Kiểm soát                                              : Cư sĩ Tống Hồ Cầm.

.

.

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

NHIỆM KỲ III (1992 – 1997)

1. Hòa thượng Thích Trí Tịnh                                               (Tp. Hồ Chí Minh)

2. Hòa thượng Thích Thiện Hào                                           (Tp. Hồ Chí Minh)

3. Hòa thượng Thích Bửu Ý                                      (Tp. Hồ Chí Minh)

4. Hòa thượng Châu Mum                                                     (Sóc Trăng)

5. Hòa thượng Thích Thiện Siêu                                           (Thừa Thiên Huế)

6. Hòa thượng Kim Cương Tử                                              (Hà Nội)

7. Hòa thượng Thích Minh Châu                                          (Tp. Hồ Chí Minh)

8. Hòa thượng Siêu Việt                                                       (Tp. Hồ Chí Minh)

9. Hòa thượng Danh Nhưỡng                                                (Kiên Giang)

10. Hòa thượng Thích Trí Tấn                                              (Sông Bé)

11 Hòa thượng Thích Tâm Minh                                          (Hải Hưng)

12. Hòa thượng Thích Thuận Đức                                        (Nam Hà)

13. Hòa thượng Thích Tâm Thông                                        (Nam Hà)

14. Hòa thượng Thích Thanh Viên                                       (Hà Tây)

15. Hòa thượng Thích Phổ Tuệ                                            (Hà Tây)

16. Hòa thượng Thích Quảng Mẫn                           (Tp. Hải Phòng)

17. Hòa thượng Thích Minh Tâm                                         (Ninh Thuận)

18. Hòa thượng Thích Quang Thể                            (Quảng Nam – Đà Nẵng)

19. Hòa thượng Thích Thanh Kiểm                          (Tp. Hồ Chí Minh)

20. Hòa thượng Thích Từ Mãn                                             (Lâm Đồng)

21. Hòa thượng Thích Huệ Thông                                        (Tiền Giang)

22. Hòa thượng Tăng Đức Bổn                                             (Tp. Hồ Chí Minh)

23. Hòa thượng Thích Từ Nhơn                                            (Tp. Hồ Chí Minh)

24. Hòa thượng Thích Thanh Sam                                        (Hà Bắc)

25. Thượng tọa Thích Thanh Tứ                                            (Hà Nội)

26. Thượng tọa Thích Thanh Dục                                         (Thái Bình)

27. Thượng tọa Thích Giác Toàn                                          (Tp. Hồ Chí Minh)

28. Hòa thượng Thích Từ Thông                                          (Tp. Hồ Chí Minh)

29. Hòa thượng Thích Hiển Pháp                                         (Tp. Hồ Chí Minh)

30. Thượng tọa Thích Trí Quảng                                          (Tp. Hồ Chí Minh)

31. Hòa thượng Thích Phước Minh                         (Cần Thơ)

32. Thượng tọa Thích Thiện Duyên              (Quảng Nam – Đà Nẵng)

33. Thượng tọa Thích Trí Tâm                                              (Khánh Hòa)

34. Hòa thượng Thích Chánh Trực                           (Quảng Trị)

35. Hòa thượng Thích Minh Hạnh                                        (Tp. Hồ Chí Minh)

36. Thượng tọa Thích Thiện Châu                            (PG Hải ngoại-Paris Pháp)

37. Hòa thượng Thích Kế Châu                                            (Bình Định)

38. Hòa thượng Dương Nhơn                                               (Sóc Trăng)

39. Thượng tọa Thích Đắc Pháp                                           (Vĩnh Long)

40. Hòa thượng Thích Trí Thành                                          (Phú Yên)

41. Hòa thượng Thích Đức Phương                         (Thừa Thiên Huế)

42. Thượng tọa Thích Đức Thanh                                         (Thừa Thiên Huế)

43. Thượng tọa Thích Viên Thành                                        (Hà Tây)

44. Hòa thượng Thích Đạt Pháp                                           (Long An)

45. Thượng tọa Thích Thanh Nhiễu                          (Hà Nội)

46. Hòa thượng Thích Đức Trì                                             (Thừa Thiên Huế)

47. Thượng tọa Thích Thiện Nhơn                                       (Tp. Hồ Chí Minh)

48. Đại đức Thích Bảo Nghiêm                                           (Hà Nội)

49. NT. Thích nữ Diệu Không                                              (Thừa Thiên Huế)

50. NT. Thích Đàm Để                                                          (Hà Nội)

51. NS. Thích Đàm Nhượng                                     (Nam Hà)

52. NS. Thích nữ Ngoạt Liên                                                (Tp. Hồ Chí Minh)

53. NT. Thích nữ Như Ngọc                                     (Đồng Tháp)

54. SC. Thích nữ Huệ Từ                                                      (Tp. Hồ Chí Minh)

55. Cư sĩ Võ Đình Cường                                                     (Tp. Hồ Chí Minh)

56. Cư sĩ Tống Hồ Cầm                                                        (Tp. Hồ Chí Minh)

57.  Cư sĩ Huyền Chân                                                          (Hà Nội)

58. Cư sĩ Tăng Quang                                                            (Tp. Hồ Chí Minh)

59. Cư sĩ Trần Khánh Dư                                                      (Hà Nội)

60. Cư sĩ Bùi Đức Hải                                                          (Tp. Hồ Chí Minh)

61. Hòa thượng Thích Thiện Khải                                        (Đồng Nai)

62. Hòa thượng Thích Thanh Kính                           (Ninh Bình)

63. Hòa thượng Kim Minh                                                   (Tp. Hồ Chí Minh)

64. Hòa thượng Thích Đồng Huy                                         (Bà Rịa-Vũng Tàu)

65. Thượng tọa Thích Quang Huy                                        (Đak Lak)

66. Thượng tọa Thích Thiện Bình                                         (Khánh Hòa)

67. Thượng tọa Thích Chơn Thiện                                        (Tp. Hồ Chí Minh)

68. NT. Thích nữ Huyền Học                                               (Tp. Hồ Chí Minh)

69. NS. Thích Đàm Nhung                                                    (Thanh Hóa)

70. Cư sĩ Trần Tuấn Mẫn                                                       (Tp. Hồ Chí Minh).

.

.

BAN THƯỜNG TRỰC

HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

NHIỆM KỲ IV (1997 – 2002)

1. Pháp chủ                                                     : Hòa thượng Thích Tâm Tịch

2. Phó Pháp chủ kiêm Giám luật                  : Hòa thượng Thích Trí Tịnh

3. Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký           : Hòa thượng Tâm Thông

4. Phó Pháp chủ                                             : Hòa thượng Mahsaray

5. Phó Pháp chủ                                             : Hòa thượng Thích Huệ Thành

6. Phó Pháp chủ                                             : Hòa thượng Thạch Xom

.

.

HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

NHIỆM KỲ IV (1997 – 2002)

1. Hòa thượng Thích Tâm Tịch                                             (Hà Nội)

2. Hòa thượng Thích Trí Tịnh                                               (Tp. Hồ Chí Minh)

3. Hòa thượng Thích Thạch Xom                                         (Trà Vinh)

4. Hòa thượng Mahasaray                                                     (Trà Vinh)

5. Hòa thượng Thích Huệ Thành                                           (Đồng Nai)

6. Hòa thượng Thích Trí Đức                                               (Tp. Hồ Chí Minh)

7. Hòa thượng Thích Hồng Năng                                          (Tp. Hồ Chí Minh)

8. Hòa thượng Thích Tắc Châu                                             (Tp. Hồ Chí Minh)

9. Hòa thượng Tăng Đức Bổn                                               (Tp. Hồ Chí Minh)

10. Hòa thượng Thích Minh Nhuận                          (Tp. Hồ Chí Minh)

11. Hòa thượng Thích Trí Nghiêm                                       (Khánh Hòa)

12. Hòa thượng Thích Thiện Khải                                        (Đồng Nai)

13. Hòa thượng Võ Văn By                                                   (An Giang)

14. Hòa thượng Thích Giải An                                             (Quảng Ngãi)

15. Hòa thượng Thích Trí Giác                                            (Đà Nẵng)

16. Hòa thượng Thích Hưng Dụng                                       (Thừa Thiên Huế)

17. Hòa thượng Kim Cương Tử                                          (Hà Nội)

18. Hòa thượng Thích Thanh Chỉnh                         (Hà Nội)

19. Hòa thượng Thích Phổ Tuệ                                            (Hà Tây)

20. Hòa thượng Thích Thanh Cam                                        (Hà Tây)

21. Hòa thượng Thích Thanh Bích                                       (Hà Tây)

22. Hòa thượng Thích Thanh Nhân                           (Hà Tây)

23. Hòa thượng Thích Thanh Khánh                         (Hà Tây)

24. Hòa thượng Thích Thanh Hanh                           (Hưng Yên)

25. Hòa thượng Thích Quảng Luân                          (Bắc Giang)

26. Hòa thượng Thích Tâm Thông                                        (Nam Định)

27. Hòa thượng Thích Thuận Đức                                        (Nam Định)

28. Hòa thượng Thích Huệ Hải                                            (Tp. Hồ Chí Minh)

29. Hòa thượng Thích Thiện Thông                         (Tp. Hồ Chí Minh)

30. Hòa thượng Thích Trí Dũng                                           (Tp. Hồ Chí Minh)

31. Hòa thượng Thích Vĩnh Khương                                    (Tp. Hồ Chí Minh)

32. Hòa thượng Thích Hoằng Tu                                          (Tp. Hồ Chí Minh)

33. Hòa thượng Thích Phước Thành                                    (Nam Định)

34. Hòa thượng Thích Từ Mãn                                             (Lâm Đồng)

35. Hòa thượng Thích Thanh Từ                                           (Lâm Đồng)

36. Hòa thượng Thích Diệu Tâm                                          (Đồng Nai)

37. Hòa thượng Thích Chánh Đạo                                        (An Giang)

38. Hòa thượng Kim Minh                                                   (Bà Rịa-Vũng Tàu)

39. Hòa thượng Thích Giác Thanh                                       (Bến Tre)

40. Hòa thượng Thích Thiện Từ                                           (Vĩnh Long)

41. Hòa thượng Thích Phước Minh                         (Cần Thơ)

42. Hòa thượng Thích Thiện Siêu                                        (Thừa Thiên Huế)

43. Hòa thượng Thích Minh Châu                                        (Tp. Hồ Chí Minh)

44. Hòa thượng Thích Chí Tín                                              (Khánh Hòa)

45. Hòa thượng Thích Đổng Minh                                       (Khánh Hòa)

46. Hòa thượng Thích Thạch Chương                                  (Cần Thơ)

47. Hòa thượng Hộ Nhẫn                                                      (Thừa Thiên Huế)

48. Hòa thượng Thích Huệ Thông                                        (Tiền Giang)

49. Hòa thượng Thích Pháp Lạc                                           (Tiền Giang)

50. Hòa thượng Thích Hoằng Tín                                         (Tây Ninh)

51. Hòa thượng Thích Trí Đức                                             (Bạc Liêu)

52. Hòa thượng Thích Bửu Nghiêm                         (Cà Mau)

53. Hòa thượng Thích Chơn Ngộ                                         (Quảng Nam)

54. Hòa thượng Thích Trí Nhãn                                            (Quảng Nam)

55. Hòa thượng Thích Minh Luân                                        (Hải Dương)

56. Hòa thượng Thích Thanh Hào                                        (Ninh Bình)

57. Hòa thượng Thích Thanh Ban                                         (Hà Nam)

58. Hòa thượng Châu Mum                                                  (Sóc Trăng)

59. Hòa thượng Danh Nhưỡng                                              (Kiên Giang)

60. Hòa thượng Thích Đồng Huy                                         (Bà Rịa-Vũng Tàu)

61. Hòa thượng Thích Từ Nhơn                                            (Tp. Hồ Chí Minh)

62. Hòa thượng Thích Đạt Pháp                                           (Long An)

63. Hòa thượng Thích Hiển Tu                                             (Tp. Hồ Chí Minh)

64. Hòa thượng Thích Quang Thể                                        (Đà Nẵng)

65. Hòa thượng Thích Thanh Hiền                           (Thái Bình)

66. Hòa thượng Thích Thanh Bình                           (Thái Bình)

67. Hòa thượng Thích Định Quang                          (Tp. Hồ Chí Minh)

.

.

BAN THƯỜNG TRỰC

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

NHIỆM KỲ IV (1997 – 2002)

1. Chủ tịch kiêm Trưởng ban Tăng sự                      : Hòa thượng Thích Trí Tịnh

2. Phó Chủ tịch Thường trực                                    : HT. Kim Cương Tử

3. Phó Chủ tịch Thường trực kiêm TB. GDTN       : HT. Thích Thiện Siêu

4. Phó Chủ tịch Thường trực

kiêm Viện trưởng Viện NCPHVN                       : HT. Thích Minh Châu

5. Phó Chủ tịch                                                          : HT. Châu Mum

6. Phó Chủ tịch kiêm TB. Nghi lễ                            : HT. Thích Thuận Đức

7. Phó Chủ tịch kiêm Phó ban Tăng sự                    : HT. Thích Phổ Tuệ

8. Phó Chủ tịch                                                          : HT. Thích Thanh Tứ

9. Phó Chủ tịch                                                          : HT. Thích Hộ Nhẫn

10. Phó Chủ tịch kiêm Phó ban Tăng sự                  : HT. Thích Từ Nhơn

11. Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký                        : HT. Thích Hiển Pháp

12. Phó Tổng Thư ký                                     : TT. Thích Thiện Nhơn

13. Phó Tổng Thư ký                                     : TT. Thích Thanh Nhiễu

14. Ủy viên Thư ký                                                    : TT. Thích Thiện Pháp

15. Ủy viên Thư ký kiêm Phó ban GDTN    : TT. Thích Giác Toàn

16. Ủy viên Thư ký                                                    : TT. Thích Thanh Duệ

17. Ủy viên Thư ký                                                    : TT. Thích Gia Quang

18. Ủy viên Thư ký                                                    : Cư sĩ Trần Tuấn Mẫn

19. Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử              : HT. Thích Thiện Duyên

20. Trưởng ban Hoằng pháp                          : HT. Thích Trí Quảng

21. Trưởng ban Văn hóa                                            : Cư sĩ Võ Đình Cường

22. Trưởng ban Kinh tế Tài chánh                            : HT. Thích Thanh Kiểm

23. Trưởng ban Từ thiện xã hội                                : HT. Thích Thanh Huấn

24. Trưởng ban Phật giáo Quốc tế

kiêm Phó ban Giáo dục Tăng Ni                         : TT. Thích Chơn Thiện

25. Phó Trưởng ban Tăng sự                         : HT. Danh Nhưỡng

26. Phó Trưởng ban Tăng sự                         : HT. Thích Giác Phúc

27. Phó Trưởng ban Nghi lễ                         : HT. Thích Trí Tâm

28. Phó Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni                    : TT. Thích Viên Thành

29. Phó Trưởng ban TTXH                                       : NS. Thích nữ Huệ Từ

30. Phó Trưởng ban KTTC                                        : Cư sĩ Tăng Quang

31. Ủy viên Thủ quỹ                                                  : NT. Thích nữ Ngoạt Liên

32. Ủy viên Kiểm soát                                              : HT. Thích Thiện Bình

33. Ủy viên Kiểm soát                                              : TT. Thích Bảo Nghiêm

34. Ủy viên Kiểm soát                                              : Cư sĩ Tống Hồ Cầm.

.

.

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

NHIỆM KỲ IV (1997 – 2002)

1. Hòa thượng Thích Trí Tịnh                                               (Tp. Hồ Chí Minh)

2. Hòa thượng Thích Minh Châu                                          (Tp. Hồ Chí Minh)

3. Hòa thượng Thích Hiển Pháp                                           (Tp. Hồ Chí Minh)

4. Hòa thượng Thích Thanh Kiểm                                        (Tp. Hồ Chí Minh)

5. Hòa thượng Thích Từ Nhơn                                              (Tp. Hồ Chí Minh)

6. Hòa thượng Thích Từ Thông                                             (Tp. Hồ Chí Minh)

7. Hòa thượng Tăng Đức Bổn                                               (Tp. Hồ Chí Minh)

8. Hòa thượng Châu Mum                                                     (Sóc Trăng)

9. Hòa thượng Dương Nhơn                                     (Sóc Trăng)

10. Hòa thượng Thích Thiện Siêu                                        (Thừa Thiên Huế)

11 Hòa thượng Danh Nhưỡng                                               (Kiên Giang)

12. Hòa thượng Thích Quang Thể                                        (Đà Nẵng)

13. Hòa thượng Thích Từ Mãn                                             (Lâm Đồng)

14. Hòa thượng Thích Trí Thành                                          (Phú Yên)

15. Hòa thượng Thích Đức Phương                         (Thừa Thiên Huế)

16. Hòa thượng Thích Đạt Pháp                                           (Long An)

17. Hòa thượng Thích Đức Trì                                             (Thừa Thiên Huế)

18. Hòa thượng Thích Thiện Khải                                        (Đồng Nai)

19. Hòa thượng Thích Hộ Nhẫn                                           (Thừa Thiên Huế)

20. Hòa thượng Thích Đồng Huy                                         (Bà Rịa-Vũng Tàu)

21. Hòa thượng Thích Phước Minh                         (Cần Thơ)

22. Hòa thượng Thích Thiện Châu                           (PG Hải ngoại-Paris Pháp)

23. Hòa thượng Kim Cương Tử                                            (Hà Nội)

24. Hòa thượng Thích Thuận Đức                                        (Nam Định)

25. Hòa thượng Thích Tâm Thông                                        (Nam Định)

26. Hòa thượng Thích Phổ Tuệ                                            (Hà Tây)

27. Hòa thượng Thích Quảng Mẫn                           (Tp. Hải Phòng)

28. Hòa thượng Thích Thanh Sam                                        (Bắc Ninh)

29. Hòa thượng Thích Thanh Tứ                                           (Hà Nội)

30. Hòa thượng Thích Thanh Dục                                        (Thái Bình)

31. Thượng tọa Thích Viên Thành                                        (Hà Tây)

32. Thượng tọa Thích Thanh Nhiễu                          (Hà Nội)

33. Thượng tọa Thích Trí Quảng                                          (Tp. Hồ Chí Minh)

34. Thượng tọa Thích Giác Toàn                                          (Tp. Hồ Chí Minh)

35. Thượng tọa Thích Thiện Nhơn                                       (Tp. Hồ Chí Minh)

36. Thượng tọa Thích Chơn Thiện                                        (Tp. Hồ Chí Minh)

37. Hòa thượng Thích Thiện Duyên                         (Quảng Nam)

38. Hòa thượng Thích Thiện Bình                                        (Khánh Hòa)

39. Hòa thượng Thích Trí Tâm                                             (Khánh Hòa)

40. Thượng tọa Thích Đắc Pháp                                           (Vĩnh Long)

41. Thượng tọa Thích Đức Thanh                                         (Thừa Thiên Huế)

42. Hòa thượng ThíchQuảng Luân                                       (Bắc Giang)

43. Hòa thượng Thích Gia Huệ                                            (Hải Dương)

44. Hòa thượng Thích Thanh Hanh                           (Hưng Yên)

45. Thượng tọa Thích Thanh Đạt                                          (Hà Nam)

46. Hòa thượng Thích Minh Thức                                        (Ninh Bình)

47. Thượng tọa Thích Gia Quang                                         (Hà Nội)

48. Thượng tọa Thích Thanh Duệ                                         (Hà Nội)

49. Đại đức Thích Thanh Điện                                             (Hà Nội)

50. Hòa thượng Thích Chánh Liêm                          (Quảng Trị)

51. Thượng tọa Thích Giác Quang                                       (Thừa Thiên Huế)

52. Thượng tọa Thích Hạnh Lạc                                           (Quảng Ngãi)

53. Thượng tọa Thích Thiện Nhơn                                       (Bình Định)

54. Thượng tọa Thích Giác Dũng                                         (Đak Lak)

55. Đại đức Thích Đồng Trí                                     (Kon Tum)

56. Thượng tọa Thích Đồng Tâm                                          (Ninh Thuận)

57. Hòa thượng Thích Tịnh Trí                                             (Bình Thuận)

58. Thượng tọa Thích Minh Thiện                                        (Bình Dương)

59. Thượng tọa Thích Hoằng Từ                                           (Tiền Giang)

60. Thượng tọa Thích Thông Nghiêm                                  (Tây Ninh)

61. Thượng tọa Thích Nhật Tấn                                            (Bến Tre)

62. Thượng tọa Thích Huệ Giác                                           (Cần Thơ)

63. Thượng tọa Thích Nhật Huệ                                           (Trà Vinh)

64. Thượng tọa Thích Thiện Sanh                                         (Sóc Trăng)

65. Thượng tọa Thích Huệ Tài                                              (An Giang)

66. Thượng tọa Thích Thiện Từ                                            (Cà Mau)

67. Hòa thượng Thích Giác Phúc                                         (Tp. Hồ Chí Minh)

68. Thượng tọa Thích Thiện Pháp                                       (Tp. Hồ Chí Minh)

69. Thượng tọa Thích Huệ Trí                                              (Tp. Hồ Chí Minh)

70. Thượng tọa Thích Thiện Tâm                                         (Tp. Hồ Chí Minh)

71. Thượng tọa Thích Thiện Tánh                                         (Tp. Hồ Chí Minh)

72. Đại đức Thích Quảng Tùng                                             (Hải Phòng)

73. Thượng tọa Thích Chơn Thanh                           (Tp. Hồ Chí Minh)

74. Thượng tọa Thích Giác Viên                                          (Đà Nẵng)

75. Thượng tọa Thích Thiện Chánh                          (Đồng Tháp)

76. Thượng tọa Thích Bảo Nghiêm                          (Hà Nội)

77. Thượng tọa Đào Như                                                      (Cần Thơ)

78. Thượng tọa Danh Phel                                                    (Bạc Liêu)

79. Thượng tọa Thạch Sok Xane                                          (Trà Vinh)

80. NT. Thích nữ Như Ngọc                                     (Đồng Tháp)

81. NT. Thích nữ Ngoạt Liên                                                (Tp. Hồ Chí Minh)

82. NS. Thích nữ Huệ Từ                                                      (Tp. Hồ Chí Minh)

83. NT. Thích nữ Như Hòa                                                   (Tp. Hồ Chí Minh)

84. NT. Thích Đàm Nhượng                                     (Nam Định)

85. NT. Thích Đàm Nhung                                                    (Thanh Hóa)

86. NT. Thích Đàm Hảo                                                        (Hà Nội)

87. NT. Thích nữ Tạng Liên                                      (Bà Rịa-Vũng Tàu)

88. Cư sĩ Võ Đình Cường                                                     (Tp. Hồ Chí Minh)

89. Cư sĩ Tống Hồ Cầm                                                        (Tp. Hồ Chí Minh

90. Cư sĩ Tăng Quang                                                            (Tp. Hồ Chí Minh)

91. Cư sĩ Trần Tuấn Mẫn                                                       (Tp. Hồ Chí Minh)

92. Cư sĩ Bùi Đức Hải                                                          (Tp. Hồ Chí Minh)

93. Cư sĩ Trần Khánh Dư                                                      (Hà Nội)

94. Cư sĩ Huyền Chân                                                           (Hà Nội).

.

.

BAN THƯỜNG TRỰC

HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

NHIỆM KỲ V (2002 – 2007)

01. Pháp chủ                                                            : Hòa thượng Thích Tâm Tịch

02. Phó Pháp chủ kiêm Giám luật             : Hòa thượng Thích Trí Tịnh

03. Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký                   : Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

04. Phó Pháp chủ                                                    : Hòa thượng Thạch Xom

05. Phó Pháp chủ                                                    : Hòa thượng Thích Kim Minh

06. Phó Pháp chủ                                                    : Hòa thượng Danh Nhưỡng

07. Phó Thư ký                                                        : Hòa thượng Thích Đức Nghiệp

08. Phó Thư ký                                                        : Hòa thượng Thích Thanh Chỉnh.

.

.

HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

NHIỆM KỲ V (2002 – 2007)

01. Hòa thượng Thích Tâm Tịch                         Hà Nội

02. Hòa thượng Thích Trí Tịnh                                       Tp. Hồ Chí Minh

03. Hòa thượng Thích Phổ Tuệ                                       Hà Tây

04. Hòa thượng Thích Minh Châu                                  Tp. Hồ Chí Minh

05. Hòa thượng Thạch Xom                                            Trà Vinh

06. Hòa thượng Thích Minh Nhuận                                Tp. Hồ Chí Minh

07. Hòa thượng Thích Trí Nghiêm                                 Khánh Hòa

08. Hòa thượng Thích Thiện Khải                                  Đồng Nai

09. Hòa thượng Thích Giải An                                        Quảng Ngãi

10. Hòa thượng Thích Trí Giác                                       Đà Nẵng

11. Hòa thượng Thích Thanh Chỉnh                                Hà Nội

12. Hòa thượng Thích Thanh Bích                                  Hà Tây

13. Hòa thượng Thích Thanh Hanh                                 Hưng Yên

14. Hòa thượng Thích Quảng Luân                                 Bắc Giang

15. Hòa thượng Thích Huệ Hải                                       Tp. Hồ Chí Minh

16. Hòa thượng Thích Vĩnh Khương                              Tp. Hồ Chí Minh

17. Hòa thượng Thích Phước Thành                               Bình Định

18. Hòa thượng Thích Từ Mãn                                        Lâm Đồng

19. Hòa thượng Thích Thanh Từ                         Lâm Đồng

20. Hòa thượng Thích Diệu Tâm                                    Đồng Nai

21. Hòa thượng Thích Chánh Đạo                                  An Giang

22. Hòa thượng Thích Kim Minh                                   Bà Rịa Vũng Tàu

23. Hòa thượng Thích Thiện Từ                          Tp. Hồ Chí Minh

24. Hòa thượng Thích Chí Tín                                        Khánh Hòa

25. Hòa Thượng Thích Đổng Minh                                 Khánh Hòa

26. Hòa thượng Thạch Chương                                       Cần Thơ

27. Hòa thượng Thích Huệ Thông                                  Tiền Giang

28. Hòa thượng Thích Bửu Nghiêm                               Cà Mau

29. Hòa thượng Thích Chơn Ngộ                                    Quảng Nam

30. Hòa thượng Thích Trí Nhãn                          Quảng Nam

31. Hòa thượng Thích Minh Luân                                   Hải Dương

32. Hòa thượng Thích Thanh Hào                                   Ninh Bình

33. Hòa thượng Danh Nhưỡng                                        Kiên Giang

34. Hòa thượng Thích Đồng Huy                                    Bà Rịa Vũng Tàu

35. Hòa thượng Thích Từ Nhơn                          Tp. Hồ Chí Minh

36. Hòa thượng Thích Đạt Pháp                          Long An

37. Hòa thượng Thích Hiển Tu                                       Tp. Hồ Chí Minh

38. Hòa thượng Thích Quang Thể                                   Đà Nẵng

39. Hòa thượng Thích Khả Tấn                                       Thừa Thiên Huế

40. Hòa thượng Thích Đức Phương                                Thừa Thiên Huế

41. Hòa thượng Thích Giác Ngộ                         Gia Lai

42. Hòa thượng Thích Đổng Quang                                Gia Lai

43. Hòa thượng Thích Huệ Thành                                   Bà Rịa Vũng Tàu

44. Hòa thượng Thích Huệ Lạc                                       Tây Ninh

45. Hòa thượng Thích Huệ Quang                                  Khánh Hòa

46. Hòa thượng Thích Huyền Hy                                    Khánh Hòa

47. Hòa thượng Thích Thiện Bình                                  Khánh Hòa

48. Hòa thượng Thích Quảng Đạo                                  Long An

49. Hòa thượng Thích Đạt Đồng                         Long An

50. Hòa thượng Thích Hóa Duyên                                  Long An

51. Hòa thượng Thích Thiện Nhu                                   Long An

52. Hòa thượng Thạch Hanh                                            Vĩnh Long

53. Hòa thượng Thích Hoàn Phú                                    Vĩnh Long

54. Hòa thượng Thích Phát Huệ                         Vĩnh Long

55. Hòa thượng Châu Nhuk                                             An Giang

56. Hòa thượng Thích Hoằng Thông                              Tiền Giang

57. Hòa thượng Thích Chơn Huệ                                    Tiền Giang

58. Hòa thượng Thích Vĩnh Lưu                         Phú Yên

59. Hòa thượng Thích Minh Đức                                    Bình Thuận

60. Hòa thượng Thích Tịnh Trí                                       Bình Thuận

61. Hòa thượng Thích Duy Nhựt                                    Tp. Hồ Chí Minh

62. Hòa thượng Thích Tắc Thành                                    Tp. Hồ Chí Minh

63. Hòa thượng Thích Huệ Hiển                         Tp. Hồ Chí Minh

64. Hòa thượng Thích Tâm Giác                         Tp. Hồ Chí Minh

65. Hòa thượng Thích Đức Nghiệp                                Tp. Hồ Chí Minh

66. Hòa thượng Thích Tắc An                                         Tp. Hồ Chí Minh

67. Hòa thượng Thích Giác Thuận                                  Sóc Trăng

68. Hòa thượng Trần Phiêng                                           Sóc Trăng

69. Hòa thượng Thích Bảo An                                        Bình Định

70. Hòa thượng Thích Mật Hạnh                                    Bình Định

71. Hòa thượng Thích Giác Nhường                              Cần Thơ

72. Hòa thượng Thích Thanh Tứ                         Hà Nội

73. Hòa thượng Thích Thanh Kỳ                         Thái Bình

74. Hòa thượng Thích Minh Tâm                                    Nam Định

75. Hòa Thượng Thích Quảng Tuyên                              Nam Định

76. Hoa thượng Thích Nhựt Tân                         Nam Định

77. Hòa thượng Thích Thanh Đạt                                    Hà Nam

78. Hòa thượng Thích Giác Hải                          Tp. Hồ Chí Minh

79. Hòa thượng Thích Hiển Pháp                                   Tp. Hồ Chí Minh

80. Hòa thượng Thích Thanh Dũng                                 Bắc Ninh

81. Hòa thượng Thích Thanh Thưởng                             Nam Định

82. Hòa thượng Thích Tánh Hải                          Lâm Đồng

83. Hòa thượng Trần Dạnh                                              Trà Vinh

84. Hòa thượng Thích Thiện Tâm                                   Đồng Tháp

85. Hòa thượng Thích Giác Trang                                  Tp. Hồ Chí Minh.

.

.

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

NHIỆM KỲ V (2002 – 2007)

01. Hòa thượng Thích Trí Tịnh                                                   Tp. Hồ Chí Minh

02. Hòa thượng Thích Minh Châu                                              Tp. Hồ Chí Minh

03. Hòa thượng Thích Hiển Pháp                                               Tp. Hồ Chí Minh

04. Hòa thượng Thích Từ Nhơn                                      Tp. Hồ Chí Minh

05. Hòa thượng Thích Phổ Tuệ                                                   Hà Tây

06. Hòa thượng Thích Từ Thông                                     Tp. Hồ Chí Minh

07. Hòa thượng Danh Nhưỡng                                                    Kiên Giang

08. Hòa thượng Thích Quang Thể                                               Đà Nẵng

09. Hòa thượng Thích Thiện Khải                                              Đồng Nai

10. Hòa thượng Thích Đồng Huy                                                Bà Rịa Vũng Tàu

11. Hòa thượng Thích Thanh Huấn                                             Hải Phòng

12. Hòa thượng Thích Thanh Sam                                               Bắc Ninh

13. Hòa thượng Thích Thanh Tứ                                     Hà Nội

14. Hòa thượng Thích Thanh Chỉnh                                            Hà Nội

15. Hòa thượng Thích Thanh Dục                                               Thái Bình

16. Hòa thượng Dương Nhơn                                                      Sóc Trăng

17. Hòa thượng Thích Đức Phương                                            Thừa Thiên Huế

18. Hòa thượng Thích Trí Quảng                                                Tp. Hồ Chí Minh

19. Hòa thượng Thích Thiện Duyên                                           Quảng Nam

20. Hòa thượng Thích Thiện Bình                                              Khánh Hòa

21. Hòa thượng Thích Trí Tâm                                                    Khánh Hòa

22. Hòa thượng Thích Quảng Luân                                             Bắc Giang

23. Hòa thượng Thích Chơn Thiện                                             Thừa Thiên Huế

24. Hòa thượng Thích Gia Huệ                                                   Hải Dương

25. Hòa thượng Thích Thanh Hanh                                             Hưng Yên

26. Hòa thượng Thích Chánh Liêm                                            Quảng Trị

27. Hòa thượng Thích Thiện Nhơn                                             Bình Định

28. Hòa thượng Thích Thiện Từ                                      Cà Mau

29. Hòa thượng Thích Giác Phúc                                               Tp. Hồ Chí Minh

30. Hòa thượng Thích Như Niệm                                               Tp. Hồ Chí Minh

31. Hòa thượng Thích Giác Viên                                                Đà Nẵng

32. Hòa thượng Thích Minh Thức                                              Ninh Bình

33. Hòa thượng Thích Đắc Pháp                                     Vĩnh Long

34. Hòa thượng Thích Đồng Tâm                                               Ninh Thuận

35. Hòa thượng Thích Tâm Thủy                                                Phú Yên

36. Hòa thượng Trần Dạnh                                                          Trà Vinh

37. Hòa thượng Thích Nhuận Thanh                                           Bình Phước

38. Thượng tọa Thích Pháp Chiếu                                              Lâm Đồng

39. Thượng tọa Thích Thiện Thanh                                             Long An

40. Thượng tọa Thích Chơn Thành                                              Bình Thuận

41. Thượng tọa Thích Gia Quang                                                Hà Nội

42. Thượng tọa Thích Thanh Duệ                                                Hà Nội

43. Thượng tọa Thích Thanh Nhiễu                                            Hà Nội

44. Thượng tọa Thích Giác Toàn                                                Tp. Hồ Chí Minh

45. Thượng tọa Thích Thiện Nhơn                                              Tp. Hồ Chí Minh

46. Thượng tọa Thích Giác Quang                                              Thừa Thiên Huế

47. Thượng tọa Thích Đức Thanh                                               Thừa Thiên Huế

48. Thượng tọa Thích Hạnh Lạc                                      Quảng Ngãi

49. Thượng tọa Thích Giác Dũng                                                Daklak

50. Thượng tọa Thích Đồng Trí                                      Kontum

51. Thượng tọa Thích Minh Thiện                                              Bình Dương

52. Thượng tọa Thích Huệ Minh                                     Tiền Giang

53. Thượng tọa Thích Thông Nghiêm                                         Tây Ninh

54. Thượng tọa Thích Nhựt Tấn                                      Bến Tre

55. Thượng tọa Thích Huệ Giác                                      Cần Thơ

56. Thượng tọa Thích Nhựt Huệ                                     Trà Vinh

57. Thượng tọa Thích Thiện Sanh                                               Sóc Trăng

58. Thượng tọa Thích Thiện Pháp                                               Tp. Hồ Chí Minh

59. Thượng tọa Thích Huệ Trí                                                     Tp. Hồ Chí Minh

60. Thượng tọa Thích Thiện Tâm                                                Tp. Hồ Chí Minh

61. Thượng tọa Thích Thiện Tánh                                               Tp. Hồ Chí Minh

62. Thượng tọa Thích Quảng Tùng                                              Hải Phòng

63. Thượng tọa Thích Thiện Chánh                                             Đồng Tháp

64. Thượng tọa Thích Bảo Nghiêm                                            Hà Nội

65. Thượng tọa Đào Như                                                 Cần Thơ

66. Thượng tọa Thạch Sock Sanne                                              Trà Vinh

67. Thượng tọa Thích Huệ Tài                                                    An Giang

68. Thượng tọa Thích Thanh Điện                                              Hà Nội

69. Thượng tọa Thích Tôn Thật                                       Tp. Hồ Chí Minh

70. Thượng tọa Thích Đạt Đạo                                                    Tp. Hồ Chí Minh

71. Thượng tọa Lý Sa Muoth                                                      Bạc Liêu

72. Thượng tọa Thích Từ Hương                                     Gia Lai

73. Thượng tọa Thích Huệ Hà                                                     Bạc Liêu

74. Thượng tọa Thích Hải Ấn                                                      Thừa Thiên Huế

75. Thượng tọa Thích Giác Phước                                              Kiên Giang

76. Thượng tọa Thích Hạnh Nghiêm                                          Nam Định

77. Đại đức Thích Quảng Hà                                                       Nam Định

78. Đại đức Thích Thanh Chính                                      Hà Tây

79. Đại đức Thích Tiến Đạt                                                         Hà Tây

80. Đại đức Thích Thanh Phúc                                                    Hà Nội

81. Đại đức Thích Tâm Nhẫn                                                      Hà Nam

82. Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc                                             Đồng Tháp

83. Ni trưởng Thích nữ Ngoạt Liên                                            Tp. Hồ Chí Minh

84. Ni trưởng Thích nữ Đàm Nhung                                           Thanh Hóa

85. Ni trưởng Thích nữ Đàm Nhượng                                        Nam Định

86. Ni trưởng Thích nữ Đàm Hảo                                               Hà Nội

87. Ni trưởng Thích nữ Tràng Liên                                             Tp. Hồ Chí Minh

88. Ni sư Thích nữ Huệ Từ                                                          Tp. Hồ Chí Minh

89. Ni sư Thích nữ Như Ngọc                                                     Tp. Hồ Chí Minh

90. Cư sĩ Võ Đình Cường                                                            Tp. Hồ Chí Minh

91. Cư sĩ Tống Hồ Cầm                                                               Tp. Hồ Chí Minh

92. Cư sĩ Tăng Quang                                                                  Tp. Hồ Chí Minh

93. Cư sĩ Trần Tuấn Mẫn                                                 Tp. Hồ Chí Minh

94. Cư sĩ Minh Chi                                                                      Tp. Hồ Chí Minh

95. Cư sĩ Lương Gia Tĩnh                                                            Hà Nội.

.

.

ỦY VIÊN DỰ KHUYẾT NHIỆM KỲ V:

01. Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh                                              Tp. Hồ Chí Minh

02. Thượng tọa Danh Đổng                                                        Kiên Giang

03. Thượng tọa Danh Lân                                                           Kiên Giang

04. Thượng tọa Diệp Tươi                                                          Trà Vinh

05. Thượng tọa Thạch Sên                                                          Trà Vinh

06. Thượng tọa Thạch On                                                           Trà Vinh

07. Thượng tọa Tăng Nô                                                 Sóc Trăng

08. Thượng tọa Thạch Huôn                                                       Sóc Trăng

09. Thượng tọa Châu Sơn Hy                                                     An Giang

10. Thượng tọa Danh Dĩnh                                                         Kiên Giang

11. Thượng tọa Thích Nguyên Phước                                       Bình Định

12. Thượng tọa Thích Hoằng Từ                                                Tiền Giang

13. Thượng tọa Danh Thiệp                                                        An Giang

14. Thượng tọa Thích Giác Giới                                                Vĩnh Long

15. Thượng tọa Thích Khế Chơn                                               Thừa Thiên Huế

16. Thượng tọa Thích Từ Phương                                              Thừa Thiên Huế

17. Thượng tọa Thích Huệ Ấn                                                    Thừa Thiên Huế

18. Thượng tọa Vô Hại                                                               Đồng Nai

19. Đai đức Thích Thiện Thống                                     An Giang

20. Đại đức Danh Lung                                                              Tp. Hồ Chí Minh

21. Đại đức Thạch Văn Thương                                     Trà Vinh

22. Đại đức Thạch Hà                                                                 Cà Mau

23. Đại đức Thích Minh Thiện                                                  Long An

24. Đại đức Sơn Ngọc Huynh                                                    Trà Vinh.

.

.

BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GHPGVN

NHIỆM KỲ V (2002 – 2007)

1. Chủ tịch kiêm Trưởng ban Tăng sự :                    Hòa thượng Thích Trí Tịnh

2. Phó Chủ tịch Thường trực

kiêm Viện trưởng Viện NCPHVN :                     Hòa thượng Thích Minh Châu

3. Phó Chủ tịch Thường trực:                                   Hòa thượng Thích Thanh Tứ

4. Phó Chủ tịch Thường trực

kiêm Phó Ban Tăng sự Trung ương:                     Hòa thượng Thích Từ Nhơn

5. Phó Chủ tịch

kiêm Phó Ban Tăng sự Trung ương:                     Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

6. Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký

kiêm Trưởng ban PGQT :                           Hòa thượng Thích Hiển Pháp

7. Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban HPTW

kiêm Phó Ban Phật giáo Quốc tế:                        Hòa thượng Thích Trí Quảng

8. Phó Chủ tịch

kiêm Trưởng Ban TTXHTW:                                Hòa thượng Thích Thanh Huấn

9. Phó Chủ tịch

kiêm Phó Ban Nghi lễ Trung ương:                     Hòa thượng Thích Thanh Sam

10. Phó Chủ tịch:                                                      Hòa thượng Dương Nhơn

11. Phó Chủ tịch:                                                      Hòa thượng Thích Đức Phương

12. Phó Tổng Thư ký:                                                Thượng tọa T. Thanh Nhiễu

13. Phó Tổng Thư ký:                                                Thượng tọa Thích Thiện Nhơn

14. Ủy viên Thư ký kiêm Thủ quỹ:               Thượng tọa Thích Thiện Pháp

15. Ủy viên Thư ký

kiêm Phó ban PGQT:                                           Thượng tọa Thích Gia Quang

16. Ủy viên Thư ký

kiêm Phó ban GDTNTW:                                    Thượng tọa Thích Thanh Duệ

17. Ủy viên Thư ký

kiêm Phó ban Hoằng pháp TW:               Thượng tọa Thích Bảo Nghiêm

18. Ủy viên Thư ký kiêm Phó ban GDTN

(đặc trách Nam tông Khmer):                             Thượng tọa Đào Như

19. Ủy viên Thư ký:                                                   Cư sĩ Trần Tuấn Mẫn

20. Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni TW

kiêm Phó ban PGQT:                                           Hòa thượng Thích Chơn Thiện

21. Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử TW                   Hòa thượng T. Thiện Duyên

22. Trưởng ban Văn hóa Trung ương:                       Cư sĩ Võ Đình Cường

23. Trưởng ban Nghi lễ Trung ương:                        Hòa thượng Thích Trí Tâm

24. Trưởng ban Kinh tế Tài chánh TW

kiêm Phó ban GDTN TW:                                  Thượng tọa Thích Giác Toàn

25. Phó ban Tăng sự Trung ương:                             Hòa thượng Danh Nhưỡng

26. Phó ban Tăng sự Trung ương:                             Hòa thượng Thích Giác Phúc

27. Phó ban Hoằng pháp Trung ương:                      Thượng tọa Thích Thiện Tâm

28. Phó ban Từ thiện Xã hội Trung ương:   Ni sư Thích nữ Huệ Từ

29. Phó ban KTTC Trung ương:                               Cư  sĩ Tăng Quang

30. Ủy viên Thủ quỹ:                                     Ni trưởng Thích nữ Ngoạt Liên

31. Ủy viên Kiểm soát:                                             Hòa thượng Thích Thiện Bình

32. Ủy viên Kiểm soát:                                             Thượng tọa Thích Thiện Tánh

33. Ủy viên Kiểm soát:                                             Thượng tọa Thích Quảng Tùng

34, Ủy viên Kiểm soát:                                             Cư sĩ Tống Hồ Cầm.

.

.

BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH GHPGVN

NHIỆM KỲ VI (2007 – 2012)

1. Pháp Chủ                                                                 Hoà thượng Thích Phổ Tuệ

2. Phó Pháp Chủ kiêm Giám luật                       Hoà thượng Thích Trí Tịnh

3. Phó Pháp Chủ                                                          Hoà thượng Thích Minh Châu

4. Phó Pháp Chủ kiêm Giám luật                       Hoà thượng Danh Nhưỡng

5. Phó Pháp Chủ kiêm Chánh Thư ký               Hoà thượng Thích Thanh Sam

6. Phó Pháp Chủ                                                          Hoà thượng Kim Minh (Viên tịch)

7. Phó Pháp Chủ                                                          Hoà thượng Dương Nhơn

9. Phó Pháp Chủ                                                          Hoà thượng Thích Hiển Pháp

8. Phó Thư ký                                                  Hoà thượng Thích Thanh Chỉnh

10. Phó Thư ký                                                            Hoà thượng Thích Đức Nghiệp

11. Phó Thư ký                                                            Hoà thượng Thích Thiện Bình

12. Uỷ viên Giám luật                                       Hoà thượng Thích Giác Nhường

.

.

HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH GHPGVN

NHIỆM KỲ VI (2007 – 2012)

STT

PHÁP DANH

ĐƠN VỊ

Hòa thượng Thích Trí Tịnh

Tp. Hồ Chí Minh

Hòa thượng Thích Phổ Tụê

Tỉnh Hà Nội

Hòa thượng Thích Minh Châu

Tp. Hồ Chí Minh

Hòa thượng Thích Minh Nhuận

Tp. Hồ Chí Minh

Hòa thượng Thích Thiện Khải

Tỉnh Đồng Nai (Viên tịch)

Hòa thượng Thích Thanh Chỉnh

Tp. Hà Nội (Viên tịch)

Hòa thượng Thích Thanh Bích

Tỉnh Hà Nội (Hà Tây)

Hòa thượng Thích Huệ Hải

Tp. Hồ Chí Minh (Viên tịch)

Hòa thượng Thích Phước Thành

Tỉnh Bình Định

Hòa thượng Thích Thanh Từ

Tỉnh Lâm Đồng

Hòa thượng Thích Diệu Tâm

Tỉnh Đồng Nai

Hòa thượng Thích Chánh Đạo

Tỉnh An Giang

Hòa thượng Thích Kim Minh

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (Viên tịch)

Hòa thượng Thích Chí Tín

Tỉnh Khánh Hoà

Hòa thượng Thích Chơn Ngộ

Tỉnh Quảng Nam

Hòa thượng Danh Nhưỡng

Tỉnh Kiên Giang

Hòa thượng Thích Đồng Huy

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (VT)

Hòa thượng Thích Từ Nhơn

Tp. Hồ Chí Minh

Hòa thượng Thích Đạt Pháp

Tỉnh Long An

Hòa thượng Thích Hiển Tu

Tp. Hồ Chí Minh

Hòa thượng Thích Khả Tấn

Tỉnh Thừa Thiên Huế (VT)

Hòa thượng Thích Đức Phương

Tỉnh Thừa Thiên Huế

Hòa thượng Thích Giác Ngộ

Tỉnh Gia Lai (VT)

Hòa thượng Thích Đỗng Quang

Tỉnh Gia Lai

Hòa thượng Thích Huệ Thành

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Hòa thượng Thích Huệ Quang

Tỉnh Khánh Hoà (Viên tịch)

Hòa thượng Thích Huyền Hy

Tỉnh Khánh Hoà (Viên tịch)

Hòa thượng Thích Thiện Bình

Tỉnh Khánh Hoà

Hòa thượng Thích Đạt Đồng

Tỉnh Long An

Hòa thượng Thích Hoá Duyên

Tỉnh Long An (Viên tịch)

Hòa thượng Thích Phát Huệ

Tỉnh Vĩnh Long (Viên tịch)

Hòa thượng Thích Chơn Huệ

Tỉnh Tiền Giang

Hòa thượng Thích Vĩnh Lưu

Tỉnh Phú Yên (VT)

Hòa thượng Thích Tịnh Trí

Tỉnh Bình Thuận

Hòa thượng Thích Duy Nhựt

Tp. Hồ Chí Minh (Viên tịch)

Hòa thượng Thích Tắc Thành

Tp. Hồ Chí Minh (Viên tịch)

Hòa thượng Thích Tâm Giác

Tp. Hồ Chí Minh

Hòa thượng Thích Đức Nghiệp

Tp. Hồ Chí Minh

Hòa thượng Thích Tắc An

Tp. Hồ Chí Minh

Hòa thượng Thích Giác Thuận

Tỉnh Sóc Trăng

Hòa thượng Trần Phiêng

Tỉnh Sóc Trăng (Viên tịch)

Hòa thượng Thích Bảo An

Tỉnh Bình Định (Viên tịch)

Hòa thượng Thích Mật Hạnh

Tỉnh Bình Định

Hòa thượng Thích Giác Nhường

TP. Cần Thơ

Hòa thượng Thích Thanh Tứ

Tp. Hà Nội

Hòa thượng Thích Minh Tâm

Tỉnh Nam Định

Hòa thượng Thích Quảng Tuyên

Tỉnh Nam Định

Hòa thượng Thích Nhật Tân

Tỉnh Nam Định

Hòa thượng Thích Giác Hải

Tp. Hồ Chí Minh (Viên tịch)

Hòa thượng Thích Hiển Pháp

Tp. Hồ Chí Minh

Hòa thượng Thích Thanh Dũng

Tỉnh Bắc Giang

Hòa thượng Thích Tánh Hải

Tỉnh Lâm Đồng

Hòa thượng Trần Dạnh

Tỉnh Trà Vinh (Viên tịch)

Hòa thượng Thích Thiện Tâm

Tỉnh Đồng Tháp

Hòa thượng Thích Giác Trang

Tp. Hồ Chí Minh (Viên tịch)

Hòa thượng Thích Thanh Huấn

Tp. Hải Phòng

Hòa thượng Thích Thanh Sam

Tỉnh Bắc Ninh

Hòa thượng Thích Thanh Đàm

Tỉnh Ninh Bình

Hòa thượng Thích Thanh Dục

Tỉnh Thái Bình

Hòa thượng Thích Ninh Hùng

Tp. Hồ Chí Minh (Viên tịch)

Hòa thượng Thích Viên Giác

Tp. Hồ Chí Minh

Hòa thượng Thích Minh Tuấn

Tp. Đà Nẵng

Hòa thượng Thích Viên Minh

Tp. Đà Nẵng

Hòa thượng Thích Thiện Duyên

Tỉnh Quảng Nam

Hòa thượng Thích Giác Lâm

Tỉnh Bình Định

Hòa thượng Thích Trí Tâm

Tỉnh Khánh Hoà

Hòa thượng Thích Giác Đức

Tỉnh Bến Tre

Hòa thượng Thích Giác Phúc

Tp. Hồ Chí Minh

Hòa thượng Thích Giác Tường

Tp. Hồ Chí Minh

Hòa thượng Thích Thiện Hiệp

Tỉnh Đồng Tháp

Hòa thượng Kim Sa Rinh

Tỉnh Vĩnh Long

Hòa thượng Diệp Thương

Tỉnh Trà Vinh

Hòa thượng Sơn Khune

Tỉnh Trà Vinh

Hòa thượng Thích Huệ Thành

Tp. Cần Thơ

Hòa thượng Thích Thiện Trinh

Tỉnh An Giang

Hòa thượng Thích Chí Đạt

Tỉnh An Giang

Hòa thượng Thích Giác Hoàng

Tỉnh An Giang (Viên tịch)

Hòa thượng Chau Tinh

Tỉnh An Giang

Hòa thượng Chau Ty

Tỉnh An Giang

Hòa thượng Thích Huệ Kỉnh

Tỉnh An Giang

Hòa thượng Dương Nhơn

Tỉnh Sóc Trăng

Hòa thượng Danh Pol

Tỉnh Kiên Giang

Hòa thượng Lý Liêu

Tỉnh Kiên Giang

Hòa thượng Thích Huệ Thông

Tỉnh Bình Dương

Hòa thượng Dương Dal

Tỉnh Sóc Trăng

Hòa thượng Quách Mến

Tỉnh Sóc Trăng (Viên tịch)

Hòa thượng Lý Thi

Tỉnh Sóc Trăng

Hòa thượng Lâm So

Tỉnh Sóc Trăng (Viên tịch)

Hòa thượng Thích Bửu Thông

Tỉnh Tiền Giang

Hòa thượng Thích Nhuận Hiền

Tỉnh Tiền Giang (Viên tịch)

Hòa thượng Thích Tâm Chánh

Tỉnh Tiền Giang

Hòa thượng Thích Thiện An

Tỉnh Đồng Tháp

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

Tỉnh Bình Định

Hòa thượng Thích Giác Viên

Tp. Đà Nẵng

Hòa thượng Thích Minh Chánh

Tỉnh Đồng Nai

Hòa thượng Thích Nhuận Thanh

Tỉnh Bình Phước

Hòa thượng Thích Chơn Phát

Tỉnh Quảng Nam

.

.

BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GHPGVN

NHIỆM KỲ VI (2007-2012)

STT

CHỨC VỤ

PHÁP DANH

Chủ tịch kiêm Trưởng ban Tăng sự

Hoà thượng Thích Trí Tịnh

Phó Chủ tịch Thường trực

Hoà thượng Thích Thanh Tứ

Phó Chủ tịch Thường trực

Hoà thượng Thích Từ Nhơn

Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Trưởng Ban Giáo dục Tăng Ni

Hoà thượng Thích Chơn Thiện

Phó Chủ tịch

Hoà thượng Thích Hiển Pháp

Phó Chủ tịch

Hoà thượng Thích Đức Phương

Phó Chủ tịch, kiêm Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế, Viện trưởng Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam

Hoà thượng Thích Trí Quảng

Phó Chủ tịch đặc trách Phật giáo Nam Tông

Hoà thượng Dương Nhơn

Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban Kinh tế Tài chính

Hoà thượng Thích Giác Toàn

Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban Từ thiện xã hội

Thượng toạ Thích Quảng Tùng

Phó Chủ tịch

Thượng toạ Thích Thanh Nhiễu

Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương

Thượng toạ Thích Bảo Nghiêm

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký

Hoà thượng Thích Thiện Nhơn

Phó Tổng Thư ký kiêm Thủ quỹ

Hoà thượng Thích Thiện Pháp

Phó Tổng Thư ký

Thượng toạ Thích Gia Quang

Uỷ viên Thư ký

Hoà thượng Đào Như

Uỷ viên Thư ký

Thượng toạ Thích Thanh Duệ

Uỷ viên Thư ký

Thượng toạ Thích Thiện Thống

Uỷ viên Thư ký

Đại đức Thích Đức Thiện

Uỷ viên Thư ký kiêm Uỷ viên Thủ quỹ

Đại đức Thích Minh Tiến

Uỷ viên Thư ký

Cư sĩ Trần Tuấn Mẫn

Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử

Hoà thượng Thích Thiện Duyên

Trưởng Ban Văn hoá

Hoà thượng Thích Trung Hậu

Trưởng Ban Nghi lễ

Hoà thượng Thích Trí Tâm

Uỷ viên Pháp chế

Thượng toạ Thích Hụê Trí

Uỷ viên  Pháp chế

Đại đức Thích Tiến Đạt

Uỷ viên Kiểm soát

Hoà thượng Thích Thiện Bình

Uỷ viên Kiểm soát

Hoà thượng Thích Thiện Tánh

Uỷ viên Kiểm soát

Đại đức Thích Quảng Hà

Uỷ viên Kiểm soát

Cư sỹ Tống Hồ Cầm

Uỷ viên Thường trực

Hoà thượng Thích Thiện Tâm

Uỷ viên Thường trực

Hoà thượng Thích Giác Giới

Uỷ viên Thường trực

Hoà thượng Thạch Sok Xane

Uỷ viên Thường trực

Hoà thượng Thích Như Niệm

Uỷ viên Thường trực

Thượng toạ Thích Thanh Điện

Uỷ viên Thường trực

Thượng toạ Thích Tôn Thật

(Viên tịch)

Uỷ viên Thường trực

Thượng toạ Thích Đạt Đạo

Uỷ viên Thường trực

Thượng toạ Thích Tấn Đạt

Uỷ viên Thường trực

Đại đức Thích Thanh Phúc

Uỷ viên Thường trực

Thượng tọa Thích Thanh Quyết

Uỷ viên Thường trực

Thượng tọa Thích Thanh Phong

Uỷ viên Thường trực

Đại đức Thích Thanh Đạt

Uỷ viên Thường trực

Ni trưởng Thích nữ Ngoạt Liên

Uỷ viên Trường trực

Ni sư Thích nữ Huệ Từ

Uỷ viên Thường trực

Cư sĩ Tăng Quang (Từ trần)

.

.

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

NHIỆM KỲ VI (2007 – 2012)

STT

PHÁP DANH

ĐƠN VỊ

Hòa thượng Thích Trí Tịnh

Tp. Hồ Chí Minh

Hòa thượng Thích Hiển Pháp

Tp. Hồ Chí Minh

Hòa thượng Danh Nhưỡng

Tỉnh Kiên Giang

Hòa thượng Thích Thanh Tứ

Tp. Hà Nội

Hòa thượng Thích Từ Nhơn

Tp. Hồ Chí Minh

Hòa thượng Dương Nhơn

Tỉnh Sóc Trăng

Hòa thượng Thích Thanh Sam

Tỉnh Bắc Ninh

Hòa thượng Thích Thanh Chỉnh

Tp. Hà Nội (Viên tịch)

Hòa thượng Thích Đức Phương

Tỉnh Thừa Thiên Huế

Hòa thượng Thích Trí Quảng

Tp. Hồ Chí Minh

Hòa thượng Thích Từ Thông

Tp. Hồ Chí Minh

Hòa thượng Thích Đồng Huy

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (VT)

Hòa thượng Thích Thanh Dục

Tỉnh Thái Bình

Hòa thượng Thích Thiện Duyên

Tỉnh Quảng Nam

Hòa thượng Thích Thiện Bình

Tỉnh Khánh Hoà

Hòa thượng Thích Trí Tâm

Tỉnh Khánh Hoà

Hòa thượng Thích Chơn Thiện

Tỉnh Thừa Thiên Huế

Hòa thượng Thích Chánh Liêm

Tỉnh Quảng Trị (Viên tịch)

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

Tỉnh Bình Định

Hòa thượng Thích Thiện Từ

Tỉnh Cà Mau(Viên tịch)

Hòa thượng Thích Như Niệm

Tp. Hồ Chí Minh

Hòa thượng Thích Giác Viên

Tp. Đà Nẵng

Hòa thượng Thích Đắc Pháp

Tỉnh Vĩnh Long

Hòa thượng Thích Đồng Tâm

Tỉnh Ninh Thuận

Hòa thượng Thích Tâm Thủy

Tỉnh Phú Yên

Hòa thượng Trần Dạnh

Tỉnh Trà Vinh  (Viên tịch)

Hòa thượng Thích Nhuận Thanh

Tỉnh Bình Phước

Hòa thượng Thích Pháp Chiếu

Tỉnh Lâm Đồng

Hòa thượng Thích Thiện Thanh

Tỉnh Long An

Hòa thượng Thích Chơn Thành

Tỉnh Bình Thuận

Hòa thượng Thích Giác Toàn

Tp. Hồ Chí Minh

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

Tp. Hồ Chí Minh

Hòa thượng Thích Giác Quang

Tỉnh Thừa Thiên Huế

Hòa thượng Thích Đức Thanh

Tỉnh Thừa Thiên Huế

Hòa thượng Thích Giác Dũng

Tỉnh Daklak

Hòa thượng Thích Minh Thiện

Tỉnh Bình Dương

Hòa thượng Thích Thông Nghiêm

Tỉnh Tây Ninh

Hòa thượng Thích Nhựt Huệ

Tỉnh Trà Vinh

Hoà thượng Thích Thiện Sanh

Tỉnh Sóc Trăng

Hòa thượng Thích Thiện Pháp

Tp. Hồ Chí Minh

Hòa thượng Thích Thiện Tâm

Tp. Hồ CHí Minh

Hòa thượng Thích Thiện Tánh

Tp. Hồ Chí Minh

Hòa thượng Đào Như

Tp. Cần Thơ

Hòa thượng Thạch Sok Xane

Tỉnh Trà Vinh

Hòa thượng Thích Huệ Tài

Tỉnh An Giang

Hòa thượng Lý Sa Muoth

Tỉnh Bạc Liêu

Hòa thượng Thích Từ Hương

Tỉnh Gia Lai

Hòa thượng Thích Huệ Hà

Tỉnh Bạc Liêu (Viên tịch)

Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh

Tp. Hồ Chí Minh

Hòa thượng Thạch On

Tỉnh Trà Vinh

Hòa thượng Tăng Nô

Tỉnh Sóc Trăng

Hòa thượng Thạch Huônl

Tỉnh Sóc Trăng

Hòa thượng Thích Giác Giới

Tỉnh Vĩnh Long

Hòa thượng Thích Thanh Đàm

Tỉnh Ninh Bình

Hòa thượng Thích Thanh Bích

Tỉnh Hà Tây

Hòa thượng Thích Thanh Dũng

Tỉnh Bắc Giang

Hòa thượng Thích Nhật Quang

Tp. Hồ Chí Minh

Hòa thượng Thích Trung Hậu

Tp. Hồ Chí Minh

Hòa thượng Lý Sân

Tp. Cần Thơ

Hòa thượng Lâm Pậu

Tỉnh Trà Vinh

Hòa thượng Thích Minh Chánh

Tỉnh Đồng Nai

Hòa thượng Thích Thiện Huệ

Tỉnh Đồng Tháp

Hòa thượng Thích Lưu Đoan

Tỉnh Trà Vinh (VT)

Hòa thượng Thích Huyền Thông

Tỉnh Kiên Giang

Hòa thượng Thích Phước Đường

Cộng hoà Pháp

Hòa thượng Danh Đổng

Tỉnh Kiên Giang

Hòa thượng Thạch Sên

Tỉnh Trà Vinh

Hòa thượng Danh Dĩnh

Tỉnh Kiên Giang

Hòa thượng Thích Nguyên Phước

Tỉnh Bình Định

Hòa thượng Thích Thiện Tấn

Tỉnh Quảng Trị

Hòa thượng Thích Hoằng Từ

Tỉnh Tiền Giang (Viên tịch)

Thượng tọa Thích Thanh Nhiễu

Tp. Hà Nội

Thượng tọa Thích Thanh Duệ

Tp. Hà Nội

Thượng tọa Thích Gia Quang

Tp. Hà Nội

Hòa thượng Thích Hạnh Lạc

Tỉnh Quảng Ngãi

Thượng tọa Thích Huệ Minh

Tỉnh Tiền Giang

Thượng tọa Thích Nhựt Tấn

Tỉnh Bến Tre

Hòa thượng Thích Huệ Trí

Tp. Hồ Chí Minh

Thượng tọa Thích Quảng Tùng

Tp. Hải Phòng

Thượng tọa Thích Bảo Nghiêm

Tp. Hà Nội

Thượng tọa Thích Thanh Điện

Tp. Hà Nội

Thượng tọa Thích Tôn Thật

Tp. Hồ Chí Minh (Viên tịch)

Hòa thượng Thích Đạt Đạo

Tp. Hồ Chí Minh

Thượng tọa Thích Thiện Đức

Tp. Hồ Chí Minh

Hòa thượng Thích Hạnh Nghiêm

Tỉnh Nam Định

Thượng tọa Danh Lân

Tỉnh Kiên Giang

Thượng tọa Diệp Tươi

Tỉnh Trà Vinh

Thượng tọa Chau Sơn Hy

Tỉnh An Giang

Hòa thượng Danh Thiệp

Tỉnh An Giang

Hòa thượng Thích Khế Chơn

Tỉnh Thừa Thiên Huế

Hòa thượng Thích Hải Ấn

Tỉnh Thừa Thiên Huế

Thượng tọa Thích Thiện Thống

Tỉnh An Giang

Thượng tọa Thạch Hà

Tỉnh Cà Mau

Thượng tọa Thích Minh Thiện

Tỉnh Long An

Hòa thượng Thích Huệ Đức

Tỉnh Hậu Giang

Thượng tọa Sơn Ngọc Huynh

Tỉnh Vĩnh Long

Thượng tọa Thích Thanh Nhã

Tp. Hà Nội

Thượng tọa Thích Thiện Nguyện

Tp. Đà Nẵng

Thượng tọa Thích Trí Thắng

Tỉnh Quảng Ngãi

Hòa thượng Thích Viên Quán

Tỉnh Gia Lai

Thượng tọa Thích Huệ Thông

Tỉnh Bình Dương

Thượng tọa Thích Huệ Hiền

Tỉnh Đồng Nai

Hòa thượng Thích Huệ Trường

Tp. Cần Thơ

Thượng tọa Thích Thiện Bảo

Tp. Hồ Chí Minh

Thượng tọa Thích Bửu Chánh

Tỉnh Đồng Nai

Thượng tọa Thích Tâm Đức

Tp. Hồ Chí Minh

Thượng tọa Thích Thiện Tiến

Tỉnh Ninh Thuận

Thượng tọa Thích Thanh Liên

Tỉnh Thừa Thiên Huế

Thượng tọa Thích Tấn Đạt

Tp. Hồ Chí Minh

Thượng tọa Thích Châu Quang

Tỉnh Daklak

Hòa thượng Thích Quảng Xả

Tỉnh Kontum

Thượng tọa Thích Nguyên Chơn

Tỉnh Bình Định

Thượng tọa Thích Thanh Phúc

Tp. Hà Nội

Thượng tọa Thích Thanh Đạt

Tp. Hà Nội

Thượng tọa Thích Thanh Giác

Tp. Hải Phòng

Thượng tọa Thích Thanh Hiện

Tỉnh Hưng Yên

Thượng tọa Thích Thanh Quyết

Tỉnh Quảng Ninh

Thượng tọa Thích Thanh Phụng

Tỉnh Bắc Ninh

Thượng tọa Danh Lung

Tp. Hồ Chí Minh

Thượng tọa Thích Quảng Hà

Tỉnh Nam Định

Đại đức Thích Thanh Chính

Tỉnh Hà Tây

Đại đức Thích Tiến Đạt

Tỉnh Hà Tây

Đại đức Thích Tâm Nhẫn

Tỉnh Hà Nam

Đại đức Thích Minh Tiến

Tp. Hà Nội

Đại đức Thích Đức Thiện

Tp. Hà Nội

Đại đức Thích Tâm Đức

Tỉnh Thanh Hoá

Thượng tọa Thích Thanh Vân

Tỉnh Hải Dương

Đại đức Thích Nguyên Thành

Tỉnh Thái Nguyên

Đại đức Thích Minh Nghiêm

Tỉnh Phú Thọ

Đại đức Thích Quảng Truyền

Tỉnh Lạng Sơn

Đại đức Thích Quảng Tuấn

Tỉnh Dak Nông

Thượng tọa Thích Thanh Phong

Tp. Hồ Chí Minh

Ni trưởng Thích nữ Ngoạt Liên

Tp. Hồ Chí Minh

Ni trưởng Thích nữ Đàm Nhượng

Tỉnh Nam Định

Ni trưởng Thích nữ Đàm Hảo

Tp. Hà Nội

Ni trưởng Thích nữ Tràng Liên

Tp. Hồ Chí Minh

Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc

Tp. Hồ Chí Minh

Ni sư Thích nữ Huệ Từ

Tp. Hồ Chí Minh

Ni sư Thích nữ Đàm Khoa

Tỉnh Hà Tây

Cư sĩ Võ Đình Cường

Tp. Hồ Chí Minh (Từ trần)

Cư sĩ Tống Hồ Cầm

Tp. Hồ Chí Minh

Cư sĩ Tăng Quang

Tp. Hồ Chí Minh (Từ trần)

Cư sĩ Trần Tuấn Mẫn

Tp. Hồ Chí Minh

Giáo sư Lê Mạnh Thát

Tp. Hồ Chí Minh

Cư sĩ Lương Gia Tĩnh

Tp. Hà Nội

Cư sĩ Nguyễn Thắng Nhu

Tỉnh Thừa Thiên Huế

Cư sĩ Bùi Trọng Cường

Tỉnh Hà Tĩnh

.

.

UỶ VIÊN DỰ KHUYẾT HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ  GHPGVN

NHIỆM KỲ VI (2007-2012)

STT

PHÁP DANH

ĐƠN VỊ

Hòa thượng Thích Huệ Ấn

Tỉnh Thừa Thiên Huế

Hòa thượng Thích Chí Đạo

Tỉnh Quảng Nam

Hòa thượng Thích Huệ Minh

Tp. Hồ Chí Minh

Hòa thượng Thích Như­ Ý

Tỉnh Khánh Hoà

Hòa thượng Chau Cắt

Tỉnh An Giang

Hòa thượng Thích Minh Thông

Tp. Hồ Chí Minh

Hòa thượng Thích Như Tước

Tỉnh Vĩnh Long

Hòa thượng Thích Toàn Đức

Tỉnh Lâm Đồng

Hòa thượng Danh Nhuônl

Tỉnh Kiên Giang

10.

Hòa thượng Thích Thiện Trí

Tp. Hồ Chí Minh

11.

Hòa thượng Thích Từ Tánh

Tp. Đà Nẵng

12.

Th­ượng tọa Thích Như Quang

Tỉnh Bình Định

13.

Th­ượng tọa Thích Viên Đạt

Tỉnh Bình Định

14.

Th­ượng tọa Thích Hạnh Niệm

Tỉnh Quảng Nam

15.

Th­ượng tọa Thích Giác Liêm

Tp. Hồ Chí Minh

16.

Th­ượng tọa Thích Thanh Ngọc

Tp. Hồ Chí Minh

17.

Hòa thượng Trà Kla Leng

Tỉnh Sóc Trăng

18.

Th­ượng tọa Tăng Xà Vong

Tỉnh Bạc Liêu

19.

Th­ượng tọa Hộ Chánh

Tp. Hồ Chí Minh

20.

Th­ượng tọa Pháp Chất

Tp. Hồ Chí Minh

21.

Th­ượng tọa Thích Lệ Trang

Tp. Hồ Chí Minh

22.

Th­ượng tọa Thích Minh Thành

Tp. Hồ Chí Minh

23.

Th­ượng tọa Thích Giác Nhân

Tỉnh Tiền Giang

24.

Th­ượng tọa Thạch Oai

Tỉnh Trà Vinh

25.

HT. Thích Thanh Hùng

Tp. Hồ Chí Minh

26.

Th­ượng tọa Thích Nhật Ấn

Tp. Hồ Chí Minh

27.

Đại đức Thích Truyền Cường

Tp. Hồ Chí Minh

28.

Thượng tọa Thích Thiện Hạnh

Tp. Hồ Chí Minh

29.

Đại đức Lý Vệ

Tỉnh Hậu Giang

30.

Thượng tọa Lý Hùng

Tp. Cần Thơ

31.

Đại đức Thích Thanh Huân

Tp. Hà Nội

32.

Đại đức Thích Minh Trí

Tp. Hà Nội

33.

Đại đức Thích Chiếu Tạng

Tỉnh Vĩnh Phúc

34.

Đại đức Thích Minh Hiền

Tỉnh Hà Tây

35.

Đại đức Thích Trí Chơn

Tp. Hồ Chí Minh

36.

Đại đức Thích Minh Huy

Tỉnh Yên Bái

37.

Đại đức Thích Thọ Lạc

Tỉnh Ninh Bình

38.

Đại đức Thích Đức Nguyên

Tỉnh Hoà Bình

39.

Đại đức Thích Thanh Đư­ờng

Tỉnh Cao Bằng

40.

Đại đức Thích Thiện Thành

Tỉnh An Giang

41.

Đại đức Thích Phước Nguyên

Tp. Hồ Chí Minh

42.

Đại đức Thích Phước Nghiêm

Tỉnh Tiền Giang

43.

Đại đức Thích Huệ Khai

Tỉnh Đồng Nai

44.

Đại đức Thích Thiện Minh

Tp. Hồ Chí Minh

45.

Đại đức Quách Thành Sattha

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

46.

Ni trư­ởng Thích nữ Huệ Hư­ơng

Tỉnh Đồng Nai

47.

Ni sư­ Thích Đàm Nghiêm

Tp. Hà Nội

48.

Sư­ cô Thích nữ Tín Liên

Tp. Hồ Chí Minh

.

.

BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH GHPGVN
NHIỆM KỲ VII (2012 – 2017)

1. Pháp Chủ: Hoà thượng Thích Phổ Tuệ
2. Phó Pháp Chủ kiêm Giám luật: Hoà thượng Thích Trí Tịnh
3. Phó Pháp Chủ kiêm Chánh Thư ký: Hoà thượng Thích Thanh Sam
4. Phó Pháp Chủ kiêm Giám luật: Hòa thượng Thích Thanh Bích
5. Phó Pháp Chủ kiêm Giám luật: Hoà thượng Danh Nhưỡng
6. Phó Pháp Chủ kiêm Giám luật: Hoà thượng Thích Giác Nhường
7. Phó Pháp Chủ: Hoà thượng Dương Nhơn
8. Phó Pháp Chủ: Hoà thượng Thích Hiển Pháp
9. Phó Pháp Chủ: Hoà thượng Thích Đức Nghiệp
10. Phó Pháp Chủ: Hoà thượng Thích Thiện Bình
11. Phó Pháp Chủ: Hòa thượng Thích Đức Phương
12. Phó Thư ký: Hoà thượng Thích Thanh Dũng
13. Phó Thư ký: Hoà thượng Thích Hiển Tu
14. Ủy viên Thường trực: Hòa thượng Thích Thanh Đàm
15. Ủy viên Thường trực: Hòa thượng Thích Thanh Dục
16. Ủy viên Thường trực: Hòa thượng Thích Viên Minh (Đà Nẵng)
17. Ủy viên Thường trực: Hòa thượng Thích Thiện Nhơn (Bình Định)
18. Ủy viên Thường trực: Hòa thượng Thích Viên Giác
19. Ủy viên Thường trực: Hòa thượng Thích Giác Tường
20. Ủy viên Thường trực: Hòa thượng Thích Đạt Đồng
21. Ủy viên Thường trực: Hòa thượng Kim Sa Rinh
22. Ủy viên Thường trực: Hòa thượng Sơn Khune
23.  Ủy viên Thường trực: Hòa thượng Chau Ty
24. Uỷ viên Thường trực: Hoà thượng Thích Giác Dũng.

.

.

BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GHPGVN
NHIỆM KỲ VII (2012 – 2017)

1.  HT. Thích Trí Tịnh – Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương
2.  HT. Thích Từ Nhơn – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tăng sự Trung ương
3.  HT. Thích Chơn Thiện – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế
4.  HT. Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Phó Trưởng Ban Tăng sự Trung ương
5.  HT. Thích Trí Quảng – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế, Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Viện trưởng Học Viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. HCM
6.  HT. Dương Nhơn – Phó Chủ tịch HĐTS
7.  HT. Thích Giác Toàn – Phó Chủ tịch HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương (phía Nam)
8.  HT. Thích Thiện Tâm – Phó Chủ tịch HĐTS
9.  HT. Thích Thiện Duyên – Phó Chủ tịch HĐTS,Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương
10.  HT. Thạch Sok Xane – Phó Chủ tịch HĐTS

11.  HT. Thích Bảo Nghiêm – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương
12.  HT. Thích Gia Quang – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Thông tin Truyền thông
13.  HT. Thích Quảng Tùng – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Từ thiện xã hội Trung ương
14.  HT. Thích Thiện Nhơn – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS
15.  HT. Thích Thiện Pháp – Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng II, Phó ban Tăng sự Trung ương
16.  ĐĐ. Thích Đức Thiện – Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng I
17.  HT. Đào Như – Uỷ viên Thư ký
18.  HT. Thích Thanh Duệ – Uỷ viên Thư ký, Viện trưởng Phân Viện NCPHVN – Hà Nội
19.  TT. Thích Thiện Thống – Uỷ viên Thư ký
20.  ĐĐ. Thích Minh Tiến  – Uỷ viên Thư ký

21.  Cư sĩ Trần Tuấn Mẫn – Uỷ viên Thư ký, Phó Trưởng ban Thông tin Truyền thông
22.  TT. Thích Thanh Huân – Uỷ viên Thủ quỹ
23.  TT. Thích Thanh Quyết – Uỷ viên Thường trực, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban giáo dục Tăng Ni Trung ương (phía Bắc)
24.  HT. Thích Trung Hậu – Trưởng ban Văn hóa Trung ương
25.  HT. Thích Trí Tâm – Trưởng ban Nghi lễ Trung ương
26.  HT. Thích Thanh Nhã – Uỷ viên Thường trực, Phó TB. Thường trực Ban Nghi lễ TW (phía Bắc)
27.  TT. Thích Thanh Phong – Trưởng ban Kinh tế Tài chánh Trung ương
28.  HT. Thích Huệ Trí – Trưởng ban Pháp chế
29.  TT. Thích Tiến Đạt – Uỷ viên Thường trực, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Pháp chế
30.  HT. Thích Thiện Tánh – Trưởng ban Kiểm soát

31.  HT. Thích Giác Quang – Uỷ viên Thường trực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kiểm soát
32.  TT. Thích Quảng Hà – Uỷ viên Thường trực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kiểm soát
33.  TT. Thích Thanh Điện – Uỷ viên Thường trực, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương (Phía Bắc)
34.  TT. Thích Thanh Đạt – Uỷ viên Thường trực, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội
35.  HT. Thích Như Niệm  – Uỷ viên Thường trực, Phó Trưởng Ban Từ thiện xã hội Trung ương
36.  TT. Thích Thọ Lạc – Uỷ viên Thường trực, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Văn hóa Trung ương (phía Bắc)
37.  HT. Thích Giác Giới – Uỷ viên Thường trực
38.  HT. Thích Quảng Xả – Uỷ viên Thường trực
39.  HT. Thích Thiện Sanh – Uỷ viên Thường trực
40.  HT. Thích Khế Chơn – Uỷ viên Thường trực

41.  HT. Thích Đức Thanh – Uỷ viên Thường trực
42.  HT. Thích Hải Ấn – Uỷ viên Thường trực
43.  HT. Thích Đạt Đạo – Uỷ viên Thường trực
44.  HT. Thích Huệ Minh – Uỷ viên Thường trực
45.  TT. Thích Thanh Chính – Uỷ viên Thường trực
46.  TT. Thích Thanh Phúc – Uỷ viên Thường trực
47.  TT. Thích Tấn Đạt – Uỷ viên Thường trực
48.  TT. Thích Huệ Thông – Uỷ viên Thường trực
49.  HT. Danh Đổng – Uỷ viên Thường trực
50.  TT. Danh Lung – Uỷ viên Thường trực

51.  TT. Thích Minh Thành – Uỷ viên Thường trực
52.  TT. Thích Tâm Đức (Tp. HCM) – Uỷ viên Thường trực
53.  HT. Thích Thiện Nguyện – Uỷ viên Thường trực
54.  TT. Thích Truyền Cường – Uỷ viên Thường trực
55.  TT. Thích Bửu Chánh – Uỷ viên Thường trực
56.  ĐĐ. Thích Phước Nguyên – Uỷ viên Thường trực
57.  NT. TN Ngoạt Liên – Uỷ viên Thường trực
58.  NT. TN Tịnh Nguyện – Uỷ viên Thường trực
59.  NS. TN Huệ Từ – Uỷ viên Thường trực
60.  GS. TS Lê Mạnh Thát – Uỷ viên Thường trực
61.  Cư sĩ Phạm Nhật Vũ – Uỷ viên Thường trực, Phó Trưởng Ban Thường trực ban Thông tin Truyền thông

.

.

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH GHPGVN

NHIỆM KỲ VII (2012 – 2017)

1.  Hòa thượng Thích Phổ Tuệ – Tp. Hà Nội
2.  Hòa thượng Thích Trí Tịnh – Tp. Hồ Chí Minh
3.  Hòa thượng Thích Minh Nhuận – Tp. Hồ Chí Minh
4.  Hòa thượng Thích Thanh Bích – Tp. Hà Nội
5.  Hòa thượng Thích Phước Thành – Tỉnh Bình Định
6.  Hòa thượng Thích Thanh Từ – Tỉnh Lâm Đồng
7.  Hòa thượng Thích Diệu Tâm – Tỉnh Đồng Nai
8.  Hòa thượng Thích Chí Tín – Tỉnh Khánh Hoà
9.  Hòa thượng Thích Chơn Ngộ – Tỉnh Quảng Nam
10.  Hòa thượng Danh Nhưỡng – Tỉnh Kiên Giang

11.  Hòa thượng Thích Từ Nhơn Tp. Hồ Chí Minh
12.  Hòa thượng Thích Đạt Pháp-  Tỉnh Long An
13.  Hòa thượng Thích Hiển Tu – Tp. Hồ Chí Minh
14.  Hòa thượng Thích Đức Phương – Tỉnh Thừa Thiên Huế
15.  Hòa thượng Thích Đỗng Quang – Tỉnh Gia Lai
16.  Hòa thượng Thích Thiện Bình – Tỉnh Khánh Hoà
17.  Hòa thượng Thích Đạt Đồng – Tỉnh Long An
18.  Hòa thượng Thích Tịnh Trí Tỉnh – Bình Thuận
19.  Hòa thượng Thích Đức Nghiệp – Tp. Hồ Chí Minh
20.  Hòa thượng Thích Tắc An – Tp. Hồ Chí Minh

21.  Hòa thượng Thích Giác Thuận – Tỉnh Sóc Trăng
22.  Hòa thượng Thích Mật Hạnh – Tỉnh Bình Định
23.  Hòa thượng Thích Giác Nhường – TP. Cần Thơ
24.  Hòa thượng Thích Minh Tâm – Tỉnh Nam Định
25.  Hòa thượng Thích Nhật Tân – Tỉnh Nam Định
26.  Hòa thượng Thích Hiển Pháp – Tp. Hồ Chí Minh
27.  Hòa thượng Thích Thanh Dũng – Tỉnh Bắc Giang
28.  Hòa thượng Thích Tánh Hải – Tỉnh Lâm Đồng
29.  Hòa thượng Thích Thiện Tâm – Tỉnh Đồng Tháp

30.  Hòa thượng Thích Quảng Mẫn – Tp. Hải Phòng
31.  Hòa thượng Thích Thanh Sam – Tỉnh Bắc Ninh
32.  Hòa thượng Thích Thanh Đàm – Tỉnh Ninh Bình
33.  Hòa thượng Thích Thanh Dục – Tỉnh Thái Bình
34.  Hòa thượng Thích Viên Giác – Tp. Hồ Chí Minh
35.  Hòa thượng Thích Minh Tuấn – Tp. Đà Nẵng
36.  Hòa thượng Thích Viên Minh – Tp. Đà Nẵng
37.  Hòa thượng Thích Thiện Duyên – Tỉnh Quảng Nam
38.  Hòa thượng Thích Trí Tâm – Tỉnh Khánh Hoà
39.  Hòa thượng Thích Giác Đức – Tỉnh Bến Tre

40.  Hòa thượng Thích Giác Phúc – Tp. Hồ Chí Minh
41.  Hòa thượng Thích Giác Tường – Tp. Hồ Chí Minh
42.  Hòa thượng Thích Thiện Hiệp – Tỉnh Đồng Tháp
43.  Hòa thượng Kim Sa Rinh – Tỉnh Vĩnh Long
44.  Hòa thượng Diệp Thương – Tỉnh Trà Vinh
45.  Hòa thượng Sơn Khune Tỉnh – Trà Vinh
46.  Hòa thượng Thích Thiện Trinh – Tỉnh An Giang
47.  Hòa thượng Chau Tinh – Tỉnh An Giang
48.  Hòa thượng Chau Ty – Tỉnh An Giang
49.  Hòa thượng Dương Nhơn – Tỉnh Sóc Trăng

50.  Hòa thượng Danh Pol – Tỉnh Kiên Giang
51.  Hòa thượng Lý Liêu – Tỉnh Kiên Giang
52.  Hòa thượng Thích Huệ Thông – Tỉnh Bình Dương
53.  Hòa thượng Dương Dal – Tỉnh Sóc Trăng
54.  Hòa thượng Thích Bửu Thông – Tỉnh Tiền Giang
55.  Hòa thượng Thích Thiện An – Tỉnh Đồng Tháp
56.  Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Tỉnh Bình Định
57.  Hòa thượng Thích Minh Chánh – Tỉnh Đồng Nai
58.  Hòa thượng Thích Nhuận Thanh – Tỉnh Bình Phước
59.  Hòa thượng Thích Chơn Phát – Tỉnh Quảng Nam

60.  Hòa thượng Thích Như Thọ – Tp. Đà Nẵng
61.  Hòa thượng Thích Trí Hải – Quảng Trị
62.  Hòa thượng Thích Đồng Tâm – Ninh Thuận
63.  Hòa thượng Thích Huệ Thành – Bến Tre
64.  Hòa thượng Sơn Tơn – Trà Vinh
65.  Hòa thượng Sơn Pen – Trà Vinh
66.  Hòa thượng Thạch Hu – Trà Vinh
67.  Hòa thượng Thích Thiện Thông – Trà Vinh
68.  Hòa thượng Thích Thiện Thanh – Long An
69.  Hòa thượng Thích Tịnh Khai – Tây Ninh

70.  Hòa thượng Thích Trí Tịnh – Bà Rịa Vũng Tàu
71.  Hòa thượng Thích Giác Cầu – Bà Rịa Vũng Tàu
72.  Hòa thượng Thích Tâm Từ – Bình Dương
73.  Hòa thượng Thích Giác Dũng – Đak Lak
74.  Hòa thượng Thích Từ Hương Gia Lai
75.  Hòa thượng Thích Giác Ngộ – Lâm Đồng
76.  Hòa thượng Thích Như Ý – Khánh Hòa
77.  Hòa thượng Thích Tâm Thủy – Phú Yên
78.  Hòa thượng Thích Huệ Ấn – Thừa Thiên Huế
79.  Hòa thượng Thích Thiện Thuận – An Giang

80.  Hòa thượng Chau Sưng – An Giang
81.  Hòa thượng Thích Thiện Minh – An Giang
82.  Hòa thượng Thích Viên Minh – Tp. Hồ Chí Minh
83.  Hòa thượng Thích Giác Lai – Tp. Hồ Chí Minh
84.  Hòa thượng Lý Sân – Tp. Cần Thơ
85.  Hòa thượng Thích Quảng Lợi – Hà Nội
86.  Hòa thượng Thích Quang Đạo – Đồng Nai
87.  Hòa thượng Thích Từ Hiệp – Tp. Hồ Chí Minh
88.  Hòa thượng Thích Thiện Chơn – Tp. Hồ Chí Minh (Q.8)
89.  Hòa thượng Thích Giác Tràng – Quảng Nam

.

.

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GHPGVN

NHIỆM KỲ VII (2012 – 2017)

1.  Hòa thượng Thích Trí Tịnh – Tp. Hồ Chí Minh
2.  Hòa thượng Thích Từ Nhơn – Tp. Hồ Chí Minh
3.  Hòa thượng Dương Nhơn – Sóc Trăng
4.  Hòa thượng Thích Trí Quảng – Tp. Hồ Chí Minh
5.  Hòa thượng Thích Từ Thông – Tp. Hồ Chí Minh
6.  Hòa thượng Thích Thiện Duyên – Quảng Nam
7.  Hòa thượng Thích Chơn Thiện – Thừa Thiên Huế
8.  Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Bình Định
9.  Hòa thượng Thích Như Niệm – Tp. Hồ Chí Minh
10.  Hòa thượng Thích Đắc Pháp – Vĩnh Long

11.  Hòa thượng Thích Tâm Thủy – Phú Yên
12.  Hòa thượng Thích Pháp Chiếu – Lâm Đồng
13.  Hòa thượng Thích Chơn Thành – Bình Thuận
14.  Hòa thượng Thích Giác Toàn – Tp. Hồ Chí Minh
15.  Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Tp. Hồ Chí Minh
16.  Hòa thượng Thích Giác Quang – Thừa Thiên Huế
17.  Hòa thượng Thích Đức Thanh – Thừa Thiên Huế
18.  Hòa thượng Thích Thông Nghiêm – Tây Ninh
19.  Hòa thượng Thích Nhựt Huệ – Trà Vinh
20.  Hoà thượng Thích Thiện Sanh – Sóc Trăng

21.  Hòa thượng Thích Thiện Pháp – Tp. Hồ Chí Minh
22.  Hòa thượng Thích Thiện Tâm – Tp. Hồ CHí Minh
23.  Hòa thượng Thích Thiện Tánh – Tp. Hồ Chí Minh
24.  Hòa thượng Đào Như – Tp. Cần Thơ
25.  Hòa thượng Thạch Sok Xane -Trà Vinh
26.  Hòa thượng Thích Huệ Tài – An Giang
27.  Hòa thượng Thích Minh Chánh -Đồng Nai
28.  Hòa thượng Lý Sa Muoth – Bạc Liêu
29.  Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh – Tp. Hồ Chí Minh
30.  Hòa thượng Thạch On – Trà Vinh

31.  Hòa thượng Tăng Nô – Sóc Trăng
32.  Hòa thượng Thạch Huônl – Sóc Trăng
33.  Hòa thượng Thích Giác Giới – Vĩnh Long
34.  Hòa thượng Thích Nhật Quang – Tp. Hồ Chí Minh
35.  Hòa thượng Thích Trung Hậu – Tp. Hồ Chí Minh
36.  Hòa thượng Lâm Pậu – Trà Vinh
37.  Hòa thượng Thích Thiện Huệ – Đồng Tháp
38.  Hòa thượng Thích Huyền Thông – Kiên Giang
39.  Hòa thượng Thích Phước – Đường Cộng hòa Pháp
40.  Hòa thượng Thạch Sên – Trà Vinh

41.  Hòa thượng Thích Nguyên Phước – Bình Định
42.  Hòa thượng Thích Thiện Tấn – Quảng Trị
43.  Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu – Tp. Hà Nội
44.  Hòa thượng Thích Thanh Duệ – Tp. Hà Nội
45.  Hòa thượng Thích Gia Quang – Tp. Hà Nội
46.  Hòa thượng Thích Hạnh Lạc – Quảng Ngãi
47.  Hòa thượng Thích Nhuận Thanh – Bình Phước
48.  Hòa thượng Thích Huệ Minh – Tiền Giang
49.  Hòa thượng Thích Nhựt Tấn – Bến Tre
50.  Hòa thượng Thích Huệ Trí – Tp. Hồ Chí Minh

51.  Hòa thượng Thích Quảng Tùng – Tp. Hải Phòng
52.  Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Tp. Hà Nội
53.  Thượng tọa Thích Thanh Điện – Tp. Hà Nội
54.  Hòa thượng Thích Đạt Đạo – Tp. Hồ Chí Minh
55.  Hòa thượng Thích Thiện Đức – Tp. Hồ Chí Minh
56.  Hòa thượng Thích Hạnh Nghiêm – Nam Định
57.  Hòa thượng Danh Đổng – Kiên Giang
58.  Hòa thượng Danh Lân – Kiên Giang
59.  Hòa thượng Diệp Tươi – Trà Vinh
60.  Hòa thượng Chau Sơn Hy – An Giang

61.  Hòa thượng Danh Thiệp – An Giang
62.  Hòa thượng Thích Khế Chơn – Thừa Thiên Huế
63.  Hòa thượng Thích Hải Ấn – Thừa Thiên Huế
64.  Thượng tọa Thích Thiện Thống – An Giang
65.  Hòa thượng Thạch Hà – Cà Mau
66.  Thượng tọa Thích Minh Thiện – Long An
67.  Hòa thượng Thích Huệ Đức – Hậu Giang
68.  Thượng tọa Sơn Ngọc Huynh – Vĩnh Long
69.  Hòa thượng Thích Thanh Nhã – Tp. Hà Nội
70.  Hòa thượng Thích Thiện Nguyện – Tp. Đà Nẵng

71.  Thượng tọa Thích Trí Thắng – Quảng Ngãi
72.  Thượng tọa Thích Huệ Thông – Bình Dương
73.  Thượng tọa Thích Huệ Hiền – Đồng Nai
74.  Hòa thượng Thích Huệ Trường – Tp. Cần Thơ
75.  Hòa thượng Thích Thiện Bảo – Tp. Hồ Chí Minh
76.  Thượng tọa Thích Bửu Chánh – Tỉnh Đồng Nai
77.  Thượng tọa Thích Tâm Đức – Tp. Hồ Chí Minh
78.  Thượng tọa Thích Tấn Đạt – Tp. Hồ Chí Minh
79.  Thượng tọa Thích Châu Quang – Đaklak
80.  Hòa thượng Thích Quảng Xả – Kontum

81.  Hòa thượng Thích Nguyên Chơn – Bình Định
82.  Thượng tọa Thích Thanh Phúc – Tp. Hà Nội
83.  Thượng tọa Thích Thanh Đạt – Tp. Hà Nội
84.  Thượng tọa Thích Thanh Giác – Tp. Hải Phòng
85.  Thượng tọa Thích Thanh Hiện – Hưng Yên
86.  Thượng tọa Thích Thanh Quyết – Quảng Ninh
87.  Thượng tọa Thích Thanh Phụng – Bắc Ninh
88.  Thượng tọa Danh Lung – Tp. Hồ Chí Minh
89.  Thượng tọa Thích Quảng Hà – Nam Định
90.  Thượng tọa Thích Thanh Chính – Tp. Hà Nội

91.  Thượng tọa Thích Tiến Đạt – Tp. Hà Nội
92.  Đại đức Thích Minh Tiến – Tp. Hà Nội
93.  Đại đức Thích Đức Thiện – Tp. Hà Nội
94.  Đại đức Thích Tâm Đức – Thanh Hoá
95.  Thượng tọa Thích Thanh Vân – Hải Dương
96.  Đại đức Thích Nguyên Thành – Thái Nguyên
97.  Đại đức Thích Minh Nghiêm – Phú Thọ
98.  Đại đức Thích Quảng Truyền – Lạng Sơn
99.  Thượng tọa Thích Quảng Tuấn – Đak Nông
100.  Thượng tọa Thích Thanh Phong – Tp. Hồ Chí Minh

101.  Ni trưởng Thích nữ Ngoạt Liên – Tp. Hồ Chí Minh
102.  Ni trưởng Thích nữ Đàm Hảo – Tp. Hà Nội
103.  Ni trưởng Thích nữ Tràng Liên – Tp. Hồ Chí Minh
104.  Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc – Tp. Hồ Chí Minh
105.  Ni sư Thích nữ Huệ Từ – Tp. Hồ Chí Minh
106.  Ni sư Thích nữ Đàm Khoa – Tp. Hà Nội
107.  Cư sĩ Tống Hồ Cầm – Tp. Hồ Chí Minh
108.  Cư sĩ Trần Tuấn Mẫn – Tp. Hồ Chí Minh
109.  Giáo sư Lê Mạnh Thát – Tp. Hồ Chí Minh
110.  Cư sĩ Lương Gia Tĩnh – Tp. Hà Nội

111.  Cư sĩ Nguyễn Thắng Nhu – Thừa Thiên Huế
112.  Hòa thượng Thích Chí Đạo – Quảng Nam
113.  Hòa thượng Thích Huệ Minh – Tp. Hồ Chí Minh
114.  Hòa thượng Chau Cắt – An Giang
115.  Hòa thượng Thích Minh Thông – Tp. Hồ Chí Minh
116.  Hòa thượng Thích Như Tước – Vĩnh Long
117.  Hòa thượng Thích Toàn Đức – Lâm Đồng
118.  Hòa thượng Danh Nhuônl – Kiên Giang
119.  Hòa thượng Thích Thiện Trí – Tp. Hồ Chí Minh
120.  Hòa thượng Thích Từ Tánh – Tp. Đà Nẵng

121.  Hòa thượng Thích Hạnh Niệm – Quảng Nam
122.  Hòa thượng Thích Giác Liêm – Tp. Hồ Chí Minh
123.  Hòa thượng Trà Kha Leng – Sóc Trăng
124.  Thượng tọa Tăng Xà Vong – Bạc Liêu
125.  Hòa thượng Hộ Chánh – Tp. Hồ Chí Minh
126.  Thượng tọa Thích Lệ Trang – Tp. Hồ Chí Minh
127.  Thượng tọa Thích Minh Thành – Tp. Hồ Chí Minh
128.  Thượng tọa Thích Giác Nhân – Tiền Giang
129.  Thượng tọa Thạch Oai – Trà Vinh
130.  Hòa thượng Thích Thanh Hùng – Tp. Hồ Chí Minh

131.  Thượng tọa Thích Nhật Ấn – Tp. Hồ Chí Minh
132.  Thượng tọa Thích Truyền Cường – Tp. Hồ Chí Minh
133.  Thượng tọa Thích Thiện Hạnh – Tp. Hồ Chí Minh
134.  Thượng tọa Lý Vệ – Hậu Giang
135.  Thượng tọa Lý Hùng – Tp. Cần Thơ
136.  Thượng tọa Thích Thanh Huân – Tp. Hà Nội
137.  Thượng tọa Thích Minh Trí – Vĩnh Phúc
138.  Đại đức Thích Thanh Lâm – Vĩnh Phúc
139.  Thượng tọa Thích Chiếu Tạng – Hà Nội
140.  Đại đức Thích Minh Hiền – Hà Nội

141.  Đại đức Thích Minh Huy – Tỉnh Yên Bái
142.  Thượng tọa Thích Thọ Lạc – Ninh Bình
143.  Đại đức Thích Đức Nguyên – Hoà Bình
144.  Đại đức Thích Thanh Đường – Cao Bằng
145.  Đại đức Thích Phước Nguyên – Cà Mau
146.  Đại đức Thích Phước Nghiêm – Tiền Giang
147.  Đại đức Thích Thiện Minh – Tp. Hồ Chí Minh
148.  Thượng tọa Quách Thành Sattha – Bà Rịa Vũng Tàu
149.  Ni trưởng Thích Đàm Nghiêm – Hà Nội
150.  Ni sư Thích nữ Tín Liên – Tp. Hồ Chí Minh

151.  Đại đức Thích Chiếu Tuệ – Hà Nội
152.  Đại đức Thích Đạo Phong – Hà Nội
153.  Thượng tọa Thích Thiện Hưởng – Hà Nam
154.  Đại đức Thích Thanh Định – Thái Bình
155.  Đại đức Thích Thanh Hòa – Thái Bình
156.  Thượng tọa Thích Thanh Tình – Ninh Bình
157.  Thượng tọa Thích Thiện Văn – Bắc Giang
158.  Thượng tọa Thích Thanh Trung – Bắc Ninh
159.  Thượng tọa Thích Tâm Thiệu – Nam Định
160.  Thượng tọa Thích Đạo Quang – Quảng Ninh

161.  Đại đức Thích Thanh Phúc – Tuyên Quang
162.  Đại đức Thích Viên Như – Hà Tĩnh
163.  Đại đức Thích Thanh Tuấn – Bắc Kạn
164.  Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp Quảng Bình
165.  Ni sư Thích Đàm Hiền – Nam Định
166.  Ni sư Thích Đàm Lan – Hà Nội
167.  Ni sư Thích Đàm Thành – Hà Nội
168.  Cư sĩ Phạm Nhật Vũ – Hà Nội
169.  Thượng tọa Thích Huệ Thành – Cà Mau
170.  Thượng tọa Thích Minh Lành – Bạc Liêu

171.  Thượng tọa Thích Chơn Minh – Đồng Tháp
172.  Hòa thượng Thích Lệ Linh – Bến Tre
173.  Hòa thượng Thích Niệm Thới  – Tây Ninh
174.  Thượng tọa Thích Minh Bửu – Tây Ninh
175.  Thượng tọa Thích Chí Mãn – Tp. Đà Nẵng
176.  Đại đức Thích Thông Đạo – Tp. Đà Nẵng
177.  Hòa thượng Thích Ngộ Tánh – Khánh Hòa
178.  Hòa thượng Thích Minh Thông – Khánh Hòa
179.  Hòa thượng Thích Nguyên Đức – Phú Yên
180.  Hòa thượng Thích Tâm Tường – Gia Lai

181.  Thượng tọa Thích Từ Vân – Gia Lai
182.  Thượng tọa Thích Hạnh Thể – Ninh Thuận
183.  Đại đức Thích Quảng Hiền – Đak Nông
184.  Hòa thượng Thích Quảng Hiển – Bà Rịa – Vũng Tàu
185.  Hòa thượng Thích Nhật Quang – Đồng Nai
186.  Hòa thượng Thích Chơn Hương – Thừa Thiên Huế
187.  Hòa thượng Thích Quang Nhuận – Thừa Thiên Huế
188.  Hòa thượng Thích Thiện Duyên – Bình Dương
189.  Thượng tọa Thích Phước Đạt – Tp. Hồ Chí Minh
190.  Thượng tọa Thích Minh Thọ – Long An

191.  Thượng tọa Giác Trí – Bà Rịa – Vũng Tàu
192.  Hòa thượng Thích Giác Chí – Đak Lak
193.  Thượng tọa Thích Hoằng Đức – Tiền Giang
194.  Thượng tọa Thích Thanh Dũng – Hải Dương (Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam)
195.  Ni trưởng Thích nữ Huệ Hương – Đồng Nai
196.  Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện – Tp. Hồ Chí Minh
197.  Đại đức Thích Tâm Chơn – Tp. Hồ Chí Minh
198.  Ni sư Thích nữ Hòa Liên – Tp. Hồ Chí Minh
199.  Cư sĩ Nguyễn Xuân Loan – Hà Nội

.

.

DANH SÁCH ỦY VIÊN DỰ KHUYẾT
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GHPGVN NHIỆM KỲ VII (2012 – 2017)

1.  Hòa thượng Thích Thanh Ngọc Tp. Hồ Chí Minh
2.  Hòa thượng Thích Viên Đạt Bình Định
3.  Hòa thượng Thích Như Quang Bình Định
4.  Đại đức Thích Huệ Khai Đồng Nai
5.  Thượng tọa Thích Trí Chơn Tp. Hồ Chí Minh
6.  Hòa thượng Thích Trí Viên Khánh Hòa
7.  Hòa thượng Thích Minh Châu Khánh Hòa
8.  Hòa thượng Thích Nguyên Quang Khánh Hòa
9.  Đại đức Thích Phước Chí Bạc Liêu
10.  Thượng tọa Thích Minh Hạnh Sóc Trăng
11.  Đại đức Thích Viên Quang An Giang
12.  Thượng tọa Thích Viên Minh Trà Vinh
13.  Đại đức Thích Quang Thạnh Tp. Hồ Chí Minh
14.  Thượng tọa Thích Nhật Từ Tp. Hồ Chí Minh
15.  Thượng tọa Thích Viên Trí Tp. Hồ Chí Minh
16.  Thượng tọa Thích Giác Pháp Tp. Hồ Chí Minh
17.  Đại đức Thích Giác Hoàng Tp. Hồ Chí Minh
18.  Hòa thượng Thích Thiện Thành Quảng Nam
19.  Thượng tọa Thích Nguyên Thành Thừa Thiên Huế
20.  Đại đức Thích Kiên Tuệ Thừa Thiên Huế
21.  Đại đức Thích Minh Tiến Kiên Giang
22.  Đại đức Thích Minh Nhẫn Kiên Giang
23.  Thượng tọa Thích Tĩnh Cường Bình Phước
24.  Ni trưởng Thích nữ Như Châu Tp. Hồ Chí Minh
25.  Ni trưởng Thích nữ Diệu Cảnh Tp. Đà Nẵng
26.  Ni sư Thích nữ Tuệ Liên Đồng Nai
27.  Cư sĩ Nguyễn Đức Châu Tp. Hồ Chí Minh
28.  Đại đức Thích Nguyên Hạnh  Tp. Hồ Chí Minh
29.  Thượng tọa Thích Giác Sơn Bình Thuận
30.  Đại đức Thích Lệ Trí Long An
31.  Hòa thượng Trần Phương Kiên Giang
32.  Thượng tọa Danh Liêm Kiên Giang
33.  Thượng tọa Danh Phản Kiên Giang
34.  Đại đức Danh Nâng Kiên Giang
35.  Thượng tọa Trần Văn Tha Sóc Trăng
36.  Hòa thượng Trần Kiến Quốc Sóc Trăng
37.  Đại đức Thạch Nê (Pháp Quyền) Bình Phước
38.  Đại đức Thích Bình Tâm Tp. Cần Thơ
39.  Hòa thượng Thích Minh Chơn Tp. Hồ Chí Minh
40.  Thượng tọa Thích Giác Trí Tp. Hồ Chí Minh
41.  Hòa thượng Minh Giác Tp. Hồ Chí Minh
42.  Thượng tọa Giác Sơn Vĩnh Long
43.  Thượng tọa Minh Hạnh Bà Rịa – Vũng Tàu
44.  Thượng tọa Pháp Cao Tp. Đà Nẵng
45.  Ni trưởng Thích nữ Huệ Giác Đồng Nai
46.  Thượng tọa Thích Giác Hiệp Tp. Hồ Chí Minh
47.  Đại đức Thích Tâm Chính Ban Phật giáo Quốc tế
48.  Ni sư Thích Đàm Hòa Thanh Hóa
49.  Ni sư Thích nữ Diệu Ngộ Tp. Cần Thơ
50.  Thượng tọa Thích Huệ Công Tp. HCM (Phật giáo Người Hoa)
51.  Đại đức Thích Nguyên Đạt Thừa Thiên Huế
52.  Đại đức Thích Minh Thuận Phú Thọ
53.  Sư cô Thích Diệu Nhẫn Nghệ An
54.  Thượng tọa Thích Tắc Ngộ Long An
55.  Thượng tọa Thích Thiện Toàn Tp. Đà Nẵng
56.  Thượng tọa Thích Từ Nghiêm Tp. Đà Nẵng
57.  Thượng tọa Thích Quảng Thiện Khánh Hòa
58.  Đại đức Thích Đồng Huệ Hà Giang
59.  Thượng tọa Thích Huệ Phước Thừa Thiên Huế
60.  Đại đức Châu Hoài Thái Kiên Giang
61.  Đại đức Thích Đạo Phước Đồng Nai
62.  Ni sư Thích nữ Như Thảo Tp. Hồ Chí Minh
63.  Ni sư Thích nữ Phụng Liên Tp. Hồ Chí Minh
64.  Thượng tọa Thích Quảng Thiện Quảng Trị
65.  Thượng tọa Thích Phước Minh Quảng Nam
66.  Thượng tọa Thích Tâm Minh Tp. Hồ Chí Minh

VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Cập nhật lần cuối Nov 28th 2012

Sưu tầm bởi Thanh Tịnh Lưu Ly

nguồn: trang nhà Giáo hội Phật giáo Việt Nam – http://www.giaohoiphatgiaovietnam.vn

3 thoughts on “HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH, HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM – qua các nhiệm kỳ

Quý vị có thể để lại nhận xét, ý kiến hoặc lời nhắn tại ô này. Thanh Tịnh Lưu Ly xin thành kính tri ân và ghi nhận mọi đóng góp ý kiến từ quý vị

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s