KINH ĐIỂN PHẬT GIÁO PALI TẠNG

Photobucket

Phật giáo phát xuất từ Ấn Ðộ, về sau được truyền bá sang nhiều nước quanh khu vực qua hai ngả: Nam, Bắc. Các cụm từ: Phật giáo Nam phương, Phật giáo Nam truyền, Phật giáo Bắc phương, Phật giáo Bắc truyền đã được hình thành và tồn tại dựa trên yếu tố địa lý của sự truyền bá ấy. Kinh điển theo hệ Nam truyền được ghi chép bằng tiếng Pàli. Kinh điển theo hệ Bắc truyền được ghi chép bằng tiếng Phạn. Từ chữ Phạn, kinh điển Phật giáo lần lượt được phiên dịch sang chữ Hán và chữ Tây Tạng, hình thành và hoàn thành Ðại tạng kinh chữ Hán (Hán tạng), Ðại tạng kinh chữ Tây Tạng (Tạng tạng) là 2 Ðại tạng kinh tiêu biểu của Phật giáo Bắc truyền.

Kính mời kích chọn để tìm hiểu chi tiết hơn về sự phân chia hệ thống kinh điển

HỆ THỐNG KINH ĐIỂN HÁN TẠNG

HỆ THỐNG KINH ĐIỂN PALI TẠNG VÀ HÁN TẠNG.

Để tìm hiểu thêm kiến thức về Kinh Luận, mời quý vị ghé thăm chuyên mục

LỊCH SỬ KẾT TẬP KINH ĐIỂN
NGHIÊN CỨU KINH LUẬN

.

.

Dưới đây là hệ thống kinh tạng kèm theo kinh văn

Để đọc kinh văn, mời kích chọn tên kinh
I. MỤC LỤC ĐẠI CƯƠNG

  1. TRƯỜNG BỘ KINH
  2. TRUNG BỘ KINH
  3. TƯƠNG ƯNG BỘ KINH
  4. TĂNG CHI BỘ KINH
  5. TIỂU BỘ KINH

.

.

II.MỤC LỤC CHI TIẾT

TRƯỜNG BỘ KINH

là tập hợp các bài kinh dài, gồm 34 bài kinh

Tập I (Kinh số 1-16)

(01) Kinh Phạm võng (Brahmajàla Sutta)

(02) Kinh Sa-môn quả (Sàmanna-Phala Sutta) (a)

(03) Kinh A-ma-trú (Ambattha Sutta)

(04) Kinh Chủng Ðức (Sonadanda Sutta)

(05) Kinh Cứu-la-đàn-đầu (Kutadanta Sutta)

(06) Kinh Ma-ha-li (Mahàli Sutta)

(07) Kinh Cha-li-da (Jàliya Sutta)

(08) Kinh Ca-diếp Sư tử hống (Kassapa-Sìhanàda Sutta) – Kinh Ðại Sư tử hống (Mahà-Sìhanàda Sutta)

(09) Kinh Bố-sá-bà-lâu (Potthapàda Sutta)

(10) Kinh Tu-ba (Subha Sutta)

(11) Kinh Kiên cố (Kevaddha Sutta) (a)

(12) Kinh Lô-hi-gia (Lohicca Sutta) (a)

(13) Kinh Tam minh (Tevijja Sutta)

(14) Kinh Ðại bổn (Mahà-Padàna Sutta)

(15) Kinh Ðại duyên (Mahà-Nidàna Sutta) (a)

(16) Kinh Ðại Bát-niết-bàn (Mahà-parinibbàna Sutta) (a)

Tập II (Kinh số 17-34)

(17) Kinh Ðại Thiện-kiến vương (Mahà-Sudassana Sutta)

(18) Kinh Xà-ni-sa (Janavasabha Sutta)

(19) Kinh Ðại Ðiền-tôn (Mahà-Govinda Sutta)

(20) Kinh Ðại hội (Mahà-Samaya Sutta) (a)

(21) Kinh Ðế-thích sở vấn (Sakka-panha Sutta) (a)

(22) Kinh Ðại niệm xứ (Mahà-Satipatthàna Sutta) (a)

(23) Kinh Tệ-túc (Pàyàsi Sutta)

(24) Kinh Ba-lê (Pàtika Sutta)

(25) Kinh Ưu-đàm-bà-la Sư tử hống (Udumbarika-Sìhanàdà Sutta)

(26) Kinh Chuyển luân thánh vương Sư tử hống (Cakkavatti-Sìhanàda Sutta)

(27) Kinh Khởi thế nhân bổn (Agganana Sutta)

(28) Kinh Tự hoan hỷ (Sampasàdaniya Sutta)

(29) Kinh Thanh tịnh (Pàsàdika Sutta)

(30) Kinh Tướng (Lakkhana Sutta)

(31) Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt (Singàlovàda Sutta) (a)

(32) Kinh A-sá-nang-chi (Atànàtiya Sutta)

(33) Kinh Phúng tụng (Sangiti Sutta)

(34) Kinh Thập thượng (Dasuttara Sutta)

Hai quyển phổ thông nhất:

1. Kinh Đại Bát Niết Bàn (Maha Parinibanna Sutta)

2. Kinh Đại Quán Niệm (Maha Satipattana Sutta).

Kích vào đây để đọc bộ kinh Trường A Hàm

.

TRUNG BỘ KINH

gồm có 152 bài kinh sắp xếp trong 15 phẩm, theo từng chủ đề

MỤC LỤC KINH TRUNG BỘ TẬP I

1. KINH PHÁP MÔN CĂN BỔN

2. KINH TẤT CẢ CÁC LẬU HOẶC

3. KINH THỪA TỰ PHÁP

4. KINH SỢ HÃI VÀ KHIẾP ĐẢM

5. KINH KHÔNG UẾ NHIỄM

6. KINH ƯỚC NGUYỆN

7. KINH VÍ DỤ TẤM VẢI

8. KINH ĐOẠN GIẢM

9. KINH CHÁNH TRI KIẾN

10. KINH NIỆM XỨ

11. TIỂU KINH SƯ TỬ HỐNG

12. ĐẠI KINH SƯ TỬ HỐNG

13. ĐẠI KINH KHỔ UẨN

14. TIỂU KINH KHỔ UẨN

15. KINH TƯ LƯỢNG

16. KINH TÂM HOANG VU

17. KINH KHU RỪNG

18. KINH MẬT HOÀN

19. KINH SONG TẦM

20. KINH AN TRÚ TẦM

21. KINH VÍ DỤ CÁI CƯA

22. KINH VÍ DỤ CON RẮN

23. KINH GÒ MỐI

24. KINH TRẠM XE

25. KINH BẪY MỒI

26. KINH THÁNH CẦU

27. TIỂU KINH DỤ DẤU CHÂN VOI

28. ĐẠI KINH DỤ DẤU CHÂN VOI

29. ĐẠI KINH THÍ DỤ LÕI CÂY

30. TIỂU KINH THÍ DỤ LÕI CÂY

31. TIỂU KINH RỪNG SỪNG BÒ

32. ĐẠI KINH RỪNG SỪNG BÒ

33. ĐẠI KINH NGƯỜI CHĂN BÒ

34. TIỂU KINH NGƯỜI CHĂN BÒ

35. TIỂU KINH SACCAKA

36. ĐẠI KINH SACCAKA

37. TIỂU KINH ĐOẠN TẬN ÁI

38. ĐẠI KINH ĐOẠN TẬN ÁI

39. ĐẠI KINH XÓM NGỰA

40. TIỂU KINH XÓM NGỰA

41. KINH SALEYYAKA

42. KINH VERANJAKA

43. ĐẠI KINH PHƯƠNG QUẢNG

44. TIỂU KINH PHƯƠNG QUẢNG

45. TIỂU KINH PHÁP HÀNH

46. ĐẠI KINH PHÁP HÀNH

47. KINH TƯ SÁT

48. KINH KOSAMBIYA

49. KINH PHẠM THIÊN CẦU THỈNH

50. KINH HÀNG MA

MỤC LỤC KINH TRUNG BỘ TẬP II

51. KINH KANDARAKA

52. KINH BÁT THÀNH

53. KINH HỮU HỌC

54. KINH POTALIYA

55. KINH JIVAKA

56. KINH ƯU BA LY

57. KINH HẠNH CON CHÓ

58. KINH VƯƠNG TỬ ABHAYAKUMÀRA (VÔ ÚY)

59. KINH NHIỀU CẢM THỌ

60. KINH KHÔNG GÌ CHUYỂN HƯỚNG

61. KINH GIÁO GIỚI LA-HẦU-LA Ở RỪNG AM-BÀ-LA

62. ĐẠI KINH GIÁO GIỚI LA-HẦU-LA

63. TIỂU KINH MALUNKYA

64. ĐẠI KINH MALUNKYAPUTTA

65. KINH BHADDALI

66. KINH VÍ DỤ CON CHIM CÁY

67. KINH CATUMA

68. KINH NALAKAPANA

69. KINH GULISSANI

70. KINH KITAGIRI

71. KINH BA MINH VACCHAGOTA

72. KINH AGGIVACCHAGOTTA

73. ĐẠI KINH VACCHAGOTTA

74. KINH TRƯỜNG TRẢO

75. KINH MAGANDIYA

76. KINH SANDAKA KINH

77. KINH MAHA SAKULUDAYI

78. KINH SAMANAMANDIKA

79. TIỂU KINH THIỆN SANH ƯU ĐÀ DI

80. KINH VEKHANASSA

100. KINIH SANGARAVA

81. KINH GHATIKARA

82. KINH RATTHAPALA

83. KINH MAKHADEVA

84. KINH MUDHURA

85. KINH BỒ ĐỀ VƯƠNG TỬ

86. KINH ANGULIMALA

87. KINH ÁI SANH

88. KINH BAHITIKA

89. KINH PHÁP TRANG NGHIÊM

90. KINH KANNAKATTHALA

91. KINH BRAHMAYU

92. KINH SELA

93. KINH ASTALAYANA

94. KINH GHOTAMUKHA

95. KINH CANKI

96. KINH ESUKARI

97. KINH DHANANJANI

98. KINH VASETTHA

99. KINH SUBHA

MỤC LỤC KINH TRUNG BỘ TẬP III

101. KINH DEVADAHA

102. KINH NĂM BA

103. KINH NHƯ THẾ NÀO

104. KINH LÀNG SAMA

105. KINH THIỆN TINH

106. KINH BẤT ĐỘNG LỢI ÍCH

107. KINH GANAKA MOGGALLANA

108. KINH GOPAKA MOGGAKAMMA

109. ĐẠI KINH MÃN NGUYỆT

110. TIỂU KINH MÃN NGUYỆT

111. KINH BẤT ĐOẠN

112. KINH SÁU THANH TỊNH

113. KINH CHÂN NHÂN

114. KINH NÊN HÀNH TRÌ KHÔNG NÊN HÀNH TRÌ

115. KINH ĐA GIỚI

116. KINH THÔN TIÊN

117. ĐẠI KINH BỐN MƯƠI

118. KINH NHẬP TỨC XUẤT TỨC NIỆM

119. KINH THÂN HÀNH NIỆM

120. KINH HÀNH SANH

121. KINH TIỂU KHÔNG

122. KINH ĐẠI KHÔNG

123. KINH HY HỮU VỊ TẰNG HỮU PHÁP

124. KINH BẠC-CÂU-LA

125. KINH ĐIỀU NGỰ ĐỊA

126. KINH PHÙ-DI

127. KINH A NA LUẬT

128. KINH TÙY PHIỀN NÃO

129. KINH HIỀN NGU

130. KINH THIÊN SỨ

131. KINH NHỨT DẠ HIỀN GIẢ

132. KINH A NAN NHỨT DẠ HIỀN GIẢ

133. KINH ĐẠI CA-CHIÊN-DIÊN NHỨT DẠ HIỀN GIẢ

134. KINH LOMASAKANGIYA NHỨT DẠ HIỀN GIẢ

135. KINH TIỂU NGHIỆP PHÂN BIỆT

136. KINH ĐẠI NGHIỆP PHÂN BIỆT

137. KINH PHÂN BIỆT SÁU XỨ

138. KINH TỔNG THUYẾT VÀ BIỆT THUYẾT

139. KINH VÔ TRÁNH PHÂN BIỆT

140. KINH GIỚI PHÂN BIỆT

141. KINH PHÂN BIỆT VỀ SỰ THẬT

142. KINH PHÂN BIỆT CÚNG DƯỜNG

143. KINH GIÁO GIỚI CẤP CÔ ĐỘC

144. KINH GIÁO GIỚI CHANNA

145. KINH GIÁO GIỚI PHÚ LÂU NA

146. KINH GIÁO GIỚI NANDAKA

147. TIỂU KINH GIÁO GIỚI LA-HẦU-LA

148. KINH SÁU SÁU

149. ĐẠI KINH SÁU XỨ

150. KINH NÓI CHO DÂN CHÚNG NAGARAVINDA

151. KINH KHẤT THỰC THANH TỊNH

152. KINH CĂN TU TẬP

Kích vào đây để đọc bộ kinh Trung Bộ

.

TƯƠNG ƯNG BỘ KINH

gồm 2,889 bài kinh ngắn, chia làm 5 chương và 56 phẩm

Tương Ưng Bộ (Samyutta Nikàya) là bộ kinh thứ ba trong kinh tạng Pàli (Trường bộ, Trung bộ, Tương Ưng bộ, Tăng Chi bộ, và Tiểu bộ). Bộ kinh là một tập hợp các bài kinh dài ngắn không đều, nhưng đa số là các bài kinh ngắn, được sắp xếp và kết nhóm theo từng loại chủ đề, gọi là Tương Ưng (Samyutta). Có tất cả là 56 Tương Ưng được bố trí vào 5 tập, gọi là 5 Thiên (Vagga):

1. THIÊN CÓ KỆ (Sagàthàvagga Samyuttapàli): 11 Tương Ưng

2. THIÊN NHÂN DUYÊN (Nidànavagga Samyuttapàli): 10 Tương Ưng

3. THIÊN UẨN (Khandavagga Samyuttapàli): 13 Tương Ưng

4. THIÊN SÁU XỨ (Salàyatanavagga Samyuttapàli) : 10 Tương Ưng

5. THIÊN ĐẠI PHẨM (Mahàvagga Samyuttapàli): 12 Tương Ưng

Kích vào đây để đọc Tương Ưng Bộ Kinh

.

TĂNG CHI BỘI KINH

bộ kinh được chia làm 11 chương, gồm 2,308 bài kinh

I. Chương một Pháp

01. Phẩm Sắc

02. Phẩm Đoạn Triền Cái

03. Phẩm Khó Sử Dụng

04. Phẩm Không Điều Phục

05. Phẩm Đặt Hướng Và Trong Sáng

06. Phẩm Búng Ngón Tay

07. Phẩm Tinh Tấn

08. Phẩm Làm Bạn Với Thiện

09. Phẩm Phóng Dật

10. Phẩm Phi Pháp

11. Phẩm Thứ Mười Một

12. Phẩm Vô Phạm

13. Phẩm Một Người

14. Phẩm Người Tối Thắng

15. Phẩm Không Thể Có Được

16. Phẩm Một Pháp

17. Phẩm Chủng Tử

18. Phẩm Makkhali

19. Phẩm Không Phóng Dật

20. Phẩm Thiền Định (1)

21. Phẩm Thiền Định (2)

II. Chương hai Pháp

01. Phẩm Hình Phạt

02. Phẩm Tranh Luận

03. Phẩm Người Ngu

04. Phẩm Tâm Thăng Bằng

05. Phẩm Hội Chúng

06. Phẩm Người

07. Phẩm Lạc

08. Phẩm Tướng

09. Phẩm Các Pháp

10. Phẩm Kẻ Ngu

11. Phẩm Các Hy Vọng

12. Phẩm Hy Cầu

13. Phẩm Bố Thí

14. Phẩm Đón Chào

15. Phẩm Nhập Định

16. Phẩm Phẫn Nộ

17. Phẩm Thứ Mười Bảy

III. Chương ba Pháp

01. Phẩm Người Ngu

02. Phẩm Người Đóng Xe

03. Phẩm Người

04. Phẩm Sứ Giả Của Trời

05. Phẩm Nhỏ

06. Phẩm Các Bà-la-môn

07. Phẩm Lớn

08. Phẩm Ananda

09. Phẩm Sa-môn

10. Phẩm Hạt Muối

11. Phẩm Chánh Giác

12. Phẩm Đọa Xứ

13. Phẩm Kusinàra

14. Phẩm Kẻ Chiến Sĩ

15. Phẩm Cát Tường

16. Phẩm Lõa Thể

IV. Chương bốn Pháp

01. Phẩm Bhandagàma

02. Phẩm Hành

03. Phẩm Uruvelà

04. Phẩm Bánh Xe

05. Phẩm Rohitassa

06. Phẩm Nguồn Sanh Phước

07. Phẩm Nghiệp Công Đức

08. Phẩm Không Hý Luận

09. Phẩm Không Có Rung Động

10. Phẩm Asura

11. Phẩm Mây Mưa

12. Phẩm Kesi

13. Phẩm Sợ Hãi

14. Phẩm Loài Người

15. Phẩm Ánh Sáng

16. Phẩm Các Căn

17. Phẩm Đạo Hành

18. Phẩm Tư Tâm Sở

19. Phẩm Chiến Sĩ

20. Đại Phẩm

21. Phẩm Bậc Chân Nhân

22. Phẩm Ô Uế

23. Phẩm Diệu Hạnh

24. Phẩm Nghiệp

25. Phẩm Sợ Hãi Phạm Tội

26. Phẩm Thắng Trí

27. Phẩm Nghiệp Đạo

28. Phẩm Tham

V. Chương năm Pháp

01. Phẩm Sức Mạnh Hữu Học

02. Phẩm Sức Mạnh

03. Phẩm Năm Phần

04. Phẩm Sumana

05. Phẩm Vua Munda

06. Phẩm Triền Cái

07. Phẩm Tưởng

08. Phẩm Chiến Sĩ

09. Phẩm Trưởng Lão

10. Phẩm Kakudha

11. Phẩm An Ổn Trú

12. Phẩm Andhakavinda

13. Phẩm Bệnh

14. Phẩm Vua

15. Phẩm Tikandaki

16. Phẩm Diệu Pháp

17. Phẩm Hiềm Hận

18. Phẩm Nam Cư Sĩ

19. Phẩm Rừng

20. Phẩm Bà-la-môn

21. Phẩm Kimbila

22. Phẩm Mắng Nhiếc

23. Phẩm Du Hành Dài

24. Phẩm Trú Tại Chỗ

25. Phẩm Ác Hành

26. Phẩm Cụ Túc Giới

VI. Chương sáu Pháp

01. Phẩm Đáng Được Cung Kính

02. Phẩm Cần Phải Nhớ

03. Phẩm Trên Tất Cả

04. Phẩm Chư Thiên

05. Phẩm Dhammika

06. Đại Phẩm

07. Phẩm Chư Thiên

08. Phẩm A-la-hán

09. Phẩm Mát Lạnh

10. Phẩm Lợi Ích

11. Phẩm Ba Pháp

12. Phẩm Các Kinh Không Nhiếp Trong Phẩm

VII. Chương bảy Pháp

01. Phẩm Tài Sản

02. Phẩm Tùy Miên

03. Phẩm Vaji (Bạt-kỳ)

04. Phẩm Chư Thiên

05. Phẩm Đại Tế Đàn

06. Phẩm Không Tuyên Bố

07. Đại Phẩm

08. Phẩm Về Luật

09. Phẩm Các Kinh Không Nhiếp

VIII. Chương tám Pháp

01. Phẩm Từ

02. Phẩm Lớn

03. Phẩm Gia Chủ

04. Phẩm Bố Thí

05. Phẩm Ngày Trai Giới

06. Phẩm Gotamì

07. Phẩm Đất Rung Động

08. Phẩm Song Đôi

09. Phẩm Niệm

10. Tham Ái

IX. chương chín Pháp

01. Phẩm Chánh Giác

02. Phẩm Tiếng Rống Sư Tử

03. Phẩm Chỗ Cư Trú Các Hữu Tình

04. Đại Phẩm

05. Phẩm Pancala

06. Phẩm An Ổn

07. Phẩm Niệm Xứ

08. Phẩm Chánh Cần

09. Phẩm Bốn Như Ý Túc

10. Phẩm Tham

X. Chương Mười Pháp

01. Phẩm Lợi Ích

02. Phẩm Hộ Trì

03. Phẩm Lớn

04. Phẩm Upàli và Ananda

05. Phẩm Mắng Nhiếc

06. Phẩm Tâm Của Mình

07. Phẩm Song Đôi

08. Phẩm Ước Nguyện

09. Phẩm Trưởng Lão

10. Phẩm Nam Cư Sĩ

11. Phẩm Sa-môn Tưởng

12. Phẩm Đi Xuống

13. Phẩm Thanh Tịnh

14. Phẩm Thiên Lương

15. Phẩm Thánh Đạo

16. Phẩm Người

17. Phẩm Janussoni

18. Phẩm Thiện Lương

19. Phẩm Thánh Đạo

20. Phẩm Các Hạng Người

21. Phẩm Thân Do Nghiệp Sanh

22. Phẩm Không Có Đầu Đề

XI.Chương Mười Một Pháp

01. Phẩm Y Chỉ

02. Phẩm Tùy Niệm

03. Phẩm Tổng Kết

Kích vào đây để đọc Tăng Chi Bộ Kinh

.

TIỂU BỘ KINH:

Tập hợp gồm 15 tiểu bộ sách nhỏ:

1. Tiểu Tụng, Khuddaka Patha

2. Pháp Cú, Dhammapada

3. Phật Tự Thuyết, Udana

4. Như Thị Ngữ (Phật Thuyết Như Vậy), Itivuttaka

5. Kinh Tập, Sutta Nipata

6. Thiên Cung Sự, Vimana Vatthu

7. Ngạ Quỷ Sự, Peta Vatthu

8. Trưởng Lão Tăng Kệ, Theragatha

9. Trưởng Lão Ni Kệ, Therigatha

10. Bổn Sanh, Jataka

11. Nghĩa Thích, Niddesa (chưa dịch Việt ngữ)

12. Vô Ngại Giải Đạo, Patisambhidamagga

13. Thí Dụ, Apadana

14. Phật Sử, Buddhavamsa

15. Sở Hạnh Tạng, Cariya Pitaka

.

.

.

.

Quý vị có thể để lại nhận xét, ý kiến hoặc lời nhắn tại ô này. Thanh Tịnh Lưu Ly xin thành kính tri ân và ghi nhận mọi đóng góp ý kiến từ quý vị

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s