2. THƯỜNG TRỤ TAM BẢO

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không biến pháp giới quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo—

With one mind I now prostrate: Namo to the end of space of all the infinite dharma realms of the three lifespans of all the ten directions of Buddhas, Dharmas and virtuous Sangha of the Unchanging Triple Jewels.

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát

With one mind I now prostrate: Namo the ruler of the Saha World, Sakyamuni Buddha, future born Maitreya Buddha, Great Wisdom Manjusri Maha-Bodhisattva, Great Conduct Samantabhadra Maha-Bodhisattva, Dharma Protectors Maha-Bodhisattvas, Mount Gradhakuta Assembly of Buddha and Maha-Bodhisattvas.

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tịnh Lưu Ly thế giới, Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát, Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát

With one mind I now prostrate: Namo Pure Lapis Lazuli Land, Medicine Buddha Lapis Lazuli Radiance Tathagata; Bodhisattva Sunlight Everywhere-Shining, Bodhisattva Moonlight Everywhere-Shining.

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát

With one mind I now prostrate: Namo Western Ultimate Bliss World, the Greatly Compassionate Amitabha Buddha, Greatly Compassionate Avalokitesvara Bodhisattva, Great Strength Mahasthamaprapta, Bodhisattva, Great Vow Ksitigarbha King Bodhisattva, and the Ocean Assembly of Peaceful Bodhisattva.

Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Chư Tổ Bồ Tát:

With one mind I now prostrate: Namo Descending line of Patriarchs Bodhisattvas

.

.

THƯỜNG TRỤ TAM BẢO

– Tam Thế Phật

– Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật

– Nam mô A Di Đà Phật

– Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

– Nam mô Di Lặc Thiên Tôn

– Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát

– Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát

– Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát

– Nam mô Chuẩn Đề Vương Bồ Tát

– Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát

– Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

– 27 Vị Tổ sư Ấn Độ Photobucket

– 13 Vị Tổ sư Tịnh Độ Tông

– Danh Tăng Việt Nam thế kỷ XX

– Hội đồng chứng minh, hội đồng trị sự GHPG Việt Nam Photobucket

26 thoughts on “2. THƯỜNG TRỤ TAM BẢO

 1. Hello Webmaster, I noticed that https://namo84000.wordpress.com/tam-bao/ is ranking pretty low for some keywords, this may be due to the new Google Panda update, or it could be due to a variety of other factors. I’m sure you already know about On-page SEO, where Google cares highly about proper formatting of various H1/H2/H3 tags, having your main keyword appear in the beginning of your post and having your post end with the keyword, along with having keyword related alt tags and very relevant LSI. However, you do not seem to have the proper Keywords or relevant Keywords in your posts and in the website. Right now you need a tool or plugin that will allow you to check on Keyword insights, search trends and check for backlink analysis and to find out your Keyword competition. To find a Keyword Plugin that combines both Keyword Research and has the ability as a Rank Checker is what WordPress Seo Keyword, please check out our 5 minute video.

 2. Thanh Tịnh Lưu Ly gởi qua mail giúp Liên Minh nhé: zonzon1982@gmail.com. Hôm nay, Liên Minh sẽ thực hành cách lạy Phật để diệt tội, vì hôm nay là ngày 9 tháng 9 Âm lịch. Cảm ơn Thanh Tịnh Lưu Ly nhiều đúng là nhân duyên vì tình cờ vào trang này và đọc được bài này.

 3. Cảm ơn Hữu Tâm đã cho biết cách thức lạy Phật để diệt tội. Nhưng Hữu Tâm xem lại giúp Liên Minh vào tháng 8 mùng 8 giờ Thân lại là 12 giờ trưa. Kiểm tra giúp Liên Minh nhé.

 4. Không biết chủ đề này có trùng với chủ đề của bạn không, nếu trùng và bạn thấy có ích, tôi xin đóng góp để đạo hữu nào có quan tâm mà trì lễ có thể diệt tội hằng sa.
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  Đầu tựa (Nhất giả lễ kinh phật). Trong một năm cứ làm mỗi tháng, ngày, giờ , hướng, chư Phật Bồ Tát. Thánh hiền tập hợp nơi chỉ định dưới đây.
  Các thiện nam tử, thiện nữ nhơn, nhân tâm thanh tịnh thực hành trai giới, kính lễ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hồi hướng trong khoảng 3-5 năm, sở cầu tọai nguyện , tội nghiệp tiêu trừ. Nếu như ấn tống cho người được diệt tội hằng sa. Công đức cao như núi Tu Di. Phước lớn như Đại Hải, lợi ích vô cùng trước khi lại niệm thập phương thường trụ Tam Thế Phật, lúc lạy vóc sát đất. (Niệm 10 lần trong tâm NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM THẾ PHẬT).
  (Trích trong kinh Thiên Thủ Thiên Nhơn Quãng Đại Viên Mãn, vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni)
  THỜI KHÓA BIỂU LẠY THEO ÂM LỊCH:
   Tháng 1 mùng 1 sáu giờ sáng (giờ mẹo). Xoay mặt về hướng Nam lễ Phật 4 lạy diệt được 100 kiếp tội .
   Tháng 2 mùng 9 giờ Dần (4 giờ sáng). Xoay mặt về hướng Nam lễ Phật 4 lạy diêt được 100 kiếp tội.
   Tháng 3 mùng 7 giờ Dậu (18 giờ chiều) .Xoay mặt về hướng Tây lễ Phật 4 lạy diệt được 100 kiếp tội.
   Tháng 4 mùng 8 giờ tý (12 giờ khuya). Xoay mặt về hướng Bắc lễ Phật 4 lạy diệt được 4800 kiếp tội.
   Tháng 5 mùng 3 giờ thân (16 giờ chiều). Xoay mặt về hướng Đông lễ Phật 4 lạy diệt được 100 kiếp tội.
   Tháng 6 mùng 7 giờ tý (24 giờ khuya). Xoay mặt về hướng Đông lễ Phật 9 lạy diệt được 100 kiếp tội.
   Tháng 7 mùng 6 giờ thân (16 giờ chiều). Xoay mặt về hướng Đông lễ Phật 4 lạy diệt được 100 kiếp tội.
   Tháng 8 mùng 8 giờ thân (12 giờ trưa). Xoay mặt về hướng Nam lễ Phật 9 lạy diệt được 300 kiếp tội.
   Tháng 9 mùng 9 giờ ngọ (12 giờ trưa). Xoay mặt về hướng Nam lễ Phật 4 lạy diệt được 1.000 kiếp tội.
   Tháng 10 mùng 1 (12giờ trưa). Xoay mặt về hướng Nam lễ Phật 9 lạy diệt được 1.000 kiếp tội.
   Tháng 11 mùng 3 giờ thân (16 giờ chiều). Xoay mặt về hướng Tây lễ Phật 9 lạy diệt được 1.000 kiếp tội.
   Tháng 12 mùng 3 (16 giờ chiều). Xoay mặt về hướng Tây lễ Phật 9 lạy diệt được 1.000 kiếp tội.
  Chú ý: những ngày này nên ăn chay và lễ Phật đúng giờ, đúng hướng.

 5. A DI ĐÀ PHẬT ! CẤU CHO TÂM BÌNH, THẾ GIỚI BÌNH…. ĐỆ TỬ PHÁP DANH MINH TÀI XIN CUNG THỈNH DOWNLOAD CHÂN ẢNH 88 VỊ PHẬT ĐỂ CHIA SẼ CHO NGƯỜI DUYÊN TÌM ĐẾN ĐẠO DIỆT TRỪ NGHIẾP CHƯỚNG TỪ TRONG ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP.

  CẦU CHO THẾ GIỚI TỊNH, NHÀ NHÀ KIẾT TƯỜNG, VẠN VẬT KIẾT TƯỜNG, NGƯỜI NGƯỜI KIẾT TƯỜNG.

  NGÀN NĂM SINH TỬ MỘNG, TAN TRONG MỘT NGỤM TRÀ
  MÊNH MÔNG PHÁN GIỚI RỘNG, NỞ TRÒN MỘT CÁNH HOA

 6. Ban giup toi – huong dan toi cach download phan 88 danh hieu cac DUC PHAT vao DVD de moi khi tung kinh SAM HOI , toi co’ the lay SAM HOI va` CHIEM NGUONG cac hinh anh LINH DONG cac Vi PHAT duoc khg .
  Xin cam on BAN , trang WEB rat dep – rat bo ich cho viec tim hieu PHAT PHAP
  Xin Tuy Hy CONG DUC nay cua BAN va` HOI HUONG voi tat ca PHAP GIOI CHUNG SANH
  CHUC BAN THAN TAM THUONG LAC

  • NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
   Thưa quý đạo hữu ! Đạo hữu tôi rất lấy làm hoan hỷ khi quý đạo hữu có yêu cầu với blog.
   Xin quý đạo hữu chờ hai hôm nữa, đạo hữu tôi sẽ share phần video đó lên mediafire để quý đạo hữu và nhiều người khác muốn download video này có thể tùy hỷ download xuống máy tính.
   Chúc đạo hữu thân tâm an lạc.
   Xin đạo hữu hoan hỷ quay lại sau 02 ngày.
   NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT

  • NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
   Xin quý đạo hữu tùy ý hoan hỷ dùng bất cứ hình ảnh nào trên blog này vào mục đích Hoằng Dương Chánh Pháp.
   Nếu thấy blog này có ích, xin quý đạo hữu giới thiệu để mọi người cùng biết.
   Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.
   NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT

Quý vị có thể để lại nhận xét, ý kiến hoặc lời nhắn tại ô này. Thanh Tịnh Lưu Ly xin thành kính tri ân và ghi nhận mọi đóng góp ý kiến từ quý vị

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s